Object structure

Title:

Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji = Border in geographical research studies - definition and an attempts at its classification

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

granice ; klasyfikacja granic ; definicje granic ; bariery przestrzenne

References:

1. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska W., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, IGiPZ PAN-PTG, Warszawa.
2. Barbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa.
3. Batten B., 1999, Frontiers and boundaries of pre-modern Japan, Journal of Historical Geography, 25, 2, s. 166–182.
4. Baczwarow M., Suliborski A., 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
5. Boogs S.W., 1940, International Boundaries. A Study of Boundary Functions and Problems, Columbia University Press, New York.
6. Broek J.O.M., 1941, Frontiers of the Future, University of California Press, Berkeley-Los Angeles.
7. Ciok S., 2004, Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
8. Davies N., 1999, Europa, Znak, Kraków.
9. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Eberhardt P., 2004, Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyjską na kontynencie europejskim, Przegląd Geograficzny, 76, 2, s. 169–188.
11. Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77, 4, s. 463–483.
12. Fortin M.J., 1997, Effects of data types on vegetation boundary delineation, Canadian Journal of Forest Research, 27, s. 1851–1858.
13. Gilfillan S.C., 1924, European Political Boundaries, Political Sciences Quarterly, 39, London.
14. Glassner M.I.,1992, Political Geography, John Wiley & Sons, New York-Singapore.
15. Hägerstrand T., 1967, Innovation Diffusion as a Spatial Process, University of ChicagoPress, Chicago-London.
16. Halecki O., 1994, Historia Europy – jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
17. Hartshorne R., 1933, Geographic and political boundaries in Upper Silesia, Annals of the Association of American Geographers, 23, 4, s. 195–228.
18. Hartshorne R., 1936, Suggestions on the terminology of political boundaries, Annals of the Association of American Geographers, 26, 3, s. 56–57.
19. Haushofer K., 1927, Grenzen im ihrer Geographischen und Politischen Bedeutung, K. Vowinkkel, Berlin.
20. Huntington S.P., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
21. Jacquez G. M., Maruca S., Fortin M.J., 2000, From fields to objects: A review of geographic boundary analysis, Geographical Systems, 2, s. 221–241.
22. Komornicki T., 1999, Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996, Geopolitical Studies, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
23. Konieczny F., 1999, O ład historii, Wydawnictwo Nortom, Wrocław.
24. Konieczny F., 2002, O wielości cywilizacji, Antyk, Warszawa, reprint.
25. Kosmala G., 2003, Granica reliktowa, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.
26. Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna. Teoria i lokalizacja, PWN, Warszawa.
27. Łoboda J., 1974, Niektóre geograficzne problemy dyfuzji innowacji, Przegląd Geograficzny, 46, 2, s. 244–262.
28. Łoboda J., 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Studia Geograficzne, 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
29. Martinez O., 1999, The dynamics of order interaction, [w:] C.H. Schofield (red.), Global Boundaries. World Boundaries, 1, Routledge, London-New York.
30. Misiak W., 2003, Funkcje granic, [w:] M. Zielińska (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, s. 65–80.
31. Moraczewska A., 2008, Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
32. Pietraś Z.J., 2000, Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
33. Pounds N.J.G., 1963, Political Geography, McGraw-Hill Book Co. Inc, New York-London.
34. Prescott J.R.V., 1965, Geography of Frontiers and Boundaries, Hutchinson University Library, London.
35. Prescott J.R.V., 1987, Political Frontiers and Boundaries, Unwin Hyman, London.
36. Ratzel F., 1897, Politische Geographie, München.
37. Redclift M.R., 2006, Frontiers: Histories of Civil Society and Nature, MIT Press, Cambridge.
38. Rykiel Z., 1986, Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenne, Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 395–409.
39. Rykiel Z., 1990, Koncepcje granic w badaniach geograficznych, Przegląd Geograficzny, 62, 1–2, s. 23–35.
40. Rykiel Z., 1991, Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych, IGiPZ PAN, Warszawa-Ossolineum, Wrocław.
41. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa.
42. Schwind M., 1972, Allgemeine Staatengeographie, de Gruyter, Berlin.
43. Sobczyński M., 1984, Niezmienność dawnych granic politycznych na obszarze Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 3, s. 119–137.
44. Sobczyński M., 1993, Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski, Zeszyty IGiPZ PAN, 14, Warszawa.
45. Sobczyński M., 2006, Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego, Folia Geographica-Oeconomica, Acta Geographica Lodziensia, 7, Łódź, s. 19–36.
46. Taylor P.J., 1993, Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality, Longman Scientific & Technical, Harlow.
47. Yuill R.S., 1965, A simulation study of barier effects in spatial diffusion problems, Michigan Inter-University Community of Mathematical Geographers, Discussion Paper, 5, Detroit.
48. Wallner M., 2006, Polityczne i cywilizacyjne granice Europy – między otwartością a tożsamością; http://www.psz.pl/content/view/2920, portal spraw zagranicznych (2010).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

489

End page:

508

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.1

Source:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: