Object structure
Title:

Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych = Possible applications of the geoecosystem theory in the study of areas without outlets

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010)

Creator:

Major, Maciej (geoekologia)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geoecosystems theory ; areas without outflow ; catchment

References:

1. Bertallanffy L., 1932, Theoretische Biologie, T.J. Borntraeger, Berlin.
2. Bertallanffy L., 1984, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
3. Chorley R.J., 1962, Geomorphology and General System Theory, U.S. Geological Survey Professional Paper, 500-B.
4. Chorley R.J., Kennedy B.A., 1971, Physical Geography, A System Approach, Prentice Hall, London.
5. Drwal J., 1975, Zagadnienia bezodpływowości na obszarach młodoglacjalnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański, Geografia, 3, s. 7–26.
6. Drwal J., 1982, Wykształcenie i organizacja sieci hydrograficznej jako podstawa oceny struktury odpływu na terenach młodoglacjalnych, Zeszyty Naukowe, Rozprawy i Monografie, 33, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
7. Drwal J., Hryniszak E., 2003, Obieg wody w wybranych geoekosystemach Pomorza Zachodniego, [w:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody – uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwa UAM, Poznań, 3, s. 127–137.
8. Kostrzewski A., 1986, Zastosowanie teorii funkcjonowania geosystemu do badań współczesnych środowisk morfogenetycznych obszarów nizinnych Polski Północno-Zachodniej, Sprawozdania PTPN, 103 za 1984, s. 26–28.
9. Kostrzewski A. (red.), 1993a, Geoekosystem obszarów nizinnych, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, 6, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 11–17.
10. Kostrzewski A. (red.), 1993b, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Wybrane problemy, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
11. Kostrzewski A. (red.), 1993c, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Propozycje programowe, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
12. Kostrzewski A. (red.), 1995, Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Propozycje programowe, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
13. Kostrzewski A., Zwoliński Z., 1992, Udział denudacji chemicznej i mechanicznej we współczesnym systemie geomorficznym górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie), Prace Geograficzne, IGPZ PAN, 155, Warszawa.
14. Kowalska A., 1970, Problemy metodyczne wyznaczania obszarów bezodpływowych na Niżu Środkowoeuropejskim, Przegląd Geograficzny, 42, 1, s. 105–111.
15. Kowalska A., 1971, Zagadnienie środkowoeuropejskich obszarów bezodpływowych w literaturze, Czasopismo Geograficzne, 42, 4, s. 353–363.
16. Major M., 2009, Charakter i funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych w krajobrazie strefy młodoglacjalnej (Pomorze Zachodnie, górna Parsęta), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

1

Start page:

103

End page:

113

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.1.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: