Object structure

Title:

Nowe turystyczne funkcje wsi na Śląsku Opolskim w kontekście pamięci przeszłości = New tourist functions of rural areas in Opole Silesia in the context of memory of the past

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Creator:

Drobek, Wiesław : Autor ORCID ; Dawidejt-Drobek, Ewa : Autor ORCID

Role:

Dawidejt-Drobek, Ewa : Autor ; Drobek, Wiesław : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

oferta usług noclegowych ; dziedzictwo kulturowe ; spuścizna historyczno-kulturowa ; Śląsk Opolski ; wieś

Abstract:

Przedmiotem badań jest jeden z aspektów kulturowego wymiaru funkcji turystycznej. Celem badań jest ustalenie, czy odwołania do przeszłości w ofertach usług noclegowych we wsiach województwa opolskiego są sporadyczne czy dosyć powszechne, jakich wymiarów (punktów odniesienia) dotyczą, które elementy spuścizny historyczno-kulturowej1 (materialne i niematerialne) są wskazywane jako godne uwagi turysty i jakimi narracjami są one obudowywane. Analizą objęto oferty 167 podmiotów ze 123 wsi. Materiał do analizy pozyskany został z portali i stron internetowych, folderów i przewodników publikujących oferty noclegowe oraz w punktach informacji turystycznej i miejscach świadczenia tych usług. Podane w ofertach odwołania do przeszłości przyporządkowano – ze względu na punkt odniesienia – do czterech kategorii. Pierwsza – obiekt – składa się z dwóch podzbiorów: a) obiekt jako budowla architektoniczna, b) obiekt jako miejsce w wymiarze społeczno-kulturowym. W kategorii wieś wyodrębniono podzbiory: a) dzieje i dawne funkcje konkretnej wsi, b) tradycje wiejskiego życia; w trzeciej kategorii – region – trzy podzbiory: a) zabytki i inne elementy spuścizny kulturowej poza własną wsią, b) dziedzictwo kulinarne, c) inne elementy dziedzictwa opatrzone kwantyfikatorami „regionalne”, „opolskie”, „śląskie”. Czwarta została określona jako inne odniesienia do przeszłości. W takim układzie odniesień prowadzono analizę ofert pod kątem kreowanych obrazów przeszłości i wskazywanej atrakcyjności pobytu wynikającej z historyczności miejsca w wymiarze materialnym i/lub niematerialnym.

References:

Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 32-56.
Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
Assmann J., 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Balińska A., 2016, Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
Bergier B., Kowalczyk A., 2009, Dwór w Suchej - polskie dziedzictwo kulturowe w opinii turystów, [w:] K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł (red.), Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów, s. 168-176.
Cynarski W.J., Obodyński K., 2006, Smakowanie turystyczne jako forma kulturowej percepcji, [w:] J. Kosiewicz, K. Obodyński (red.), Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 418-422.
Dawidejt-Drobek E., Drobek W., 2015, Oswajanie krajobrazu i pamięć kulturowa w przewodnikach turystycznych po tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3649, Prace Kulturoznawcze, 12, s. 101-112.
Dawidejt-Drobek E., Drobek W., 2016, The Cognitive-Educational Dimension of Cultural Tourism in the Polish-Czech and Polish-German Borderlands, [w:] A. Szerląg, J. Pilarska, A. Urbanek (red.), Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, s. 386-404.
Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju opolskiej wsi, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 172-179.
Drobek W., Woś B., Mateja M., 2013, Agroturystyka na Opolszczyźnie, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 154, s. 171-179.
Dubel K., 1998, Parki podworskie w województwie opolskim. Stan zachowania i możliwość wykorzystania parków stanowiących własność AWRSP, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Opole.
Durydiwka M., 2014, Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych, Turystyka Kulturowa, 10, s. 34-51.
Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
Górka A., 2016, Krajobrazowy wymiar ruralistyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Jałowiecki B. 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
Kłodziński M., 2016, Bariery rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora małej i średniej przedsiębiorczości, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 285-301.
Konieczna-Domańska A., 2015, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach zabytkowych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja 16, 2, s. 179-192. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.2392
Kornecki M., 1991, Krajobraz kulturowy, perspektywy badań i ochrony, Ochrona Zabytków, 44, 1, s. 19-25.
Kostarczyk A., 1996, System przestrzeni kulturowych (W poszukiwaniu metod rozpoznawania właściwości środowiska kulturowego), Rzeki. Kultura - Cywilizacja - Historia, 5, s. 203-219.
Kowalczyk A., 2010, Zagospodarowanie turystyczne ze względu na rodzaj urządzeń i usług, [w:] A. Kowalczyk, M. Derek (red.), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 197-271.
Kowalczyk A., Kowalczyk M., Kulczyk S., 2010, Zagospodarowanie obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 56-77.
Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, 2013, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
Kudyba T., 2003, Atrakcje turystyczne, [w:] D. Simonides (red.), Śląsk Opolski. Dziedzictwo i współczesność, Oficyna Piastowska, Opole, s. 291-306.
Kurtyka-Marcak I., Kropsz-Wydra I., 2014, Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16, 4, s. 165-170.
Kwiatkowski P.T., 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Kwiatkowski P.T., 2009, Czy lata III Rzeczpospolitej były "czasem pamięci"?, [w:] A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i konfliktów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 125-166.
Leśniewska-Napierała K., Napierała T., 2017, Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim, Turyzm, 27, 2, s. 65-76. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06
Lijewski T., 2001, Turystyka, [w:] I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 290-304.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
Majewski J., Lane B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
Marzewski T., 2012, Miejsce i rola turystyki na obszarach wiejskich w polityce regionalnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 7, s. 31-51.
Matczak A., 2015, Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 162, s. 63-82.
Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Kultour, Poznań.
Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, Turystyka Kulturowa, 1, s. 14-21.
Nora P., 2001, Czas pamięci, Nowa Res Publika, 7, s. 37-43.
Obodyński K., Ďuriček M., Nizioł A. (red.), 2009, Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów.
Ochmański A., 2014, Potencjał turystyczno-kulturowy miasta Opola i powiatu ziemskiego opolskiego, Turystyka Kulturowa, 2, s. 76-99.
Piccinato G., 2002, Planowanie dziedzictwa na świecie: szanse, zagrożenia i sprzeczności, [w:] J. Purchla (red.), Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków, s. 123-129.
Romanowski A., 2005, Stan bazy noclegowej gospodarstw agroturystycznych Śląska Opolskiego, Śląsk Opolski, 1/2, s. 81-91.
Rut J., Rut P., 2009, Rezydencje magnackie markowym produktem turystyki kulturowej i biznesowej na Podkarpaciu, [w:] K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł (red.), Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów, s. 69-78.
Rybicka E., 2011, Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki, Teksty Drugie, 5, s. 201-211.
Sammel A., 2009, Wypoczynek w zamkach, pałacach i dworach jako produkt turystyczny województwa zachodniopomorskiego, [w:] M. Jalinik (red.) Konkurencyjność produktów turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 58-65.
Sammel A., 2010, Turystyka kulturowa w gospodarstwach agroturystycznych województwa zachodniopomorskiego, [w:] M. Kazimierczak (red.), Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 215-224.
Sikorska-Wolak I. (red.), 2008, Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Sikorska-Wolak I., 2009, Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 23-34.
Smith V.I., 1996, Indigenous tourism - the 4 H's, [w:] R. Butler, I. Hinch (red.), Tourism and indigenous peoples, International Thomson Business Press, London, s. 283-307.
Stasiak A. (red.), 2009, Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź.
Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, Turyzm, 23, 1, s. 29-38. https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012
Suliborski A., 2012, Funkcje miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 255-302.
Szpociński A., 2006, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski (red.), Przeszłość jako przedmiot przekazu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 7-66.
Tomaszewski A., 2002 Europa Środkowa: dobra kultury a dziedzictwo kultury, [w:] J. Purchla (red.), Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 131-136.
Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
Woś B., Gawlik A., Drobek W., 2018, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich - nowa jakość usług, Studia Obszarów Wiejskich, 49, s. 173-185. https://doi.org/10.7163/SOW.49.11
Woźniczko M., Orłowski D., 2009, Kuchnia ludowa jako regionalny produkt agroturystyczny Podkarpacia, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 140-148.
Wójcik M., 2015, Wiejska turystyka poznawcza w Polsce - uwarunkowania infrastrukturalne. Przykład projektu "Sieć Najciekawszych Wsi", Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 29-45.
Wrona J., 2001, Turystyka, [w:] J. Wrona, J. Rek (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 372-392.
Wrześniowski Z., 1999, Zespoły pałacowo-dworsko-folwarczne województwa opolskiego, [w:] Region Śląsk Opolski. Wybrane problemy społeczno-gospodarcze, Ośrodek Informacji WBD OUW w Opolu, Opole, s. 116-124.
Zagórna-Goplańska M., 2005, Wybrane mierniki popytu turystycznego z uwzględnieniem województwa opolskiego, Śląsk Opolski, 1/2, s. 5-14.
Zaręba D., 2010, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bilicka E., 2010, Postawili na dinusia, Nowa Trybuna Opolska, 190, s. 6-7.
Bilicka E., 2015, Turyści się przekonali, że jest co robić przez kilka dni na Opolszczyźnie, Nowa Trybuna Opolska, 141, s. 26-27.
Dereń A., Roszkowski R., 2005, Zamki, pałace i dwory. Szlachetne pomniki śląskiej historii, [w:] A. Dereń (red.) Zamki i pałace Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi, Prudnik, s. 3-5.
Dimitrow R., 2010, Saga rodu Strachwitzów, Nowa Trybuna Opolska, 34, s. 8. Gościnna Ziemia Kluczborsko-Oleska zaprasza, 2005, Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, Kluczbork.
Hanszke E., 2018, Nasza turystyczna perła atrakcyjna jak Książ, Nowa Trybuna Opolska, 279, s. 8. Hity turystyki wiejskiej. Odpoczywaj na wsi aktywnie, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Hity turystyki wiejskiej. Odpoczywaj na wsi edukacyjnie, 2015, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Hity turystyki wiejskiej. Odpoczywaj na wsi, 2017, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Informator. Szlak kulinarny Opolski Bifyj, 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego, Opole.
Miodowo-mleczne smaki. Szlak Kulinarny Ziemi Kluczborsko-Oleskiej, 2016, Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, Kluczbork.
Opolskie kwitnące. Katalog gospodarstw agroturystycznych, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Opolskie szlakiem LGD. Piękno krajobrazów, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wrocław.
Opolskie - zawsze jesteś zaproszony, 2014, Agencja Fotograficzna Bankfoto, Opole. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie wkracza w szósty rok swej działalności, 2015, Nowa Trybuna Opolska, 100, dodatek Majówka z NTO, s. 11.
Polen Exklusiv. Exklusive Luxus- und Schlosshotels, 2016, Senfkorn Verlag Alfred Theisen, Görlitz.
Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, 2015, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Warszawa.
Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna, 2015, Urząd Miejski w Byczynie, Byczyna.
Przepis na dinozaura, 2012, Opolskie w Unii, 18, 2, s. 8-9.
Przewodnik. Poznaj Krainę św. Anny, 2010, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Krapkowice.
Sebesta J., 2012, Przedmowa, [w:] Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działania Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, s. 7.
Sektorowa strategia rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie, 2006, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Kluczbork.
Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013, 2005, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Turystyki w Krakowie, Opole-Kraków.
Strategia rozwoju województwa opolskiego, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r., 2012, Samorząd Województwa Opolskiego, Opole.
Turystyczne niespodzianki Opolszczyzny. Unijny wkład w rozwój bazy turystycznej regionu, 2011, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, Zespół Informacji Europejskiej, Opole.
VisitOpolskie.pl, 2017, Agencja Fotograficzna Bankfoto, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Województwo opolskie - sytuacja gospodarcza w połowie roku 2002. Analiza sektora przemysłu za lata 1990-2000. Charakterystyka potencjału województwa na tle regionów Unii Europejskiej, 2002, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Wszyscy czekamy na rycerzy. Mieszkańcy Biskupic i Kochłowic liczą, że gród rycerski sprowadzi tu turystów, 2006, Nowa Trybuna Opolska, 199, s. 3.
Zielone gościńce. Tradycja, jakość oraz zadowolenie, 2010, Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej, Jesenická Rozvojová, Opole.
Ziemia Kluczborsko-Oleska. Kraina mlekiem i miodem płynąca, Kluczborsko-Oleska Organizacja Turystyczna, Kluczbork.
Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend. Zapraszamy, 2010, Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, Kluczbork.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

25

End page:

51

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; click here to follow the link

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: