Object structure

Title:

Po wojnie, zimą. Berlinek w opowieściach jego nowych mieszkańców

Subtitle:

After the war, in winter. Berlinek in the stories of its new residents ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Creator:

Karpińska, Grażyna Ewa

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

ex-German housing estates ; looting ; taking possession of abandoned apartments ; January 1945 ; living conditions ; “growing into new abodes” ; ex-German property ; Berlinek ; Łódź

Abstract:

Berlinek is the local name for a housing estate constructed during the Second World War in the Julianów district of Łódź to house officers and high-ranking officials of the German administration. The Germans left Berlinek in haste in January 1945; by February, Polish residents had taken possession of the apartments. In this essay, I reconstruct the image of how the new, Polish residents were moving into the apartments at Berlinek immediately after the Germans’ escape from the city, as recorded in those residents’ memory and imagination. The key to anthropological investigation has been provided by the accounts collected from persons who, being very young at that time, had settled at Berlinek with their families, as well as those who learnt about the course of events from the stories told by their parents or parents-in-law

References:

Barthes R. 2001, Lektury, przeł. Kłosiński K. i in., Wydawnictwo KR, Warszawa ; Bolanowski T. 2013, Architektura okupowanej Łodzi. Niemieckie plany przebudowy miasta, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź ; Brodski J. 2003, Dyptyk petersburski, czyli przewodnik po przemianowanym mieście, przeł. Husarska A., Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa ; Brosz M. 2012, Gospodarowanie przestrzenią mieszkalną. Poszukiwanie koncepcji ładu przestrzeni indywidualnej jako jej odtwarzanie, [w:] Maślanka T., Strzyczkowski K. (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 209–218 ; de Certeau M., 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Thiel-Jańczuk K., Wydawnictwo UJ, Kraków ; Csikszentmihalyi M., Rochberg-Halton E. 1981, The Meaning of Things: Domestic Objects and the Self, Cambridge University Press, Cambridge ; Douglas M. 2007, Czystość i zmaza, przeł. Bucholc M., PIW, Warszawa ; Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. Sadza A.,Wydawnictwo UJ, Kraków ; Halbwachs, M. 2008, Społeczne ramy pamięci, przeł. Król M., PWN, Warszawa ; Jewdokimow M. 2011, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa ; Kamiński Ł. 2000, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego, Adam Marszałek, Toruń ; King P. 2004, Private Dwelling. Contemplating the Use of Housing, Routledge, New York ; Krajewski M. 2004, Śmieci w sztuce. Sztuka jako śmieć, „Zeszyty Artystyczne”, nr 13, s. 51–65 ; Lévinas E. 1998, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. Kowalska M., PWN,Warszawa ; Marszałek M. 2014, Autobiografia, [w:] Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 53–58 ; Paczyńska I. 1994, Gospodarka mieszkaniowa a polityka państwa w warunkach przekształceń ustrojowych w Polsce w latach 1945–1950 na przykładzie Krakowa, Wydawnictwo UJ, Kraków ; Perkowski P. 2008, Dom jako schronienie w Polsce Ludowej. Przypadek mieszkańców Gdańska (1945–1979), [w:] Opacki Z., Płaza-Opacka D. (red.), Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów,Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 264–276 ; Perkowski P. 2015, Gdańsk – miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk ; Pink S. 2004, Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life, Berg, Oxford–New York ; Rybczyński W. 1996, Dom. Krótka historia idei, przeł. Husarska K., Marabut, Gdańsk–Warszawa ; Rzepkowska A. 2009, Sybiracy: wspólnota – pamięć – narracja. Studium antropologiczne, PTL, Łódź ; Dziennik Łódzki, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/495356,19-stycznia-1945-r-rosjanie-wyzwolili-lodz-zdjeciafilm,id,t.html, 18.11.2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Resource Type:

Journal

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: