Filters

Search for: [Abstract = "Opracowanie ekofizjograficzne jest podstawowym dokumentem charakteryzującym uwarunkowania przyrodnicze na potrzeby planowania przestrzennego. Na podstawie pełnego rozpoznania środowiska przyrodniczego wskazuje się w nim obszary predysponowane do pełnienia określonych funkcji społeczno\-gospodarczych i ekologicznych. Obowiązkowo powinno być przygotowane do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem pracy jest ocena opracowań ekofizjograficznych sporządzonych dla dziewięciu gmin wiejskich południowo\-wschodniej Polski. Badania szczegółowe obejmowały analizę zawartości i jakości merytorycznej informacji przyrodniczej oraz poprawności ujęcia i formułowania ocen, prognoz i wskazań w tych dokumentach. Pod względem formalnym ekofizjografie te są kompletne i opracowane zgodnie z wymogami prawnymi. Zawierają pełną charakterystykę komponentów środowiska przyrodniczego. Stwierdzono jednak elementy, które wymagają korekt i uzupełnień. Występują braki w zakresie identyfikacji\: a\) problemów zagospodarowania i użytkowania środowiska, b\) oceny odporności środowiska na degradację, c\) barier dla zagospodarowania, d\) rzeczywistych i potencjalnych konfliktów."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information