Object

Title: Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy = Delimitation and characteristics of natural landscape kinds and variations of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Andrzejewski L., 1994, Ewolucja systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistulianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów, Wydawnictwo UMK, Toruń.
2. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1980, Geografia gleb, PWN, Warszawa.
3. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 2001, Zróżnicowanie i rozmieszczenie gleb, [w:] A. Przystalski (red.), Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, s. 33–40.
4. Bednarek R., Jankowski M., 2006, Gleby, [w:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, S. Burak (red.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza, UMK, Toruń, s. 153–175.
5. Borowiec S., 1968, Zadania, treść i przydatność map siedliskowo-rolniczych, Biuletyn KPZK PAN, 50, Warszawa, s. 30–50.
6. Ceynowa-Giełdon M., 1984, Roślinność, [w:] R. Galon (red.), Województwo toruńskie: przyroda–ludność–osadnictwo–gospodarka, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 207–239.
7. Churska Z., Kwiatkowska E., 1964, Rozwój osadnictwa i stosunki gospodarcze okolic Czernikowa w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym, Zeszyty Naukowe UMK, Geografia, 3, s. 135–168.
8. Churski Z., Liberacki M., Kotarbiński J., Niewiarowski W., Wójcik C., 1978, Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Brodnica, wyd. A, Instytut Geologiczny, Warszawa.
9. Galon R., 1984, Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Galon (red.), Województwo toruńskie: przyroda–ludność–osadnictwo–gospodarka, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 251–259.
10. Instrukcja do Szczegółowej Mapy Geomorfologicznej Polskiego Niżu 1:50 000, Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu IG PAN, Toruń 1962.
11. Kalinowska K., 1961, Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 33, 3, s. 511–518.
12. Kępczyński K., 1965, Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej, UMK, Toruń.
13. Kępczyński K., 1973, Szata roślinna doliny dolnej i środkowej Drwęcy oraz terenów do niej przyległych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 9, s. 123–158.
14. Kondracki J., 1960, Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce, Przegląd Geograficzny, 32, 1–2, s. 23–33.
15. Kondracki J., 1981, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
16. Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17. Kondracki J., Richling A., 1983, Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej, Przegląd Geograficzny, 55, 1, s. 201–207.
18. Kot R., 2006, Georóżnorodność – problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 11, 2, Toruń.
19. Kotarbiński J., 1966, Budowa i wiek moren czołowych w okolicy Gozdowa na Wysoczyźnie Płockiej, Przegląd Geograficzny, 38, 1, s. 107–115.
20. Liberacki M., 1969, Mapa Geomorfologiczna Polski 1:50 000, arkusz Lipno, IG PAN, Toruń.
21. Mrózek W., 1958, Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, [w:] R. Galon (red.), Wydmy śródlądowe Polski, t. 2, PWN, Warszawa, s. 7–59.
22. Nechay W., 1927, Utwory lodowcowe Ziemi Dobrzyńskiej, Sprawozdania PIG, 4, 1–2, Warszawa.
23. Niewiarowski W., 1957, Wybrane zagadnienia z badań geomorfologicznych na arkuszu „Mazowsze” mapy 1:25 000, Dokumentacja Geograficzna, 3, Warszawa, s. 24–37.
24. Niewiarowski W., 1959, Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 4, 1, Toruń.
25. Niewiarowski W., 1968, Morfologia i rozwój pradoliny i doliny dolnej Drwęcy, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 6, 6, Toruń.
26. Niewiarowski W., 1986, The phases of transformation of subglacial channel into river valleys: a case study of the Lower Vistula Region, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 19, s. 3–30.
27. Olszewski A., 1994, Zbójeński obszar drumlinowy, [w:] E. Wiśniewski (red.), Formy, osady i procesy subglacjalne. Sympozjum, Toruń-Górzno 28-29.09.1994, Instytut Geografii UMK, Toruń, s. 44–53.
28. Olszewski A., 1997, Drumlins of the northwestern Dobrzyń Moraine Plateau: location, structure and morphogenesis, Quaternary Studies in Poland, 14, s. 71–83.
29. Podgórski Z., 1996, Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu województwa toruńskiego, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 10, 4, Toruń.
30. Rejewski M., 1971, Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria D, 9, 3, Toruń.
31. Richling A., 1972, Struktura krajobrazowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Prace Instytutu Geografii UW, 10, Geografia Fizyczna 4, Warszawa.
32. Richling A., 1984, Typology of natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, s. 27–32.
33. Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa.
34. Richling A., Dąbrowski A., 1995, Typy krajobrazów naturalnych, plansza 53.1, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, IGiPZ PAN, PPWK im. E. Romera S.A., Warszawa.
35. Richling A., Malinowska E., Lechnio J., 2005, Typologia i regionalizacja krajobrazów terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego, [w:] A. Richling, J. Lechnio (red.), Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych, UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29–54.
36. Rutkowski L., 2006, Szata roślinna, [w:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, S. Burak (red.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza, UMK, Toruń, s. 177–189.
37. Sinkiewicz M., 1998, Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
38. Solon J., 2008, Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu, [w:] J. Lechnio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (red.), Klasyfikacja krajobrazu: Teoria i praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 25–33.
39. Starkel L., 1977, Paleogeografia holocenu, PWN, Warszawa.
40. Starkel L., 1999, Rola holocenu w ewolucji środowiska i jego stratygrafia, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 103–105.
41. Weckwerth P., 2004, Morfologia wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistulianu, Instytut Geografii UMK, Toruń, maszynopis.
42. Wiśniewski E., 1976, Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 8, 4-6, Toruń.
43. Wysota W., 1994, Geneza drumlinów w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Przegląd Geograficzny, 65, 3-4, s. 335–361.
44. www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download – strona internetowa European Environment Agency (09.01.2010).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

3

Start page:

335

End page:

365

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:967 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information