Filters

Search for: [Abstract = "Opracowanie delimitacji obszarów zurbanizowanych i obszarów powiązanych funkcjonalnie z największymi w skali kraju miastami jest istotnym elementem polityki przestrzennej oraz zagadnieniem badawczym. Metody wyodrębniania takich układów, jak aglomeracje miejskie i obszary metropolitalne ewoluowały w Polsce od lat 60. ubiegłego wieku do czasów obecnych. Postrzeganie struktur wielkomiejskich zmieniło się istotnie po 1989 r., wraz z transformacją ustrojową. Wiąże się to z procesami metropolizacji. Jak stwierdzono, niektóre koncepcje opracowane w okresie Polski Ludowej, w tym zaczerpnięte wówczas z literatury zachodniej, były na tyle nowatorskie, że mogły stanowić podbudowę współczesnych delimitacji. Ważne okazały się także wzorce z europejskich programów i projektów badawczo\-statystycznych oraz nawiązanie do koncepcji miejskich obszarów funkcjonalnych. Współcześnie obserwuje się łączenie podejść funkcjonalnych – dotyczących takich zjawisk jak dojazdy do pracy i migracje do miast, aspektów społeczno\-gospodarczych, związanych m.in. z poziomem przedsiębiorczości oraz podejść morfologicznych – określających rozwój urbanizacji w strefie podmiejskiej oraz stan i zmiany zasobów mieszkaniowych."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information