Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "Odnowa wsi jest procesem, w którym kładzie się szczególny nacisk na budowę strategii rozwojowych poprzez oddolne inicjatywy i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Jest to także proces kształtowania warunków życia całych miejscowych społeczności, kreatywnego tworzenia przestrzeni dostosowanych do wymagań współczesności i pełnienia nowych funkcji. Wymiernym efektem działań są zmiany w miejscu zamieszkania i jego otoczeniu w zakresie infrastruktury przestrzeni ogólnodostępnych, usług, zaspokajania potrzeb bytowych i duchowych. Takie działania są rozpowszechniane w Unii Europejskiej już od ponad 20 lat, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypracowane idee i projekty, bazujące na wykorzystaniu miejscowych zasobów i walorów, wdrażane są w życie w ramach Programu Odnowy Wsi, jako regionalnego systemu wsparcia sołectw. Polskim liderem takiej aktywności stało się województwo opolskie. Dzięki partnerskiej współpracy z niemieckim krajem związkowym Nadrenią\-Palatynatem władze samorządowe realizowały na Opolszczyźnie pierwsze projekty z zakresu odnowy wsi już w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Zakończone sukcesem przedsięwzięcia stanowiły inspirację dla innych samorządów, a w momencie integracji Polski z Unią Europejską i pojawiających się możliwości pozyskiwania finansowego wsparcia, różnorodne projekty realizowano już w całym kraju. Województwo warmińsko\-mazurskie również bierze aktywny udział w realizacji Programu Odnowy Wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …”. W niniejszej pracy przedstawiono efekty działań wielu podmiotów mających na celu poprawę wizerunku wsi i jakości życia mieszkańców w miejscowości Wejsuny"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information