Object structure
Title:

Struktura i ocena zasobów lokalnych w regionach Polski Wschodniej = Structure and evaluation of local resources in regions of Eastern Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

zasoby lokalne ; rozwój lokalny ; region ; Polska Wschodnia

Abstract:

Rozwój regionalny jest w znacznym stopniu uwarunkowany jakością i ilością zasobów wewnętrznych w regionie oraz poziomem ich wykorzystania. Zasoby lokalne są niepowtarzalnymi i użytecznymi społecznie i gospodarczo cechami, czynnikami i zjawiskami na określonym terytorium, kształtującymi jego wewnętrzny potencjał do rozwoju. Wśród nich można wyróżnić zasoby materialne i niematerialne, a te z kolei można dzielić na grupy i rodzaje. Podstawowym celem opracowania jest rozpoznanie struktury zasobów lokalnych oraz ocena ich potencjału rozwojowego w trzech regionach Polski Wschodniej. W waloryzacji zasobów lokalnych wykorzystano dwie cechy – utylitarność i unikatowość, którym przypisywano odpowiednie wartości wskaźnikowe. Badanie wykazało przewagę zasobów o przeciętnych wartościach utylitarności i unikatowości oraz ich duże zróżnicowanie przestrzenne. Stwierdzono też dominację kilku rodzajów zasobów, w tym: budowli i form architektonicznych oraz walorów kształtujących atrakcyjność turystyczną. Zasoby o najwyższej użyteczności w kształtowaniu rozwoju lokalnego mają równocześnie wysokie oceny unikatowości. Natomiast część wysokounikatowych zasobów nie ma równie istotnej użyteczności praktycznej. Może to świadczyć o niewykorzystanym jeszcze potencjale zasobów lokalnych w badanych regionach.

References:

Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej - przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 7-19. https://doi.org/10.7163/SOW.44.1
Bański J., Janicki W., 2013, The influence of the EU's eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, as exemplified by Lublin province (Poland), European Urban and Regional Studies, 20, 3, SAGE, s. 299-313. https://doi.org/10.1177/0969776411432991
Bryden J., Hart K. (red.), 2004, A new approach in rural development in Europe, Edwin Mellen Press.
Camagni R., 2008, Towards a concept of territorial capital, [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional scenarios for the enlarged Europe. European Competiveness and global strategies, Advances in Spatial Science, Berlin, Springer, s. 33-49.
Capello R., Fratesi U., Resmini L., 2011, Globalization and regional growth in Europe past trends and future scenarios, Advances in Spatial Science, Berlin, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19251-7
Conroy P., 1998, Partnership in Action, the role of community development in Ireland, The Community Workers Cooperative.
Dale P., 2002, Community Involvement in Local Strategic Partnership, Urban Forum, CDF.
Działek J., 2011, Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 3, 45, s. 100-116.
Garofoli G., 1992, Endogenous development and Southern Europe: an introduction, [w:] G. Garofoli (red.), Endogenous development and Southern Europe, Avebury, Aldershot, s. 1-13.
Gorzelak G., 2008, Polska lokalna 2007 - synteza, [w:] G. Gorzelak (red.) Polska lokalna 2007, Scholar, Warszawa, s. 10-31.
Herbst M., (red.), 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Jouen M., 2008, Endogenous Local Development versus Foreign Direct Investment Strategies: are there alternative regional strategies in EU 27?, [w:] S. Tönshoff, A. Weida (red.), Where topdown, where bottom-up?, Peter Lang, Frankfurt am Main.
Jóźwik B., Sagan M. (red.), 2014, Eastern Poland. Development challenges, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
Knack S., Keefer P., 1997, Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation, Quarterly Journal of Economics, 112, 4, s. 1251-1288. https://doi.org/10.1162/003355300555475
Konsolas N. (red.), 1990 Local development: Regional Science Studies In Southern Europe, Regional Development Institute, Athens.
Markowski T., 2011, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, 134, Warszawa, s. 25-44.
Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press LTD, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11336-1
Przygodzki Z., 2015, Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy, Barometr Regionalny, 13, 4, s. 29-33.
Raport końcowy. Usługa przeprowadzenia badania i opracowania raportu na temat: Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny realizowanego w ramach projektu,, Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 2015, Agrotec, Warszawa.
Ray C., 1997, Towards a theory of the dialectic of rural development, Sociologia Ruralis, 27, 3, s. 345-362. https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.1997.tb00055.x
Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Economics, 98, s. 71-102. https://doi.org/10.1086/261725
Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Schucksmith M., 2010, Disintegrated rural development: neo-endogenous rural development, planning and place-shaping in diffused power contexts, Sociologia Ruralis, 50, 1, s. 1-20. https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2009.00497.x
Sweeney G. (red.), 1995, Regional and local development, Dublin Institute of Technology.
Wong C., 1998, Determining Factors for Local Economic Development: The Perception of Practitioners in the North West and Eastern Regions of the UK, Regional Studies, 32, 8, s. 707-720. https://doi.org/10.1080/00343409850119409

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

53

Start page:

35

End page:

50

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: