Object structure
Title:

Nowe turystyczne funkcje wsi na Śląsku Opolskim w kontekście pamięci przeszłości = New tourist functions of rural areas in Opole Silesia in the context of memory of the past

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Creator:

Drobek, Wiesław : Autor ORCID ; Dawidejt-Drobek, Ewa : Autor ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

accommodation services offer ; cultural heritage ; historical and cultural legacy ; Opole Silesia ; rural areas

Abstract:

The study presents results of empirical research of a qualitative nature. The object of analysis is one of the aspects related to the cultural dimension of tourist functions of rural areas in the Opolskie Voivodship. The aim of the study was to establish whether references to the past are incidental or relatively common and to find out which elements of historical and cultural legacy (material and non-material) are considered in the offers of accommodation for tourists and what sort of message referring to the past they bear. Material for analysis was obtained from Internet portals and websites, local and regional publications (folders, tourist guides) as well as promotional materials supplied by individual entities. The analysis comprised offers of 167 providers of accommodation services (of varied scale), available in 123 villages located in the Opolskie Voivodship. Information given in the offers, concerning past, was ordered by the authors – in relation to the reference point – to the following categories: 1) object, 2) village, 3) region, 4) other. With regard to the first category, two subsets were distinguished: a) object as an architectural structure and b) object as a site of socio-cultural dimension. In the second category, two subsets were differentiated i.e., a) history and former functions of a given village and b) traditions of the rural life. As regards the third category, the following three subsets were distinguished: a) monuments and other elements of the cultural legacy outside given village, b) culinary heritage, c) other elements of the heritage typically referred to as “regional”, “of Opole region”, “Silesian”. Within these types of references (sets and subsets) available offers were analyzed with regard to created images of the past and indicated attractiveness of a tourist’s stay, which results from the historicity of the place in material and non-material dimensions.

References:

Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 32-56.
Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
Assmann J., 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Balińska A., 2016, Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
Bergier B., Kowalczyk A., 2009, Dwór w Suchej - polskie dziedzictwo kulturowe w opinii turystów, [w:] K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł (red.), Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów, s. 168-176.
Cynarski W.J., Obodyński K., 2006, Smakowanie turystyczne jako forma kulturowej percepcji, [w:] J. Kosiewicz, K. Obodyński (red.), Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 418-422.
Dawidejt-Drobek E., Drobek W., 2015, Oswajanie krajobrazu i pamięć kulturowa w przewodnikach turystycznych po tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3649, Prace Kulturoznawcze, 12, s. 101-112.
Dawidejt-Drobek E., Drobek W., 2016, The Cognitive-Educational Dimension of Cultural Tourism in the Polish-Czech and Polish-German Borderlands, [w:] A. Szerląg, J. Pilarska, A. Urbanek (red.), Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, s. 386-404.
Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju opolskiej wsi, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 172-179.
Drobek W., Woś B., Mateja M., 2013, Agroturystyka na Opolszczyźnie, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 154, s. 171-179.
Dubel K., 1998, Parki podworskie w województwie opolskim. Stan zachowania i możliwość wykorzystania parków stanowiących własność AWRSP, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Opole.
Durydiwka M., 2014, Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych, Turystyka Kulturowa, 10, s. 34-51.
Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
Górka A., 2016, Krajobrazowy wymiar ruralistyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Jałowiecki B. 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
Kłodziński M., 2016, Bariery rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora małej i średniej przedsiębiorczości, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167, s. 285-301.
Konieczna-Domańska A., 2015, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach zabytkowych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja 16, 2, s. 179-192. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.2392
Kornecki M., 1991, Krajobraz kulturowy, perspektywy badań i ochrony, Ochrona Zabytków, 44, 1, s. 19-25.
Kostarczyk A., 1996, System przestrzeni kulturowych (W poszukiwaniu metod rozpoznawania właściwości środowiska kulturowego), Rzeki. Kultura - Cywilizacja - Historia, 5, s. 203-219.
Kowalczyk A., 2010, Zagospodarowanie turystyczne ze względu na rodzaj urządzeń i usług, [w:] A. Kowalczyk, M. Derek (red.), Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 197-271.
Kowalczyk A., Kowalczyk M., Kulczyk S., 2010, Zagospodarowanie obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 56-77.
Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, 2013, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
Kudyba T., 2003, Atrakcje turystyczne, [w:] D. Simonides (red.), Śląsk Opolski. Dziedzictwo i współczesność, Oficyna Piastowska, Opole, s. 291-306.
Kurtyka-Marcak I., Kropsz-Wydra I., 2014, Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16, 4, s. 165-170.
Kwiatkowski P.T., 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Kwiatkowski P.T., 2009, Czy lata III Rzeczpospolitej były "czasem pamięci"?, [w:] A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i konfliktów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 125-166.
Leśniewska-Napierała K., Napierała T., 2017, Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim, Turyzm, 27, 2, s. 65-76. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06
Lijewski T., 2001, Turystyka, [w:] I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 290-304.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
Majewski J., Lane B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
Marzewski T., 2012, Miejsce i rola turystyki na obszarach wiejskich w polityce regionalnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 7, s. 31-51.
Matczak A., 2015, Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 162, s. 63-82.
Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Kultour, Poznań.
Mokras-Grabowska J., 2009, Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce, Turystyka Kulturowa, 1, s. 14-21.
Nora P., 2001, Czas pamięci, Nowa Res Publika, 7, s. 37-43.
Obodyński K., Ďuriček M., Nizioł A. (red.), 2009, Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów.
Ochmański A., 2014, Potencjał turystyczno-kulturowy miasta Opola i powiatu ziemskiego opolskiego, Turystyka Kulturowa, 2, s. 76-99.
Piccinato G., 2002, Planowanie dziedzictwa na świecie: szanse, zagrożenia i sprzeczności, [w:] J. Purchla (red.), Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków, s. 123-129.
Romanowski A., 2005, Stan bazy noclegowej gospodarstw agroturystycznych Śląska Opolskiego, Śląsk Opolski, 1/2, s. 81-91.
Rut J., Rut P., 2009, Rezydencje magnackie markowym produktem turystyki kulturowej i biznesowej na Podkarpaciu, [w:] K. Obodyński, M. Ďuriček, A. Nizioł (red.), Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów, s. 69-78.
Rybicka E., 2011, Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki, Teksty Drugie, 5, s. 201-211.
Sammel A., 2009, Wypoczynek w zamkach, pałacach i dworach jako produkt turystyczny województwa zachodniopomorskiego, [w:] M. Jalinik (red.) Konkurencyjność produktów turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 58-65.
Sammel A., 2010, Turystyka kulturowa w gospodarstwach agroturystycznych województwa zachodniopomorskiego, [w:] M. Kazimierczak (red.), Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 215-224.
Sikorska-Wolak I. (red.), 2008, Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Sikorska-Wolak I., 2009, Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 23-34.
Smith V.I., 1996, Indigenous tourism - the 4 H's, [w:] R. Butler, I. Hinch (red.), Tourism and indigenous peoples, International Thomson Business Press, London, s. 283-307.
Stasiak A. (red.), 2009, Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź.
Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, Turyzm, 23, 1, s. 29-38. https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012
Suliborski A., 2012, Funkcje miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 255-302.
Szpociński A., 2006, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski (red.), Przeszłość jako przedmiot przekazu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 7-66.
Tomaszewski A., 2002 Europa Środkowa: dobra kultury a dziedzictwo kultury, [w:] J. Purchla (red.), Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 131-136.
Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
Woś B., Gawlik A., Drobek W., 2018, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich - nowa jakość usług, Studia Obszarów Wiejskich, 49, s. 173-185. https://doi.org/10.7163/SOW.49.11
Woźniczko M., Orłowski D., 2009, Kuchnia ludowa jako regionalny produkt agroturystyczny Podkarpacia, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 140-148.
Wójcik M., 2015, Wiejska turystyka poznawcza w Polsce - uwarunkowania infrastrukturalne. Przykład projektu "Sieć Najciekawszych Wsi", Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 29-45.
Wrona J., 2001, Turystyka, [w:] J. Wrona, J. Rek (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 372-392.
Wrześniowski Z., 1999, Zespoły pałacowo-dworsko-folwarczne województwa opolskiego, [w:] Region Śląsk Opolski. Wybrane problemy społeczno-gospodarcze, Ośrodek Informacji WBD OUW w Opolu, Opole, s. 116-124.
Zagórna-Goplańska M., 2005, Wybrane mierniki popytu turystycznego z uwzględnieniem województwa opolskiego, Śląsk Opolski, 1/2, s. 5-14.
Zaręba D., 2010, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bilicka E., 2010, Postawili na dinusia, Nowa Trybuna Opolska, 190, s. 6-7.
Bilicka E., 2015, Turyści się przekonali, że jest co robić przez kilka dni na Opolszczyźnie, Nowa Trybuna Opolska, 141, s. 26-27.
Dereń A., Roszkowski R., 2005, Zamki, pałace i dwory. Szlachetne pomniki śląskiej historii, [w:] A. Dereń (red.) Zamki i pałace Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi, Prudnik, s. 3-5.
Dimitrow R., 2010, Saga rodu Strachwitzów, Nowa Trybuna Opolska, 34, s. 8. Gościnna Ziemia Kluczborsko-Oleska zaprasza, 2005, Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, Kluczbork.
Hanszke E., 2018, Nasza turystyczna perła atrakcyjna jak Książ, Nowa Trybuna Opolska, 279, s. 8. Hity turystyki wiejskiej. Odpoczywaj na wsi aktywnie, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Hity turystyki wiejskiej. Odpoczywaj na wsi edukacyjnie, 2015, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Hity turystyki wiejskiej. Odpoczywaj na wsi, 2017, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Informator. Szlak kulinarny Opolski Bifyj, 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego, Opole.
Miodowo-mleczne smaki. Szlak Kulinarny Ziemi Kluczborsko-Oleskiej, 2016, Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, Kluczbork.
Opolskie kwitnące. Katalog gospodarstw agroturystycznych, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Opolskie szlakiem LGD. Piękno krajobrazów, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wrocław.
Opolskie - zawsze jesteś zaproszony, 2014, Agencja Fotograficzna Bankfoto, Opole. Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie wkracza w szósty rok swej działalności, 2015, Nowa Trybuna Opolska, 100, dodatek Majówka z NTO, s. 11.
Polen Exklusiv. Exklusive Luxus- und Schlosshotels, 2016, Senfkorn Verlag Alfred Theisen, Görlitz.
Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, 2015, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Warszawa.
Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna, 2015, Urząd Miejski w Byczynie, Byczyna.
Przepis na dinozaura, 2012, Opolskie w Unii, 18, 2, s. 8-9.
Przewodnik. Poznaj Krainę św. Anny, 2010, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Krapkowice.
Sebesta J., 2012, Przedmowa, [w:] Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działania Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, s. 7.
Sektorowa strategia rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie, 2006, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Kluczbork.
Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013, 2005, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Turystyki w Krakowie, Opole-Kraków.
Strategia rozwoju województwa opolskiego, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r., 2012, Samorząd Województwa Opolskiego, Opole.
Turystyczne niespodzianki Opolszczyzny. Unijny wkład w rozwój bazy turystycznej regionu, 2011, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, Zespół Informacji Europejskiej, Opole.
VisitOpolskie.pl, 2017, Agencja Fotograficzna Bankfoto, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Województwo opolskie - sytuacja gospodarcza w połowie roku 2002. Analiza sektora przemysłu za lata 1990-2000. Charakterystyka potencjału województwa na tle regionów Unii Europejskiej, 2002, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
Wszyscy czekamy na rycerzy. Mieszkańcy Biskupic i Kochłowic liczą, że gród rycerski sprowadzi tu turystów, 2006, Nowa Trybuna Opolska, 199, s. 3.
Zielone gościńce. Tradycja, jakość oraz zadowolenie, 2010, Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej, Jesenická Rozvojová, Opole.
Ziemia Kluczborsko-Oleska. Kraina mlekiem i miodem płynąca, Kluczborsko-Oleska Organizacja Turystyczna, Kluczbork.
Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend. Zapraszamy, 2010, Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna, Kluczbork.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

25

End page:

51

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; click here to follow the link

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: