Object structure

Title:

Budżet obywatelski jako nowy instrument partycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce = Participatory budgeting as a new instrument of social participation in Poland’s rural areas

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Creator:

Leśniewska-Napierała, Katarzyna : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

partycypacja społeczna ; obszary wiejskie ; budżet obywatelski ; inwestycje gminne

Abstract:

Partycypacja społeczna, będąca aktywnym udziałem obywateli w zarządzaniu sprawami bezpośrednio dotyczącymi danej społeczności, uznawana jest za fundament społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnich latach coraz popularniejszą formą zachęcania mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz jednostek samorządowych staje się budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym. Funkcjonuje on przede wszystkim w dużych miastach w Polsce, jednakże inicjatywa ta, choć na mniejszą skalę, realizowana jest także na obszarach wiejskich. Za cele badawcze niniejszego opracowania przyjęto: identyfikację gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich stosujących budżet obywatelski na obszarach wiejskich w Polsce w 2017 r., charakterystykę zgłaszanych projektów, m.in. pod kątem finansowym oraz strukturalnym oraz ocenę wykorzystania budżetu obywatelskiego jako narzędzia partycypacji społecznej w gminach realizujących go na obszarach wiejskich. Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie luki w literaturze. O ile budżet obywatelski w miastach jest dość dobrze rozpoznany, to inicjatywa ta stosowana na obszarach wiejskich nie stała się jak dotąd przedmiotem opracowań naukowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że opracowanie ma jedynie charakter wstępnych analiz, a przedmiot badań wymaga dalszych, pogłębionych studiów.

References:

Basaj M., 2013, Instrumenty partycypacji społecznej w teorii i praktyce zintegrowanego zarządzania miastem. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 413, s. 279-288. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.023
Boryczka E.M., 2015, Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39-86.
Brzeziński K., 2016, Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego, Studia Miejskie, 21, s. 167-181.
Buciak R., 2016, Możliwości badania statystycznego budżetów partycypacyjnych w Polsce, [w:] Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość, Wyd. UKW, Bydgoszcz, s. 375-382.
Burchard-Dziubińska M., 2016, Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie loklanym - przykład Łodzi, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46, 1, s. 235-246. https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-18
Chruściński J., Palińska I., Kazak J., 2014, Budżet obywatelski w gospodarowaniu przestrzeniami publicznymi, Architektura Krajobrazu, 3, s. 56-67.
Czarnecki K., 2014, Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2014), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2, 1, s. 125-145. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.008
Dworakowska M., 2014, Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] J. Buko (red.), 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej - 10. Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 51-68.
Dworakowska M., 2014, Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Osiński, J.Z. Popławska (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego - Państwo. Gospodarka. Świat, SGH, Warszawa, s. 59-70.
Džinic J., Svidronová M.M., Markowska-Bzducha E., 2016, Participatory budgeting: A comparative study of Croatia, Poland and Slovakia, NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 9, 1, s. 31-56. https://doi.org/10.1515/nispa-2016-0002
Feltynowski M., Napierała T., 2017, Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego dotyczące polityki przestrzennej i finansowej, Studia Obszarów Wiejskich, 47, s. 39-54. https://doi.org/10.7163/SOW.47.3
Hausner J. i in., 1999, Kominikacja i partycypacja społeczna - Poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Jeran A. Mączka K., Matczak P., Milewicz M., 2017, Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce, Studia Humanistyczne AGH, 16, 3, s. 43-57. https://doi.org/10.7494/human.2017.16.3.43
Jeran A., Matczak P., Mączka K., 2018, Kto wdraża budżet obywatelski, a kto nie? Porównanie wielkopolskich gmin pod kątem zamożności oraz poziomu aktywności społecznej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 64, s. 121-132. https://doi.org/10.18778/0208-600X.64.08
Justyński G., 2013, Doświadczenia łódzkiego budżetu obywatelskiego, Pierwsze Kolumny, 4,s. 27-35.
Kalisiak-Mędelska M., 2016, Budżet obywatelski w Polsce. Analiza porównawcza Łodzi i Poznania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443, s. 103-114.
Kębłowski W., 2013, Budżet Partycypacyjny, którka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
Kębłowski W., Van Criekingen M., 2014, Participatory budgeting Polish-style. What kind of policy practice has travelled to Sopot, Poland?, [w:] Hope for Democracy: 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide, s. 369-377.
Kocot G., 2014, Budżet partycypacyjny w Polsce, [w:] J. Osiński i J. Popławski (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego - Państwo. Gospodarka. Świat, SGH, Warszawa, s. 83-94.
Kołodziejczyk D., 2016, Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument współzarządzania lokalną strefą publiczną, Studia KPZK PAN, 173, s. 103-113.
Kotus J., Sowada T., 2015, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Kwiatkowski G., Rosiński R., 2017, Participatory Budgeting in Polish Cities: Funds' Allocation Mechanism, [w:] A. Bem i in. (red.), Finance and Sustainability, Springer, Wrocław, s. 107-120. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92228-7_10
Leśniewska-Napierała K., 2017, Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi, Studia Miejskie, 25, s. 107-119. https://doi.org/10.25167/sm2017.025.06
Letki N., 2004, Socialization for participation? Trust, membership, and democratization in east-central Europe, Political Research Quarterly, 57, 4, s. 665-679. https://doi.org/10.1177/106591290405700414
Makowska M., Boguszewski R., 2013, Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 9-31.
Martela B., 2013, Budżet partycypacyjny w Polsce - wdrożenie i perspektywy, Władza Sądzenia, 2, s. 23-33.
Niklewicz K., 2014, Budżety obywatelskie w kontekście wyborów samorządowych: szansa czy ryzyko?, Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", 11, s. 99-119.
Pawłowska K., 2012, Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście, Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, 3, s. 51-72.
Pawłowska K., Staniewska A. i Konopacki J., 2012, Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Pietraszko-Furmanek I., 2012, Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
Pietrusińska M., 2017, Participatory budget as a potential of citizenship education for the adults. Case of Warsaw, Poland, Pedagogika Społeczna, 3, 65, s. 153-170.
Piotrowski M., Dzieżyc H., Adamczyk-Mucha K., Walter E., Ziemiańska M., 2014, Analysis of the Voting Results from the Wrocław Participatory Budgeting in 2013, Architektura Krajobrazu, 3, s. 68-77.
Polko A., 2015, Models of participatory budgeting - the case study of Polish city, Journal of Economics and Management, 19, 1, s. 34-44.
Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z., 2017, Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania-pełna wersja, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
Sempiak A., 2017, Budżet obywatelski, jako instrument partycypacji społecznej w mieście Jelenia Góra, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 40, 1, s. 139-152.
Shah A. red., 2007, Participatory Budgeting, The World Bank, Washington D.C. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6923-4
Siemiński W., 2017, Partycypacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem planowania i kształtowania przestrzeni, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
Słomczewska Z., 2013, Wykorzystanie narzędzi partycypacji na poziomie lokalnym do budowania partnerstwa wewnętrznego - wdrażanie budżetu obywatelskiego na przykładzie Łodzi, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 11, s. 57-70.
Sobol A., Rzeńca A., 2018, Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki rozwoju małych miast województwa śląskiego i łódzkiego, Space - Society - Economy, 24, s. 91-104. https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.06
Sorychta-Wojsczyk B., 2015, Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 78, s. 421-430.
Stypułkowski, W., 2012, Aktywność obywatelska - pojęcie, pomiar i jej wpływ na rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 5, 2, s. 157-187.
Szaja M., 2015, Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie, Ekonomiczne Problemy Usług, 118, s. 281-296. https://doi.org/10.18276/epu.2015.118-20
Sześciło D., 2015, Participatory budgeting in Poland: Quasi-referendum instead of deliberation, Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, 15, 2, s. 373-388.
Schimanek T., 2015, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
Theiss M., 2010, System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce, [w:] B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61-80.
Wampler B., 2000, A Guide to Participatory Budgeting, International Budget Partnership, https://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/themen/A_guide_to_PB.pdf (07.2018).
Widawska E., 2017, Participatory budgeting as a school of democracy and participation for children. Case study, Pedagogika Społeczna, 65, 3, s. 171-194.
Wójcik M., 2017, W kierunku "miejsca". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Acta Universitatis Lodzinensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 5-16. https://doi.org/10.18778/1508-1117.28.01
Wójcik M., 2017, Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych, Studia Obszarów Wiejskich, 45, s. 159-169. https://doi.org/10.7163/SOW.46.10
Wójcik A., 2018, Civic Budget as a Potential Source of Financing of Real Estate, Barometr Regionalny, 16, 1, s. 89-97.
Zdyb M., 2017, Proces rewitalizacji a jakość życia mieszkańców - projekty Zielone Polesie i woonerfy w Łodzi, Space - Society - Economy, 21, s. 73-97. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.04
Zienkiewicz A., Lubaczewska S., 2017, Obywatel na straży drzew - monitoring standardów budżetów obywatelskich i ich roli w zazielenianiu miast wojewódzkich Polski, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

53

Start page:

77

End page:

93

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: