Object

Title: Influence of man and climate changes on relief and geological structure transformation in central Poland since the Neolithic

Creator:

Twardy, Juliusz (1961-)

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 1 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

187 pp. ; 24 cm

References:

1. Andrzejewska, A. (2004), Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem dorzecza środkowej Warty [Research on Early Medieval settlement of the middle Warta Basin], Acta Geographica Lodziensia, 88: 7–16. ; 2. Borówka, R.K. (1992), Przebieg i rozmiary denudacji w obrębie śródwysoczyznowych basenów sedymentacyjnych podczas późnego vistulianu i holocenu [The pattern and magnitude of denudation in intraplateau sedimentary bains during the Late Vistulian and Holocene], UAM, Seria Geografia, 54: 1–177. ; 3. Dubicki, A., Słota, H. and Zieliński, J. (eds.) (1999), Dorzecze Odry – monografia powodzi lipiec 1997 [The Odra Basin – monography of flood, July 1997], IMGW, Warszawa. ; 4. Dylik, J. (1971), Województwo ze stolicą bez antenatów [The voivodeship with capital without ancestors], Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. ; 5. Forysiak, J. (2005), Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty [The development of the Warta river valley between Burzenin and Dobrów in the Late Quaternary Period ], Acta Geographica Lodziensia, 90:1–116. ; 6. Forysiak, J., Kulesza, M. and Twardy, J. (2007), Wpływ osadnictwa olęderskiego na sieć rzeczną i morfologię międzyrzecza Warty i Neru [The influence of the Olęder" settlement on hydrological network and relief of Warta/Ner watershed], in Szwarczewski, P. (ed.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym [Record of human activity in natural environment], vol. 3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 39–46. ; 7. Forysiak, J. and Twardy, J. (2002), Bronów site: influence of natural and anthropogenic factors on the Holocene evolution of dead river valley Balin-Chropy, in: Konferencja: Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź–Uniejów, 25–27. 09. 2002 [Conference: "Transformation of fluvial and slope systems in the late Vistulian and Holocene", Łódź–Uniejów, 25– 27 Sept. 2002], Katedra Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Łódź, 62–67. ; 8. Godłowski, K. (1985), Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim [Cultural and settlement changes in south and central Poland in the Early Pre-Roman and Roman Period], Prace Komisji Archeologicznej, 23: 1–213. ; 9. Jadczykowa, I. (1975), Kultura wschodniopomorska i kultura grobów kloszowych w Polsce środkowej [East Pomeranian and Bell Grave Culture in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 167–194. ; 10. Janiak, R. (2004), Z badań nad późną epoką brązu i okresem halsztackim Polski środkowej [Research on the Late Bronze Age and Halstadt Period in central Poland], Acta Geographica Lodziensia, 88: 17–26. ; 11. Jankowski, M. (2002), Buried soils in the dunes of the Toruń Basin, in Manikowska, B., Konecka-Betley, K. and Bednarek, R. (eds.), Paleopedology problems in Poland, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 233–252. ; 12. Jażdżewski, K. (ed.) (1975), Studia nad pradziejami Polski środkowej [Studies on Prehistory in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 1–434. ; 13. Kamiński, J. (1984), Warszyce. Rozwój doliny Moszczenicy w holocenie [Warszyce site: the development of Moszczenica river valley in the Holocene], in: Konferencja robocza: "Rozwój sieci dolinnej na Wyżynie Łódzkiej w późnym plejstocenie i holocenie", 09–12. 10. 1984 [Working Conference: "Development of valley network in the Łódź Plateau during the late Pleistocene and Holocene", 9–12 Oct. 1984] Łódź, Uniwersytet Łódzki, 130–137. ; 14. Kamiński, J. (1993), Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy [Late Vistulian and Holocene transformation of the Moszczenica river valley as a result of changes of the natural environment and man activity], Acta Geographica Lodziensia, 64: 1–104. ; 15. Kamiński, J. (1998), Wykształcenie i wiek osadów dolin rzecznych Wyżyny Łódzkiej i pradoliny warszawsko-berlińskiej w świetle osadnictwa pradziejowego [Lithological characteristics and age of alluvial sediments in the Łódź Plateau and Warsaw–Berlin ice marginal valley in the context of prehistoric settlement], in Materiały Sympozjum: "Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego" [Symposium materials: "The role of prehistoric man in transformations of natural environment"], Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 02–03 March 1998, 5–6. ; 16. Kamiński, J. and Moszczyński, J. (1996), Wpływ osadnictwa kultury przeworskiej na kształtowanie doliny Moszczenicy w okolicy Woli Branickiej [The influence of the Przeworsk Culture upon the formation of the Moszczenica valley in the vicinity of Wola Branicka ], Acta Geographica Lodziensia, 71: 55–67. ; 17. Kaszewska, E. (1975), Kultura przeworska w Polsce środkowej [The Przeworsk Culture in Central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 195–254. ; 18. Kaszewski, Z. (1975), Kultura łużycka w Polsce środkowej [The Lusatian Culture in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 123–165. ; 19. Kittel, P. and Twardy, J. (2003), Wpływ pradziejowej aktywności ludzkiej na funkcjonowanie stoku w Wierzbowej (pradolina warszawsko- berlińska) [An effect of prehistoric man activity on slope processes in Wierzbowa site], in Waga, J.M. and Kocel, K. (eds.), Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności [Man and natural environment – record of activity], Polskie Towarzystwo Geograficzne, branch office in Katowice, Sosnowiec, 68–73. ; 20. Kobojek, E. (2009), Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów [Natural conditions of various reactions of lowland rivers on anthropopression as exemplified by the middle Bzura river and its tributaries], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 21. Kurnatowski, S. (1992), Próba oceny zaludnienia ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. [An attempt of the evaluation of the population density of Poland between the 13th century BC and the 4th century AD], in Kaczanowski, K., Kurnatowski, S., Malinowski, A. and Piontek, J. (eds.), Zaludnienie ziem polskich między XIII w. p.n.e. a IV w. n.e. – materiały źródłowe, próba oceny [Population of Polish lands between 13th century BC and 4th century AD – source materials, an attempt of evaluation], Warszawa , Szkoła Głó wna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii, Monografie. i opracowania, 342: 15–111. ; 22. Lang, A., Preston, N., Dikau, R., Bork, H.J. and Mackel, R. (2000), LUCIFS – examples from the Rhine catchment, Pages News, 8 1. : 11–13. ; 23. Łaszczewska,T. (1975), Polska środkowa w okresie wędrówek ludów i w początkach wczesnego średniowiecza [Central Poland in the period of peoples' migration at the beginning of the early Middle Ages], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 293–330. ; 24. Mannion, A.M. (2001), Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego [Global environmental change: a natural and cultural environmental history], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 25. Nowaczyk, B. (1986), Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie [The age of dunes, their textural and structural properties against atmospheric circulation pattern of Poland during the Late Vistulian and Holocene], Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Geografia, 28: 1–245. ; 26. Nowaczyk, B. (1995), The age of dunes in Poland– selected problems, Quaestiones Geographicae, Spec. Issue, 4: 233–239. ; 27. Nowaczyk, B. (2002), Litologiczny i morfologiczny zapis działalności wiatru w Polsce w ostatnich 30 tysiącach lat [Lithological and morphological record of aeolian activity in Poland in the last 30,000 years], Czaopismo Geograficzne, 73 (4): 275–311. ; 28. Obrębska-Starkel, B. and Starkel, L. (1991), Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego [The greenhouse effect and global environmental changes], Zeszyty IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 4: 1–72. ; 29. Papińska, E. (2002), Wpływ antropopresji na przemiany środowiska geograficznego województwa łódzkiego (w granicach z lat 1975–98) [The influence of human impact on the geographical environment transformation of the Łódź Voivodeship (within its boundaries from the years 1975–98)], Acta Geographica Lodziensia, 81: 1–172. ; 30. Ralska-Jasiewiczowa, M. and Starkel, L. (1988), Record of hydrological changes during the Holocene in the lake, mire and fluvial deposits of Poland, Folia Quaternaria, 57: 91–127. ; 31. Rdzany, Z. (2009), Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim [Reconstruction of the course of theWarta Glaciation in the Łódź Region ], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 32. Rotnicki, K. (1999), Ewolucja rzeźby Niżu [The evolution of Polish Lowlands relief ], in Starkel, L. (ed.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze [Geography of Poland. Natural environment], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 143–151. ; 33. Rzepecki, S. (2004), Z badań nad neolitem Polski środkowej [On the studies on the Neolithic of central Poland], Acta Geographica Lodziensia, 88: 41–48. ; 34. Sinkiewicz, M. (1995), Przeobrażenia rzeźby terenu i gleb w okolicy Biskupina wskutek denudacji antropogenicznej [Transformation of landscape and soils in the Biskupin area by anthropogenic denudation], in Niewiarowski, W. (ed.), Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie [Outline of changes in natural environment of the Biskupin area under the impact of natural and anthropogenic factors during the late Glacial and Holocene], Oficyna Wydawnicza Turpres", Toruń, 215–234. ; 35. Sinkiewicz, M. (1998), Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej [The development of anthropogenic denudation in central part of Northern Poland], Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 36. Smolska, E. (2005), Znaczenie spłukiwania w modelowaniu stoków młodoglacjalnych (na przykładzie Pojezierza Suwalskiego)[ Slope wash processes in the Late Glacial area as examplified by the Suwałki Lake District], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ; 37. Starkel, L. (1988), Działalność człowieka jako przyczyna zmian procesów denudacji i sedymentacji w holocenie [Man's activity as a cause of changes of denudation and sedimentation processes in the Holocene], Przegląd Geograficzny, 60 (3): 251–265. ; 38. Starkel, L. (2001), Extreme rainfalls and river floods in Europe during the last millennium, Geographia Polonica, 74, (2): 69–79. ; 39. Starkel, L. (2002), Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems), Quaternary International, 91: 25–32. ; - ; 40. Starkel, L. (2005), Anthropogenic soil erosion since the Neolithic in Poland, Zeitschrift für Geomorphologie, Neue Folge, Supplement, 139: 189–201. ; 41. Starkel, L. (2006), Czy można oddzielić wpływ czynników klimatycznych od antropogenicznych w przekształceniu geosystemów? [Can we separate the impact of climatic from anthropogenic factors in geosystems transformation] , in Seminarium: Jak oddzielić wpływ zmian klimatycznych od antropogenicznych w młodszym holocenie na obszarze Polski" [Seminar: " How to separate the impact of climatic changes from the anthropogenic ones in the Younger Holocene in the area of Poland?"], Komisja Paleografii Późnego Glacjału PAN, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Kraków, Oct. 2007, 1–2. ; 42. Śnieszko, Z. (1995), Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich w czasie ostatnich 15000 lat [The loess cover evolution during last 15 000 years in the Polish Upplands], Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1107: 1–124. ; 43. Turkowska, K. (1988), Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie [Development of river valleys in the Łódź Plateou during the Late Quouternary], Acta Geographica Lodziensia, 57: 1–157. ; 44. Twardy, J. (1995), Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej [The dynamics of Holocene denudation in the Łódź Plateau], Acta Geographica Lodziensia, 69: 1–213. ; 45. Twardy, J. (2004), Przebieg holoceńskiej ewolucji stoków doliny Warty na obszarze południowej części Kotliny Sieradzkiej w świetle analiz osadów stokowych [Holocene evolution of the Warta valley slopes in the area of the southern Sieradz Basin in the light of analysis of slope sediments], Acta Geographica Lodziensia, 88: 49–84. ; 46. Twardy, J. (2005), Gully erosion in the Middle Poland, in Rejman, J. and Zgłobicki, W. (eds.), Human impact on sensitive geosystems, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 129–142. ; 47. Twardy, J. (2008), Transformacja rzeźby centralnej części Polski Środkowej w warunkach antropopresji [The transformation of relief of central part of Middle Poland under the human impact], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 48. Twardy, J. (2009), Bezpośredni zapis działalności gospodarczej człowieka w osadach stokowych i eolicznych w centralnej Polsce [Direct evidence of tillage in aeolian and slope deposits in central Poland], in Domańska, L., Kittel, P. and Forysiak, J. (eds.), Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, tom 2 [Environmental conditions of the settlement location. Environment-Man-Civilization, volume 2], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 323–328. ; 49. Twardy, J. and Forysiak, J. (2011), Charakterystyka środowiska geograficznego okolic stanowiska archeologicznego Polesie 1 oraz neoholoceńskie zmiany jego budowy geologicznej i rzeźby [Characteristic of geographical environment of the vicinity of an archaeological site Polesie 1 and the Holocene transformations of its geological structure and relief], in Górski, J., Makarowicz, P., Wawrusiewicz, A., (eds.), Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, stanowisko1, woj. łódzkie. Tom I [Settlements and cemeteries of the Trzciniec cultural circle of an archeological site Polesie 1], Seria Spatium Archaeologicum, 2, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 227–250. ; 50. Twardy, J., Forysiak, J. and Kittel, P. (2004a), Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej [The dynamics of morphogenetic processes due to prehistoric man activity in the Warsaw–Berlin marginal valley], Acta Geographica Lodziensia, 88: 85–118. ; 51. Twardy, J., Kamiński, J. and Moszczyński, J. (2004b), Zapis osadniczej i gospodarczej działalności człowieka z okresów lateńskiego i rzymskiego w formach i osadach Polski Środkowej [Records of man's economic activity and settlement in the La Tene and Roman Period in landforms and deposits of Middle Poland], in Abramowicz, D. and Śnieszko, Z. (eds.), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski [Geographical environment changens in the period of agricultural and breeding economy. Studies from Poland's area], Muzeum Śląskie w Katowicach, Oddział Katowicki Stowarzyszenia Archeologów w Polsce, Katowice, 197–219. ; 52. Twardy, J. and Kittel, P. (2002), Stanowisko Strońsko. Rozwój stożka koluwialno-deluwialnego w dolinie Warty w neoholocenie [Strońsko site: the Neoholocene development of colluvial accumulative fan in Warta valley], in Materiały Konferencji "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie", Łódź–Uniejów, 25–27. 09. 2002. [Materials for the Conference "Transformation of fluvial and slope systems in the Late Vistulian and Holocene, Łódź–Uniejów, 25–27 Sept. 2002], Katedra Badań Czwartorzędu Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Łódź, 89–92. ; 53. Twardy, J. and Klimek, K. (2008), Współczesna ewolucja strefy strefy staroglacjalnej [The present-day evolution of Wartanian Glaciation zone], in Starkel, L., Kostrzewski, A., Kotarba, A. and Krzemień, K. (eds.), Współczesne przemiany rzeźby Polski [Contemporary transformations of Poland's relief], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 229–270. ; 54. Urbaniak, A. (2004), Z badań nad okresami przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów w Polsce środkowej [Research on Pre-Roman, Roman and Migration Period in central Poland], Acta Geographica Lodziensia, 88: 119–126. ; 55. Wachecka-Kotkowska, L. (2004), Ewolucja doliny Luciąży – uwarunkowania klimatyczne a lokalne [Evolution of the Luciąża river valley– local and climatic conditions], Acta Geographica Lodziensia, 86: 161. ; 56. Wiklak, H. (1975), Neolit w Polsce środkowej [The Neolithic in central Poland], Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 22: 67–99. ; 57. Zawilski, P. (2004), Z badań nad okresem od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza w dorzeczu górnego Neru [On the studies on the period from the Middle Bronze Age to the Early Iron Age in the Upper Ner River basin], Acta Geographica Lodziensia, 88: 127–142.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

Special Issue Part 1

Start page:

163

End page:

178

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.S1.11 ; oai:rcin.org.pl:2301

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information