RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Influence of man and climate changes on relief and geological structure transformation in central Poland since the Neolithic

Creator:

Twardy, Juliusz (1961– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 1 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

187 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Andrzejewska, A. (2004), Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem dorzecza środkowej Warty [Research on Early Medieval settlement of the middle Warta Basin], Acta Geographica Lodziensia, 88: 7–16.
2. Borówka, R.K. (1992), Przebieg i rozmiary denudacji w obrębie śródwysoczyznowych basenów sedymentacyjnych podczas późnego vistulianu i holocenu [The pattern and magnitude of denudation in intraplateau sedimentary bains during the Late Vistulian and Holocene], UAM, Seria Geografia, 54: 1–177.
3. Dubicki, A., Słota, H. and Zieliński, J. (eds.) (1999), Dorzecze Odry – monografia powodzi lipiec 1997 [The Odra Basin – monography of flood, July 1997], IMGW, Warszawa.
4. Dylik, J. (1971), Województwo ze stolicą bez antenatów [The voivodeship with capital without ancestors], Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
5. Forysiak, J. (2005), Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty [The development of the Warta river valley between Burzenin and Dobrów in the Late Quaternary Period ], Acta Geographica Lodziensia, 90:1–116.
6. Forysiak, J., Kulesza, M. and Twardy, J. (2007), Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru [The influence of the Olęder" settlement on hydrological network and relief of Warta/Ner watershed], in Szwarczewski, P. (ed.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym [Record of human activity in natural environment], vol. 3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 39–46.
7. Forysiak, J. and Twardy, J. (2002), Bronów site: influence of natural and anthropogenic factors on the Holocene evolution of dead river valley Balin-Chropy, in: Konferencja: Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź–Uniejów, 25–27. 09. 2002 [Conference: "Transformation of fluvial and slope systems in the late Vistulian and Holocene", Łódź–Uniejów, 25– 27 Sept. 2002], Katedra Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Łódź, 62–67.
8. Godłowski, K. (1985), Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim [Cultural and settlement changes in south and central Poland in the Early Pre-Roman and Roman Period], Prace Komisji Archeologicznej, 23: 1–213.
9. Jadczykowa, I. (1975), Kultura wschodniopomorska i kultura grobów kloszowych w Polsce środkowej [East Pomeranian and Bell Grave Culture in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 167–194.
10. Janiak, R. (2004), Z badań nad późną epoką brązu i okresem halsztackim Polski środkowej [Research on the Late Bronze Age and Halstadt Period in central Poland], Acta Geographica Lodziensia, 88: 17–26.
11. Jankowski, M. (2002), Buried soils in the dunes of the Toruń Basin, in Manikowska, B., Konecka-Betley, K. and Bednarek, R. (eds.), Paleopedology problems in Poland, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 233–252.
12. Jażdżewski, K. (ed.) (1975), Studia nad pradziejami Polski środkowej [Studies on Prehistory in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 1–434.
13. Kamiński, J. (1984), Warszyce. Rozwój doliny Moszczenicy w holocenie [Warszyce site: the development of Moszczenica river valley in the Holocene], in: Konferencja robocza: "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie", 09–12. 10. 1984 [Working Conference: "Development of valley network in the Łódź Plateau during the late Pleistocene and Holocene", 9–12 Oct. 1984] Łódź, Uniwersytet Łódzki, 130–137.
14. Kamiński, J. (1993), Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy [Late Vistulian and Holocene transformation of the Moszczenica river valley as a result of changes of the natural environment and man activity], Acta Geographica Lodziensia, 64: 1–104.
15. Kamiński, J. (1998), Wykształcenie i wiek osadów dolin rzecznych Wyżyny Łódzkiej i pradoliny warszawsko-berlińskiej w świetle osadnictwa pradziejowego [Lithological characteristics and age of alluvial sediments in the Łódź Plateau and Warsaw–Berlin ice marginal valley in the context of prehistoric settlement], in Materiały Sympozjum: "Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego" [Symposium materials: "The role of prehistoric man in transformations of natural environment"], Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 02–03 March 1998, 5–6.
16. Kamiński, J. and Moszczyński, J. (1996), Wpływ osadnictwa kultury przeworskiej na kształtowanie doliny Moszczenicy w okolicy Woli Branickiej [The influence of the Przeworsk Culture upon the formation of the Moszczenica valley in the vicinity of Wola Branicka ], Acta Geographica Lodziensia, 71: 55–67.
17. Kaszewska, E. (1975), Kultura przeworska w Polsce środkowej [The Przeworsk Culture in Central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 195–254.
18. Kaszewski, Z. (1975), Kultura łużycka w Polsce środkowej [The Lusatian Culture in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 123–165.
19. Kittel, P. and Twardy, J. (2003), Wpływ pradziejowej aktywności ludzkiej na funkcjonowanie stoku w Wierzbowej (pradolina warszawsko- berlińska) [An effect of prehistoric man activity on slope processes in Wierzbowa site], in Waga, J.M. and Kocel, K. (eds.), Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności [Man and natural environment – record of activity], Polskie Towarzystwo Geograficzne, branch office in Katowice, Sosnowiec, 68–73.
20. Kobojek, E. (2009), Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów [Natural conditions of various reactions of lowland rivers on anthropopression as exemplified by the middle Bzura river and its tributaries], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
21. Kurnatowski, S. (1992), Próba oceny zaludnienia ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. [An attempt of the evaluation of the population density of Poland between the 13th century BC and the 4th century AD], in Kaczanowski, K., Kurnatowski, S., Malinowski, A. and Piontek, J. (eds.), Zaludnienie ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. – materiały źródłowe, próba oceny [Population of Polish lands between 13th century BC and 4th century AD – source materials, an attempt of evaluation], Warszawa , Szkoła Głó wna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii, Monografie. i opracowania, 342: 15–111.
22. Lang, A., Preston, N., Dikau, R., Bork, H.J. and Mackel, R. (2000), LUCIFS – examples from the Rhine catchment, Pages News, 8 1. : 11–13.
23. Łaszczewska,T. (1975), Polska środkowa w okresie wędrówek ludów i w początkach wczesnego średniowiecza [Central Poland in the period of peoples' migration at the beginning of the early Middle Ages], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 293–330.
24. Mannion, A.M. (2001), Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego [Global environmental change: a natural and cultural environmental history], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
25. Nowaczyk, B. (1986), Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie [The age of dunes, their textural and structural properties against atmospheric circulation pattern of Poland during the Late Vistulian and Holocene], Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Geografia, 28: 1–245.
26. Nowaczyk, B. (1995), The age of dunes in Poland– selected problems, Quaestiones Geographicae, Spec. Issue, 4: 233–239.
27. Nowaczyk, B. (2002), Litologiczny i morfologiczny zapis działalności wiatru w Polsce w ostatnich 30 tysiącach lat [Lithological and morphological record of aeolian activity in Poland in the last 30,000 years], Czaopismo Geograficzne, 73 (4): 275–311.
28. Obrębska-Starkel, B. and Starkel, L. (1991), Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego [The greenhouse effect and global environmental changes], Zeszyty IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 4: 1–72.
29. Papińska, E. (2002), Wpływ antropopresji na przemiany środowiska geograficznego województwa łódzkiego (w granicach z lat 1975–98) [The influence of human impact on the geographical environment transformation of the Łódź Voivodeship (within its boundaries from the years 1975–98)], Acta Geographica Lodziensia, 81: 1–172.
30. Ralska-Jasiewiczowa, M. and Starkel, L. (1988), Record of hydrological changes during the Holocene in the lake, mire and fluvial deposits of Poland, Folia Quaternaria, 57: 91–127.
31. Rdzany, Z. (2009), Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim [Reconstruction of the course of theWarta Glaciation in the Łódź Region ], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
32. Rotnicki, K. (1999), Ewolucja rzeźby Niżu [The evolution of Polish Lowlands relief ], in Starkel, L. (ed.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze [Geography of Poland. Natural environment], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 143–151.
33. Rzepecki, S. (2004), Z badań nad neolitem Polski środkowej [On the studies on the Neolithic of central Poland], Acta Geographica Lodziensia, 88: 41–48.
34. Sinkiewicz, M. (1995), Przeobrażenia rzeźby terenu i gleb w okolicy Biskupina wskutek denudacji antropogenicznej [Transformation of landscape and soils in the Biskupin area by anthropogenic denudation], in Niewiarowski, W. (ed.), Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie [Outline of changes in natural environment of the Biskupin area under the impact of natural and anthropogenic factors during the late Glacial and Holocene], Oficyna Wydawnicza Turpres", Toruń, 215–234.
35. Sinkiewicz, M. (1998), Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej [The development of anthropogenic denudation in central part of Northern Poland], Wydawnictwo UMK, Toruń.
36. Smolska, E. (2005), Znaczenie spłukiwania w modelowaniu stoków młodoglacjalnych (na przykładzie Pojezierza Suwalskiego)[ Slope wash processes in the Late Glacial area as examplified by the Suwałki Lake District], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
37. Starkel, L. (1988), Działalność człowieka jako przyczyna zmian procesów denudacji i sedymentacji w holocenie [Man's activity as a cause of changes of denudation and sedimentation processes in the Holocene], Przegląd Geograficzny, 60 (3): 251–265.
38. Starkel, L. (2001), Extreme rainfalls and river floods in Europe during the last millennium, Geographia Polonica, 74, (2): 69–79.
39. Starkel, L. (2002), Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems), Quaternary International, 91: 25–32.
-
40. Starkel, L. (2005), Anthropogenic soil erosion since the Neolithic in Poland, Zeitschrift für Geomorphologie, Neue Folge, Supplement, 139: 189–201.
41. Starkel, L. (2006), Czy można oddzielić wpływ czynników klimatycznych od antropogenicznych w przekształceniu geosystemów? [Can we separate the impact of climatic from anthropogenic factors in geosystems transformation] , in Seminarium: Jak oddzielić wpływ zmian klimatycznych od antropogenicznych w młodszym holocenie na obszarze Polski" [Seminar: " How to separate the impact of climatic changes from the anthropogenic ones in the Younger Holocene in the area of Poland?"], Komisja Paleografii Późnego Glacjału PAN, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, Oct. 2007, 1–2.
42. Śnieszko, Z. (1995), Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich w czasie ostatnich 15000 lat [The loess cover evolution during last 15 000 years in the Polish Upplands], Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1107: 1–124.
43. Turkowska, K. (1988), Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie [Development of river valleys in the Łódź Plateou during the Late Quouternary], Acta Geographica Lodziensia, 57: 1–157.
44. Twardy, J. (1995), Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej [The dynamics of Holocene denudation in the Łódź Plateau], Acta Geographica Lodziensia, 69: 1–213.
45. Twardy, J. (2004), Przebieg holoceńskiej ewolucji stoków doliny Warty na obszarze południowej części Kotliny Sieradzkiej w świetle analiz osadów stokowych [Holocene evolution of the Warta valley slopes in the area of the southern Sieradz Basin in the light of analysis of slope sediments], Acta Geographica Lodziensia, 88: 49–84.
46. Twardy, J. (2005), Gully erosion in the Middle Poland, in Rejman, J. and Zgłobicki, W. (eds.), Human impact on sensitive geosystems, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 129–142.
47. Twardy, J. (2008), Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji [The transformation of relief of central part of Middle Poland under the human impact], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
48. Twardy, J. (2009), Bezpośredni zapis działalności gospodarczej człowieka w osadach stokowych i eolicznych w centralnej Polsce [Direct evidence of tillage in aeolian and slope deposits in central Poland], in Domańska, L., Kittel, P. and Forysiak, J. (eds.), Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, tom 2 [Environmental conditions of the settlement location. Environment-Man-Civilization, volume 2], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 323–328.
49. Twardy, J. and Forysiak, J. (2011), Charakterystyka środowiska geograficznego okolic stanowiska archeologicznego Polesie 1 oraz neoholoceńskie zmiany jego budowy geologicznej i rzeźby [Characteristic of geographical environment of the vicinity of an archaeological site Polesie 1 and the Holocene transformations of its geological structure and relief], in Górski, J., Makarowicz, P., Wawrusiewicz, A., (eds.), Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko1, woj. łódzkie. Tom I [Settlements and cemeteries of the Trzciniec cultural circle of an archeological site Polesie 1], Seria Spatium Archaeologicum, 2, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 227–250.
50. Twardy, J., Forysiak, J. and Kittel, P. (2004a), Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej [The dynamics of morphogenetic processes due to prehistoric man activity in the Warsaw–Berlin marginal valley], Acta Geographica Lodziensia, 88: 85–118.
51. Twardy, J., Kamiński, J. and Moszczyński, J. (2004b), Zapis osadniczej i gospodarczej działalności człowieka z okresów lateńskiego i rzymskiego w formach i osadach Polski Środkowej [Records of man's economic activity and settlement in the La Tene and Roman Period in landforms and deposits of Middle Poland], in Abramowicz, D. and Śnieszko, Z. (eds.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski [Geographical environment changens in the period of agricultural and breeding economy. Studies from Poland's area], Muzeum Śląskie w Katowicach, Oddział Katowicki Stowarzyszenia Archeologów w Polsce, Katowice, 197–219.
52. Twardy, J. and Kittel, P. (2002), Stanowisko Strońsko. Rozwój stożka koluwialno-deluwialnego w dolinie Warty w neoholocenie [Strońsko site: the Neoholocene development of colluvial accumulative fan in Warta valley], in Materiały Konferencji "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź–Uniejów, 25–27. 09. 2002. [Materials for the Conference "Transformation of fluvial and slope systems in the Late Vistulian and Holocene, Łódź–Uniejów, 25–27 Sept. 2002], Katedra Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Łódź, 89–92.
53. Twardy, J. and Klimek, K. (2008), Współczesna ewolucja strefy strefy staroglacjalnej [The present-day evolution of Wartanian Glaciation zone], in Starkel, L., Kostrzewski, A., Kotarba, A. and Krzemień, K. (eds.), Współczesne przemiany rzeźby Polski [Contemporary transformations of Poland's relief], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 229–270.
54. Urbaniak, A. (2004), Z badań nad okresami przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów w Polsce środkowej [Research on Pre-Roman, Roman and Migration Period in central Poland], Acta Geographica Lodziensia, 88: 119–126.
55. Wachecka-Kotkowska, L. (2004), Ewolucja doliny Luciąży – uwarunkowania klimatyczne a lokalne [Evolution of the Luciąża river valley– local and climatic conditions], Acta Geographica Lodziensia, 86: 161.
56. Wiklak, H. (1975), Neolit w Polsce środkowej [The Neolithic in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 67–99.
57. Zawilski, P. (2004), Z badań nad okresem od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza w dorzeczu górnego Neru [On the studies on the period from the Middle Bronze Age to the Early Iron Age in the Upper Ner River basin], Acta Geographica Lodziensia, 88: 127–142.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

Special Issue Part 1

Start page:

163

End page:

178

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.S1.11 ; oai:rcin.org.pl:2301

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 9, 2012

Number of object content hits:

882

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/13977

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information