Object structure

Title:

Identity Dilemmas of Polish Repatriates from Kazakhstan – Between Fulfilment, Hope and Disappointment

Subtitle:

Ethnologia Polona 36 2015 (2016)

Creator:

Kość-Ryżko, Katarzyna

Contributor:

Witkowska, Joanna - Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

repatriation ; identity ; cultural adaptation ; acculturation ; life satisfaction ; Cantril’s Self- Anchoring Ladder

Abstract:

Repatriation, understood as a return to the country of ancestors, does not always look like people’s initial mental images prior to departure. The realities often differ from the dreams and after arrival it turns out that everything is different, unknown-foreign. The reality is disappointing but the lack of alternatives is the starting point for the difficult process of cultural adaptation, which is not always successful. In 2000–2008 I conducted field research focused on the experiences of Poles returning from Kazakhstan to the homeland of their ancestors, who as a result of forced deportation to the USSR in the years 1936–1946 were abroad for many years. Their situation was extremely complicated and it was only after the year 1990 that repatriation became possible. Meanwhile, after their arrival to Poland they had to face a number of challenges, includ¬ing public debate about their identity and a questioning of their right to Polish self-identification. In the research it transpired that the “Polishness” of repatriates does not fit the romantic vision shared by some of their compatriots for whom they were too Soviet. The “uprootedness” experienced by the descendants of Poles deported from the country which they longed for many years was much more severe than the one they felt in Kazakhstan. In this paper I discuss a number of issues related to the impact of specific imaginations and expectations preceding their decision to migrate on their later life satisfaction and cultural adaptation

References:

Brzozowska A. 2013. Swoi czy obcy? Problemy adaptacyjne repatriantów z Kazachstanu. In J. Balicki and M. Chamarczuk (eds.), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia. Warszawa, 238–250 ; Bunzl M. 1996. Franz Boas and the Humboldian Tradition. In G. W. Stocking (ed.), Volksgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition. Madison, 17–78 ; Cantril H. 1965. The Pattern of Human Concern. New Brunswick ; CBOS 1994. Czy jest dla nich miejsce wśród nas? (O Polakach z Kazachstanu). Research report of the Public Opinion Research Centre. Warsaw ; Ciesielski S. 1997. Polacy w Kazachstanie w latach 1940–1946. Wrocław ; Cummings S. 2005. Kazakhstan: Power and the Elite. London ; Czerniakiewicz J. 1991. Przemieszczenia Polaków i Żydów na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej i w ZSRR. 1939–1959. Warszawa ; Dave B. 2007. Kazakhstan – Ethnicity, Language and Power. New York ; Dz. U. 1997. Dziennik Ustaw [Gazette] No. 78 position 483; No. 114 position 739 ; Elrick J. 2006. Niemcy wobec rodaków na Wschodzie. In J. Elrick, J. Frelak, P. Hut (eds.), Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie. Warszawa, 43–89 ; Elrick J., Frelak J., Hut P. (eds.) 2006. Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie. Warszawa ; Endler N. S. and Parker J. D. A. 1990. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS). Manual, multi-health systems. Toronto ; Gapova E. 2009. Once Again on the Class Question in Postsoviet Feminism. The Journal of Social Policy Studies 7 (4), 465–484 ; Gawęcki M. 1996. Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu. In S. Ciesielski and A. Kuczyński (eds.), Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław, 597–607 ; Gawęcki M. 1996. Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość. In C. Groblewska (ed.), Kazachstańscy Polacy. Warszawa ; Gawęcki M. and Jaskulski J. (eds.) 1997. W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie. Poznań–Ałmaty ; Gawronski B. 2004. Theory-based Bias Correction in Dispositional Inference: The fundamental Attribution Error Is Dead, Long Live the Correspondence Bias. European Review of Social Psychology 15 (1), 183–217 ; Glick T. 2006. Acculturation. In T. Barfield (ed.), The Dictionary of Anthropology. Oxford, 1–2 ; Gorbaniuk J. 2008. Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu. Lublin ; Grochmalski P. 2006. Kazachstan: Studium politologiczne. Warszawa ; Grzymała H. 2000. Poles from Kazakhstan: Strategy for Coping with Acculturation ‘Back Home’. In I. Hamilton and K. Iglicka (eds.), From Homogeneity to Multiculturalism – Minorities Old and New in Poland. London, 207–224 ; Grzymała-Kazłowska A. and Grzymała-Moszczyńska H. 2014. The Anguish of Repatriation: Immigration to Poland and Integration of Polish Descendants from Kazakhstan. East European Politics and Societies and Cultures 10 (20). https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4301/The%20Anguish%20of%20Repatriation.pdf?sequence=1 (access 12.03.2015) ; Herbut R. and Baluk W. 2010. Development of Political Parties and Party Systems in Post-Soviet States. In R. Herbut and W. Baluk (eds.), Transformation of Political Systems in Post-Soviet Space. Wrocław, 129–186 ; Herder J. G. 1962. Myśli o filozofii dziejów. Warszawa ; Hlebowicz P. 1996. Wracać do Polski czy pozostać? Oczekiwania, rozterki i nadzieje Polaków mieszkających w Kazachstanie. In S. Ciesielski and A. Kuczyński (eds.), Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław, 452–462 ; Hut P. 2002. Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000. Warszawa ; Hut P. 2005. Struktura bazy danych Rodak. Polityka Społeczna 9, 19–24 ; Hut P. 2007. Karta Polaka – zmiana w traktowaniu Polaków na Wschodzie. Biuletyn Migracyjny 13, 2 ; Hut P. 2011. Współczesne przesiedlenia do Polski – uwarunkowania prawne i proponowane zmiany dotyczące repatriacji. Polityka Społeczna 4, 26–31 ; Hut P. 2012. O repatriantach osiedlonych w Polsce w latach 2008–2010. Polityka Społeczna 2, 19–23 ; Hut P. and Łodziński S. 2008. Widely Open Closed Doors: The Repatriation and Repatriation Policy in Poland after 1989. In E. Nowicka and H. Firouzbakhch (eds.), Homecoming. An Anthropology of Return Migration. Kraków, 99–116 ; Hut P. and Żołądek Ł. (eds.) 2013. Repatrianci i polityka repatriacyjna. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2 (34). Warszawa ; Iglicka K. 1998. Are They Fellow Countrymen or Not? The Migration of Ethnic Poles from Kazakhstan to Poland. International Migration Review 32 (4), 995–1014 ; Iwanow M. 1991. Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939. Warszawa ; Jakubowska-Malicka L. 2007. Dylematy tożsamości Polaków z Kazachstanu. In D. Lalak (ed.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa, 191–205 ; Jasiewicz Z. 1992. Polacy z Ukrainy w Kazachstanie. Etniczność a historia. Lud 75, 11–54 ; Kelley H. H. and Michela J. L. 1980. Attribution Theory and Research. Annual Review of Psychology 31, 457–501 ; Kersten K. 1974. Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; Kersten K. 1996. Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii. In H. Orłowski and A. Sakson (eds.), Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie. Poznań, 13–30 ; Konstytucja. 1997. Konstytucja Rzeczypospolitej [The Constitution of the Republic of Poland] signed by the President on 16th of July 1997 ; Kość-Ryżko K. 2011. „Nic mnie serce za Kazachstanem nie boli...”. Wyzwania akulturacyjne polskich repatriantów z Kazachstanu. Etnografia Polska 55 (1–2), 149–178 ; Kość-Ryżko K. 2014. Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne. Warszawa ; Kozłowski J. B. 1999. Repatriacja polskich rodzin z Kazachstanu. Raport z badań socjologicznych. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 187. Warszawa ; Kozłowski J. B. 2006. Czynniki determinujące repatriację Polonii z krajów byłego ZSRR w świetle ustawy o repatriacji. Polityka Społeczna 1, 15–18 ; Kozłowski J. B. 2011. Uwagi do obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze ZSRR. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 3605. Warszawa. http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk6.nsf/0/5B021E7D61E0006FC1257861003EB9C9/$file/i757-11A.doc (access 23.06.2012) ; Kuczyński A. 1996. Syberia – czterysta lat polskiej diaspory: antologia historyczno-kulturowa. Warszawa ; Kudela-Świątek W. 2010. Między wyobrażeniem a rzeczywistością. Obraz ojczyzny w pamięci zbiorowej kazachstańskich Polaków i repatriantów z Kazachstanu. In L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed (eds.), Stałość i zmienność tożsamości. Lublin, 189–207 ; Kudela-Świątek W. 2013. Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym. Kraków ; Latuch M. 1994. Repatriacja ludności polskiej w latach 1955–1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych. Warszawa ; Latuch M. 1998. Repatriacja ludności polskiej ze Wschodu jako szczególny rodzaj ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian politycznych i transformacji ustrojowej. In D. Szymańska (ed.), Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych. Toruń ; Lesińska M. 2010. Problemy integracyjne i możliwości ich przezwyciężenia na przykładzie kobiet repatriantek w Polsce. In M. Warat and A. Małek (eds.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo. Kraków, 177–199 ; Lillesaa W. 1998. Integration – a Lifelong Never Ending Leaving and Adjustment Process. In K. Hakola (ed.), Migration and refugee policy on the eastern border of the European Union. Jyväskylä, 123–139 ; Łodziński S. 1997. Repatriacja osób narodowości lub pochodzenia polskiego w latach 1989–1997. Problemy prawne i instytucjonalne. http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-586.htm (access 11.11.2012) ; Nikitorowicz J. 2005. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk ; Poujol C. 2007. Les Polonais du Kazakhstan entrel’intégration et la Patrie rêvée. Espace Populations Sociétés 4 (1). http://eps.revues.org/2004 (access 15.06.2015) ; Raport 2009. Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą. Ministry of Foreign Affairs. Warszawa ; Sałacińska-Rewiakin J. 2013. Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości. Warszawa ; Starzak G. 1999. Uwierzyć w Polskę. Dziennik Polski (22nd January), 47 ; Stroński H. 1994. Polska droga do Kazachstanu. Represje wobec ludności polskiej na Ukrainie. Przegląd Wschodni 3 (2), 145–147 ; Stroński H. 1998. Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939. Warszawa ; Szymaniec P. 2008. Pojęcie narodu w filozofii dziejów Johanna Gottfrieda Herdera. Wrocław, 18–36 ; Szynkiewicz S. 1996. Polacy w Kazachstanie. Świadomość etniczna i stosunki z obcymi. Etnografia Polska 40 (1–2), 237–252 ; Szynkiewicz S. 1996. Polacy kazachstańscy. Początki przystosowania do środowiska. In S. Ciesielski and A. Kuczyński (eds.), Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław, 247–257 ; Ustawa. 1997. Ustawa o cudzoziemcach [The Foreigners Act] 25.06.1997 ; Weil S. 1961. The need for roots. Prelude to a declaration of duties towards mankind. London – New York ; Wierzbicka A. 1997. Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese. New York ; Wyszyński R. 1991. Charakter identyfikacji narodowej Polaków w Kazachstanie. Kultura i Społeczeństwo 2, 159–164 ; Wyszyński R. 2000. Polscy przesiedleńcy w Kazachstanie – polskość rezydualna. In E. Nowicka (ed.), Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnia granicą. Kraków, 127–203 ; Wyszyński R. 2008. Citizenship or nationality – a difficult return from Kazakhstan. In E. Nowicka, H. Firouzbakhch (eds.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations. Kraków, 117–139 ; Wyszyński R. 2012. Nigdy u siebie. Problemy teoretyczne „socjologii powrotu” na przykładzie polskich „(re)emigrantów” z Kazachstanu w Rosji, w Niemczech i w Polsce. In M. Głowacka-Grajper and R. Wyszyński (eds.), 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne. Warszawa, 403–421 ; Zimbardo P. and Ruch F. 1975. Psychology and Life. (9th ed.). New York–London–Sidney–Toronto ; Zułkaszewa A. S. and Maskiejew M. U. 2006. Z dziejów Polaków w Kazachstanie 1936–1956: zbiór dokumentów z Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu. Warszawa 2006. [Russian version: A. S. Zulkaseva and M. U. Maskeev. 2000. Iz istorii Poljakov v Kazachstane (1936–1956 g.g.): sbornik dokumentov. red. kol. B. Z. Abylchozin et al., sost. E. M. Gribanova (otv.). Almaty] ; Żygulski K. 1962. Repatrianci na Ziemiach Zachodnich. Studium socjologiczne. Poznań ; Walichowski T. 1989. Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939–1945. Przegląd piśmiennictwa. Warszawa ; Wrzesiński W. 1996. Przedmowa. In S. Ciesielski and A. Kuczyński (eds.), Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

36

Start page:

209

End page:

236

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: