Object structure
Title:

Dolnośląskie wsie tematyczne – miejsce edukacji i zabawy = Lower Silesian thematic villages – place of education and entertainment

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Creator:

Podolska, Anna : Autor ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

wieś tematyczna ; wioska z pomysłem ; pozarolnicza działalność gospodarcza ; województwo dolnośląskie

Abstract:

Od końca lat 80. XX w. na obszarach wiejskich zauważyć można szereg przemian spowodowanych zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W znacznym stopniu prowadzą one do zmian dotychczasowych funkcji wsi. Model wsi rolniczej odchodzi coraz częściej w niepamięć, a możliwość utrzymania mieszkańców wsi zapewniają działalności pozarolnicze, które nie tylko oferują nowe miejsca pracy, ale również integrują mieszkańców, mają wpływ na zmianę otoczenia obejść oraz terenów wspólnych, a często również całkowicie zmieniają wizerunek wsi i sposób ich postrzegania. Wsie stają się aktywne, innowacyjne, kreatywne. Pomysły ich mieszkańców dotyczą zarówno działalności ekonomicznej, jak i społecznej i przyczyniają się do szybkiego rozwoju turystyczno-rekreacyjnego regionu. W ostatnich dziesięciu latach na Dolnym Śląsku dużą popularnością cieszy się tworzenie wiosek tematycznych. Dobrze obmyślony motyw przewodni może przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, którzy znajdą dla siebie nowe miejsca pracy i dodatkowe źródło dochodu, jak również turystom, którzy często w bliskiej odległości od domu będą mogli ciekawie spędzić czas wolny. Jest to również szansa na regionalną edukację ekologiczną młodzieży i dzieci, które bezpośrednio w terenie mają szansę poznawać i uczyć się otaczającej ich przyrody. Skorzystać może także przestrzeń wiejska, w której świadomi mieszkańcy pielęgnować będą tradycję i miejscową kulturę oraz dbać będą o zachowanie ładu przestrzennego. Celem badań było ukazanie roli, jaką w rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego pełni nowa funkcja pozarolnicza – wioski tematyczne oraz ich potencjalny wkład w promowanie turystyki edukacyjnej w regionie. Wykorzystano następujące metody badań: analizę literatury źródłowej i danych statystycznych zawartych w księgach meldunkowych, badania ankietowe z liderami wiejskimi oraz analizę dostępnych ofert badanych wsi. Wyniki przedstawione zostały na mapie województwa, wykresach słupkowych oraz w tabeli.Od końca lat 80. XX w. na obszarach wiejskich zauważyć można szereg przemian spowodowanych zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W znacznym stopniu prowadzą one do zmian dotychczasowych funkcji wsi. Model wsi rolniczej odchodzi coraz częściej w niepamięć, a możliwość utrzymania mieszkańców wsi zapewniają działalności pozarolnicze, które nie tylko oferują nowe miejsca pracy, ale również integrują mieszkańców, mają wpływ na zmianę otoczenia obejść oraz terenów wspólnych, a często również całkowicie zmieniają wizerunek wsi i sposób ich postrzegania. Wsie stają się aktywne, innowacyjne, kreatywne. Pomysły ich mieszkańców dotyczą zarówno działalności ekonomicznej, jak i społecznej i przyczyniają się do szybkiego rozwoju turystyczno-rekreacyjnego regionu. W ostatnich dziesięciu latach na Dolnym Śląsku dużą popularnością cieszy się tworzenie wiosek tematycznych. Dobrze obmyślony motyw przewodni może przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, którzy znajdą dla siebie nowe miejsca pracy i dodatkowe źródło dochodu, jak również turystom, którzy często w bliskiej odległości od domu będą mogli ciekawie spędzić czas wolny. Jest to również szansa na regionalną edukację ekologiczną młodzieży i dzieci, które bezpośrednio w terenie mają szansę poznawać i uczyć się otaczającej ich przyrody. Skorzystać może także przestrzeń wiejska, w której świadomi mieszkańcy pielęgnować będą tradycję i miejscową kulturę oraz dbać będą o zachowanie ładu przestrzennego. Celem badań było ukazanie roli, jaką w rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego pełni nowa funkcja pozarolnicza – wioski tematyczne oraz ich potencjalny wkład w promowanie turystyki edukacyjnej w regionie. Wykorzystano następujące metody badań: analizę literatury źródłowej i danych statystycznych zawartych w księgach meldunkowych, badania ankietowe z liderami wiejskimi oraz analizę dostępnych ofert badanych wsi. Wyniki przedstawione zostały na mapie województwa, wykresach słupkowych oraz w tabeli.

References:

Antoszek J., Sobczyk W., 2004, Możliwości uzyskiwania alternatywnych dochodów poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich Lubelszczyzny, [w:] E. Pałka (red.), Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 43-51.
Buchcic E., 2014, Edukacja przyrodnicza elementem procesu wychowania, Studia Ecologiae et Bioethicae, UKSW, 12, 2, s. 27-43.
Budniak A., 2009, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Impuls, Kraków.
Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16, 1, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 109-123.
Czapiewska G., 2018, Wioski tematyczne w procesie odnowy wsi pomorskich, Studia Obszarów Wiejskich, 49, s. 155-172. https://doi.org/10.7163/SOW.49.10
Czarnecka B.M., 2007, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej, [w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 149-150.
Grykień S., 2006, Możliwości rozwoju agroturystyki na Ziemi Kłodzkiej, [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 69-76.
Kłodziński M., 2010, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, Studia BAS, 24, 4, s. 9-27.
Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków.
Kutkowska B., 2012, Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 29, s. 97-110.
Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin.
Pałka E., 2010, Rola funkcji turystycznej w strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, PAN, Kraków, s. 97-106.
Podolska A., 2018, Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o ideę tworzenia wiosek tematycznych, Studia Obszarów Wiejskich, 49, s. 139-154. https://doi.org/10.7163/SOW.49.9
Podolska A., Niedźwiecka-Filipiak I., 2016, Wpływ wsi tematycznych na wizualne aspekty krajobrazu wsi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 115-134.
Sala S., 2006, Agroturystyka a rozwój regionalny w dobie globalizacji, [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 57-68.
Salamon S., 2006, The Rural Household as a Consumption Site, [w:] P. Cloke, T. Marden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London, Thousands Oaks, New Delhi.
Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A., 2014, Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Sikorska-Wolak I., Zawadka J., 2014, Innowacyjne rozwiązania w turystyce wiejskiej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 4, s. 207-212.
Wilkin J., 2005, O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 45-56.
Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i impilkacje praktyczne, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa.
Woods M., 2005, Rural Geography, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
Woś A., Zegar J.S., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
Zegar J.S., 2002, Kwestia dochodów chłopskich, [w:] Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, 13, 1, Warszawa, s. 65-79.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

53

End page:

68

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; click here to follow the link

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: