Object structure
Title:

Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego) = The identyfication of small drainage basins prone to flash-flood creation (as exemplified by the Dynów, Strzyżów and Przemyśl foothill areas)

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011)

Creator:

Bryndal, Tomasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

gwałtowne wezbranie ; pogórza karpackie ; typologia i ewolucja krajobrazu naturalnego ; mała zlewnia ; lokalne powodzie

References:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Banasik K., 2009, Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
3. Beuselinck L., Steegen A., Govers G., Nachtergaele J., Takken I., Poesen J., 2000, Characteristics of sediment deposits formed by intense rainfall events in small catchments in the Belgian Loam Belt, Geomorphology, 32, s. 69–82.
4. Biernat B., Bogdanowicz E., Czarnecka H., Dobrzyńska I., Fal B, Karwowski S., Skorupska B., Stachy J., 1991, Zasady obliczania maksymalnych rocznych przepływów rzek polskich o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
5. Bryndal T., 2007, Transformacja opadu w odpływ w karpackich zlewniach przy wykorzystaniu GIUH, [w:] Z. Michalczyk (red.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 117–126.
6. Bryndal T., 2008, Parametry zlewni, w których wystąpiły lokalne powodzie, Annales UMCS, Sectio B, 63, s. 177–200.
7. Bryndal T., 2009, Ocena transformacji opadu w odpływ w małych zlewniach karpackich i wyżynnych, z zastosowaniem metody SCS i GIUH, [w:] J. A. Jania, J. Szafraniec (red.), Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 22–24.
8. Bryndal T., Cabaj W., Ciupa T., 2008, Gwałtowne wezbrania małych cieków w Niecce Nidziańskiej, Przegląd Geograficzny, 80, 1, s. 127–146.
9. Bryndal T., Cabaj W., Suligowski R., 2010a, Hydrometeorologiczna interpretacja gwałtownych wezbrań małych cieków w źródłowej części Wielopolki w dniu 25 czerwca 2009 roku, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, Warszawa, s. 81–91.
10. Bryndal T., Cabaj W., Suligowski R., 2010b, Gwałtowne wezbrania potoków Kisielina i Niedźwiedź w czerwcu 2009 r. (Pogórze Wiśnickie), [w:] M. Barwiński (red.), "Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym". 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s. 337-348.
11. Brzeziński J., 1996, Obiektywizacja doboru zlewni podobnej, Gospodarka Wodna, 4, s. 163–167.
12. Creutin J.D., Borga M., 2003, Radar hydrology modifies monitoring of flash-flood hazard, Hydrological Processes, 17, s. 1–4.
13. Cygan M., Czulak J., Niedbała J., Niedbała J., 1997, Przepływy kulminacyjne i wielkość odpływu fali powodziowej w dorzeczu górnej Nidzicy w dniach 15/16 września 1995 roku, Dokumentacja Geograficzna, 8, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 43–53.
14. Dobija A., Dynowska I., 1975, Znaczenie parametrów fizjograficznych dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego, Folia Geographica, seriae Geographica Physica, 9, s. 77–127.
15. Dynowska I., Tlałka A., 1982, Hydrografia, PWN, Warszawa.
16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60.WE z dnia 23 października 2007 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 228, Bruksela, s. 27–34.
17. Froehlich W., Słupik J., 1986, Rola dróg w kształtowaniu spływu i erozji w karpackich zlewniach fliszowych, Przegląd Geograficzny, 58, 1–2, s. 67–85.
18. Gil E., 1998, Spływ wody i procesy geomorfologiczne w zlewniach fliszowych podczas gwałtownej ulewy w Szymbarku w dniu 7 czerwca 1985 roku, Dokumentacja Geograficzna, 11, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 85–107.
19. Gil E., 1999, Obieg wody i spłukiwanie na fliszowych stokach użytkowanych rolniczo w latach 1980–1990, Zeszyty Naukowe IGiPZ PAN, 60, Warszawa.
20. IPCC, 2007, Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Core Writing Team, R.K. Pachauri, A. Reisinger (red.), IPCC, Geneva, Switzerland.
21. Karwowski A., 1969, Opady o największym stopniu wydajności występujące w Polsce w okresie 1954–1958, Prace PIHM, 77, Warszawa.
22. Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
23. Kroczak R., 2010, Wpływ dróg polnych na kształtowanie linii odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni Zalasówki (Pogórze Ciężkowickie), [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 229–334.
24. Marques de Sà J.P., 2007, Applied Statistics Using SPSS, Statistica, Matlab and R, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71972-4 -
25. Mioduszewski W., Łoś M.W., 2002, Mała retencja w systemie ochrony przeciwpowodziowej kraju, Gospodarka Wodna, 2, s. 68–73.
26. Niedbała A., Soja R., 1998, Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej, Dokumentacja Geograficzna, 11, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 31–38.
27. Nowak A. (red.), 2003, Statystyka, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
28. Obrębska-Starklowa B., Hess M., Olecki Z., Trepińska J., Kowanetz L., 1995, Klimat, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 31–47.
29. Osman Akan A., Houghtalen R.J., 2003, Urban Hydrology. Hydraulics and Stormwater Quality. Engineering Application and Computer Modelling, J. Wiley and Sons, New Jersey.
30. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa.
31. Ozga-Zielińska M., Kupczyk E., Ozga-Zieliński B., Suligowski R., Niedbała J., Brzeziński J., 2003, Powodziogenność rzek pod kątem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych i zagrożenia powodziowego, Materiały Badawcze IMGW, seria Hydrologia i Oceanologia, 29.
32. Parczewski W., 1960, Warunki występowania nagłych wezbrań na małych ciekach, Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, 8, 3.
33. Parysek J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu, Seria Geografia, 31.
34. Pazdro Z., Kozerski B., 1990, Hydrogeologia ogólna, PWN, Warszawa.
35. Peschke G., Etzenberg C., Müller G., 2000, Experimental analysis of different runoff generation mechanisms, Technical Documents in Hydrology, 37, s. 203–207.
36. Ribolzi O., Aundrieux P., Valles V., Bouzigues R., Bariac T., Voltz M., 2000, Contribution of groundwater and overall flows to storm flow generation in the cultivated Miditerranean catchment. Quantification by natural chemical tracing, Journal of Hydrology, 233, s. 241–251.
37. Rodriguez-Iturbe I., Valdes J.B., 1979, The geomorphologic structure of hydrologic response, Water Resources Research, 15, s. 1409–1420.
38. Römkens M.J.M., Luk S.H., Poesen J.W.A., Mermut A.R., 1995, Rain infiltration into losses soil from different geographic regions, Catena, 25, s. 21–32.
39. Shakya N. M., Chander S., 1998, Modelling of hillslope runoff processes, Environmental Geology, 35, 2-3, s. 115–123.
40. Słaby T., Luszkiewicz A., 2008, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
41. Słupik J., 1972, Spływ powierzchniowy na stokach górskich Karpat fliszowych, Gospodarka Wodna, 8, 304, s. 290–294.
42. Słupik J., 1973, Zróżnicowanie spływu powierzchniowego na fliszowych stokach górskich, Dokumentacja Geograficzna, 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
43. Słupik J., 1976, Zastosowanie zdjęć lotniczych w określaniu wpływu bruzd i dróg polnych na strukturę bilansu wodnego stoków górskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Fotointerpretacja w Geografii, 126, s. 31–38.
44. Słupik J., 1981, Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 142, Warszawa.
45. Soil Conservation Service, 1971, National Engineering Handbook, Section 4: Hydrology, USDA, Springfield, VA.
46. Steczkowski J., Zeliaś A., 1982, Analiza wariacyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
47. Stopa M., 1956, Burze w Polsce, Prace Geograficzne, IG PAN, 34, Warszawa.
48. Suligowski R., 2004, Struktura czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Polsce. Próba regionalizacji, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 12.
49. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.: Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229).
50. Verstraeten G., Poesen J., 1999, The nature of small-scale flooding, muddy floods and retention pond sedimentation in central Belgium, Geomorphology, 29, s. 275–292.
51. Więzik B., 2010, Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w małych zlewniach niekontrolowanych, [w:] B. Więzik (red.), Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 68, Warszawa, s. 153–166.
52. Wołek J., 2006, Wprowadzenie do statystyki dla biologów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
53. Ziemnicki S., 1956, Skutki deszczu nawalnego we wsi Piaski Szlacheckie pod Krasnymstawem, Gospodarka Wodna, 11, s. 476–480.
54. Ziobroń W., 1977, Metody statystyczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

27

End page:

49

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.1.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: