Filters

Search for: [Abstract = "Za cel niniejszego opracowania autorka postawiła sobie określenie, jakie znaczenie ma turystyka w rozwoju społeczno\-gospodarczym gmin wiejskich województwa pomorskiego, na podstawie zapisów dokumentów strategicznych. Aby zrealizować tak postawiony cel autorka poddała analizie dostępne aktualne dokumenty strategiczne dla 74 gmin, korzystając z analizy komputerowej oraz kontekstowej wszystkich dostępnych tekstów. Szczegółowej analizie poddano wybrane fragmenty opracowań, tj. rozdziały dotyczące celów strategicznych i operacyjnych oraz analizy SWOT. Badanie dotyczyło tych celów oraz elementów analizy SWOT, które w sposób bezpośredni związane były z rozwojem turystyki w gminie. Ponadto, analiza pozwoliła na określenie, w jakim stopniu strategie rozwoju gmin wiejskich województwa pomorskiego są narzędziem przydatnym w długofalowym planowaniu rozwoju społeczno\-gospodarczego w odniesieniu do rozwoju branży turystycznej w gminie."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information