Object structure
Title:

Stratigraphy of alluvial fills and phases of the Holocene floods in the lower Wisłok River valley, SE Poland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 1 (2011)

Creator:

Gębica, Piotr (1961– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

187 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

stratigraphy ; alluvia ; flood phases ; Holocene ; Wisłok River ; South-Eastern Poland

References:

1. Czopek, S. (2007), Grodzisko Dolne, stanowisko 22 – wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem. Część I, od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza [Grodzisko Dolne, site no. 22 – multicultural site on the lower Wisłok river. Part I, from Stone Age to the Early Iron Age], Mitel, Rzeszów, 1–240.
2. Czopek, S. and Kadrow, S. (1987), Osada kultury pucharów lejkowatych w Białobrzegach, stan. 5, woj. Rzeszów [The settlement of the Funnel Beaker Culture in the Białobrzegi, site no. 5, Rzeszów voivodship], Sprawozdania Archeologiczne, 39: 73–88.
3. Czopek, S. and Podgórska-Czopek, J. (1995), Osadnictwo pradziejowe w dolinie dolnego Wisłoka [Prehistoric settlement in the lower Wisłok valley], in Ruszel, K. (ed.), Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu [The Wisłok River. Role of the river in natural and cultural landscape], Rzeszów, 27–54.
4. Folk, R.L. and Ward, W.C. (1957), Brazos river bar: a study of significance of grain size parameters, Journal of Sedimentary Petrology, 27: 3–26.
http://dx.doi.org/10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D -
5. Friedberg, W. (1903), Atlas Geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu 16. Arkusze: Rzeszów i Łańcut [Geological Map of Galicia. Text to the fascicle 16. Rzeszów and Łańcut sheets], Wydawnictwo Komisyi Fizjograficznej Akademii Umiejętności, Kraków, 1–147.
6. Gębica, P., Bluszcz, A., Pazdur, A. and Szczepanek, K. (2002), Chronostratigraphy of Late Pleistocene fluvial deposits in the Wisłok river valley between Rzeszów and Łańcut, South Poland, Geochronometria, 21: 119–128.
7. Gębica, P. and Superson, J. (2003), Vistulian and Holocene evolution of the Wisłok river in the northern margin of the Sub-Carpathian Trough, in Kotarba, A. (ed.), Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology, Prace Geograficzne 189, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 209–223.
8. Gębica, P. (2004), Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej [The course of fluvial accumulation during the Upper Vistulian in Sandomierz Basin], Prace Geograficzne 193, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 1–229.
9. Gębica, P., Czopek, S. and Szczepanek, K. (2008), Changes of climate and prehistoric settlement recorded in deposits of Wisłok paleochannel in Grodzisko Dolne, Sandomierz Basin, Sprawozdania Archeologiczne, 60: 295–323.
10. Gębica, P., Dryniak, Ł., Okoński, J., Zych, R., Hozer, M., Bajda-Wesołowska, A., Wilk, M., Niemasik, D. and Pasterkiewicz, W. (2010), Badania geoarcheologiczne na trasie autostrady A-4. Stratygrafia nawarstwień i zmiany środowiska na stanowiskach w Łące, Woli Małej, Białobrzegach, Gorliczynie i Ożańsku, woj. podkarpackie [Geoarcheological research on the route of the motorway A4. The stratigraphy of the layers and changes of the environment on the sites in Łąka, Wola Mała, Białobrzegi, Gorliczyna and Ożańsk, Podkarpackie voivodship], Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 31: 79–86.
11. Gębica, P. and Krąpiec, M. (2009), Young Holocene alluvia and dendrochronology of subfossil trunks in the San river valley, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43: 63–75.
12. Gębica, P. and Krąpiec M. (in print), Young Holocene alluvia and dendrochronology of subfossil trunks in the Wisłok valley near Przeworsk, Geochronometria.
13. Gębica, P. and Mitura, P. (2005), Wstępne wyniki badań geomorfologiczno-archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 4 w Terliczce k. Rzeszowa [Preliminary results of the geomorphological-archeological studies conducted in the Terliczka archeological site no. 4 near Rzeszów], in Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 4: 19–38.
14. Gębica, P., Płoskonka, D. and Kalinovyč, N. (2009a), Origin, lithology and age of the Holocene terrace of the Wisłok river in the Sandomierz Basin, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43: 77–95.
15. Gębica, P., Wieczorek, D. and Szczepanek, K. (2009b), Late Vistulian alluvial filling in the San river valley in the Carpathian foreland (north of Jarosław town), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43: 39–61.
16. Kalicki, T. (1991), The evolution of the Vistula river valley between Cracow and Niepołomice in Late Vistulian and Holocene times, in Starkel, L. (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years, part 4, Geographical Studies, Special Issue, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 6: 11–37.
17. Kalicki, T. (1996), Phases of increased river activity during the last 3500 years, in Starkel, L. (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years, part 6, Geographical Studies, Special Issue, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 9: 94–101.
18. Kalicki, T. and Krąpiec, M. (1996), Reconstruction of phases of the black oak" accumulation and flood phases, in Starkel, L. (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years, part 6, Geographical Studies, Special Issue, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 9: 78–85.
19. Klimek, K., Łanczont, M. and Bałaga, K. (1997), Późnovistuliańskie i holoceńskie wypełnienie paleomeandra w dolinie Sanu koło Stubna [LateVistulian and the Holocene infilling of the paleomeander in the San river valley near Stubno], in Łanczont, M. (ed.), Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i Przedgórza Karpat [Glacial and periglacial of the Sandomierz Valley and the Carpathian Foreland], UMCS, Lublin, 60–71.
20. Lewakowski, J. (1935), Mapa terenów powodzi lipcowej w 1934 r. [The map of flooded areas during the July 1934], Wiadomości Służby Geograficznej, 9: 288–294.
21. Ludera, F. (1930), Flora dyluwialna okolic Rzeszowa i Łańcuta [Diluvium vegetation in the vicinity of Rzeszów and Łańcut], archival report, the Institute of Botany, the Jagiellonian University, Kraków.
22. Ralska-Jasiewiczowa, M. (1980), Late Glacial and Holocene vegetation of the Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians), Acta Palaeobotanica, 20: 1–202.
23. Starkel, L. (1958), Stratigraphy of Holocene Deposits in the Carpathian Foreland, Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, serie des sciences chimiques-géologiquesgéographiques, 6: 395–398.
24. Starkel, L. (1960), Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie [Development of relief of the Flysch Carpathians during the Holocene], Prace Geograficzne 22, Instytutu Geografii (IGiPZ) PAN, 1–239.
25. Starkel, L. (1972), Kotlina Sandomierska [Sandomierz Basin], in Klimaszewski, M. (ed.), Geomorfologia Polski [Geomorphology of Poland], vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 138–166.
26. Starkel, L. (1977), Paleogeografia holocenu [Palaeogeography of the Holocene], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
27. Starkel, L. (1995), New data on the Late Vistulian and Holocene evolution of the Wisłoka valley near Debica, in Starkel, L. (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years, part 5, Geographical Studies, Special Issue, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 8:73–90.
28. Starkel, L. (2001), Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś [Evolution of the Vistula river valley since the Last Glaciation till the present), Monografie 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 1–263.
29. Starkel, L. (2002), Younger Dryas – Preboreal transition documented in the fluvial environment of Polish rivers, Global and Planetary Change, 35: 157–167.
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8181(02)00133-9 -
30. Starkel, L., ed. (1981), The evolution of the Wisłoka valley near Dębica during the Lateglacial and Holocene, Folia Quaternaria, 53: 1–91.
31. Starkel, L. and Gębica, P. (1995), Evolution of river valleys in southern Poland during the Pleistocene–Holocene transition, Biuletyn Peryglacjalny, 34: 177–190.
32. Starkel, L. Gębica, P., Kalicki, T., Ludwikowska, M. and Niedziałkowska, E. (1999), Chronostratygrafia aluwiów i form fluwialnych w południowej Polsce [Chronostratigraphy of alluvia and fluvial landforms in southern Poland], in Pazdur, A., Bluszcz, A., Stankowski, W. and Starkel, L. (eds.), Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego [Geochronology of the Upper Quaternary of Poland in the light of radiocarbon and luminescence dating], Wind. Wojewoda J., Wrocław, 132–156.
33. Starkel, L. Kalicki, T., Krąpiec, M., Soja, R., Gębica, P. and Czyżowska, E. (1996), Hydrological changes of valley floors in upper Vistula basin during the last 15000 years, in Starkel, L. (ed), Evolution of the Vistula river valley during the last 15000 years, part 6, Geographical Studies, Special Issue, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, 9: 1–128.
34. Strzelecka, L. (1958), Historyczna dokumentacja niektórych młodszych zmian hydrograficznych na brzegu Karpat [Historical documentation of some younger hydrographical changes on the margin of Carpathians], Czasopismo Geograficzne, 29 (4):455–472.
35. Szumański A., (1983), Paleochannels of large meanders in the river valleys of the Polish Lowland, Quaternary Studies in Poland, 4: 207–216.
36. Szumański, A. (1986), Postglacjalna ewolucja i mechanizm transformacji dna doliny dolnego Sanu [Postglacial evolution and mechanizm of transformation of the lower San valley floor], Kwartalnik AGH, Geologia, 12 (1):1–84.
37. Wójcik, A., Malata, T. and Szczepanek, K. (1999), Stanowisko Grodzisko Nowe. Problem wieku plejstoceńskich teras piaszczystych w dolinie Sanu przy ujściu Wisłoka [Site Grodzisko Nowe. The problem of age of the Pleistocene sandy terraces in the San valley at the mouth of Wisłok river], in VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej", Czudec, 31 VIII–3 IX 1999 [6th Stratigraphy of Poland's Pleistocene Conference "The Qouternary of the eastern part of the Sandomierz Basin], Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, 88–89.
38. Wójcik, A. and Malata, T. (2004), Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000, arkusz Jarosław [Explanations to the Detailed geological map of Poland 1:50,000, Jarosław sheet], Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1–45.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

Special Issue Part 1

Start page:

39

End page:

60

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.S1.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: