Object structure

Title:

W stronę teorii i historii kultury. Spojrzenie na teorię stylów myślowych Ludwika Flecka

Subtitle:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Creator:

Rydlewski, Michał

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

thought collectives ; thought styles ; non-classical sociology of knowledge ; theory of culture ; cultural change ; theory of vision ; common sense

References:

Abriszewski Krzysztof 2006, „Budowanie sieci. zamiast .wiedzy”. Krótkie wprowadzenie do ANT-ologii, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 271-287 ; Abriszewski Krzysztof 2008, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora . sieci Bruno Latoura, Wydawnictwo Universitas, Kraków ; Abriszewski Krzysztof 2009, Trzecia fala. Ludwik Fleck i antropologia laboratorium, (tekst dostępny na stronie internetowej: www.fleck.umcs.lublin.pl/teksty.htm) ; Amsterdamska Olga 1992, Odmiany konstruktywizmu w socjologii nauki, [w:] Pogranicza epistemologii, red. J. Niżnik, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 136-156 ; Berger Peter L., Luckmann Thomas 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Bilikiewicz Tadeusz 2007, Uwagi nad artykułem Ludwika Flecka. Nauka a środowisko., [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 271-281 ; Bilikiewicz Tadeusz 2007, Odpowiedź na replikę Ludwika Flecka, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz , Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 287-289 ; Bińczyk Ewa 2006, Program badawczy Brunona Latoura i jego zalety w kontekście badań nad światem współczesnym, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 303-317 ; Bińczyk Ewa 2007, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków ; Cackowski Zdzisław 1986, Wstęp do wydania polskiego, [w:] L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 10-24 ; Courtine Jean - Jacques, Haroche Claudine 2007, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk ; Dąbska Izydora 2007, Czy intersubiektywne podobieństwo wrażeń zmysłowych jest niezbędnym założeniem nauk przyrodniczych?, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 251-258 ; Derra Aleksandra 2010, Kobiety jako czynnik przemilczany. Epistemologiczne uwikłanie medycznego zjawiska anoreksji. Tekst przygotowany do druku, obecnie znajduje się na stronie internetowej: www.fleck.umcs.lublin.pl/teksty.htm ; Dziobkowski Bogdan 2006, Realizm wewnętrzny a relatywizm, Przegląd Filozoficzny . Nowa Seria, nr 3, s. 27-46 ; Fish Stanley 2002, Interpretacja, retoryka, polityka. Zbiór esejów, red. A. Szahaj, Wydawnictwo Universitas, Kraków ; Fleck Ludwik 1986, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin ; Fleck Ludwik 2007, Nauka a środowisko, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 264-271 ; Fleck Ludwik 2007, Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 281-287 ; Fleck Ludwik 2007, Zagadnienie teorii poznawania, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 215-251 ; Fleck Ludwik 2007, W sprawie artykułu p. Izydory Dąbskiej w Przeglądzie Filozoficznym, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 258-264 ; Fleck Ludwik 2007, Problemy naukoznawstwa, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 148-163 ; Fleck Ludwik 2007, O kryzysie .rzeczywistości., [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 55-67 ; Fleck Ludwik 2007, Patrzeć, widzieć, wiedzieć, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 163-185 ; Guriewicz Aron 2002, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk. Warszawa ; Hanuszewicz Stanisław 2006, Popper a socjologia wiedzy, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 198-211 ; Kuhn Thomas S. 1985, Raz jeszcze o paradygmatach, [w:] Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 406-440 ; Kuhn Thomas S. 2001, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa ; Lenk Hans 1995, Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu. Filozofia pomiędzy naukąa praktyką, Terminus, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa ; Kmita Jerzy 2007, Nauka jako dziedzina kultury symbolicznej, [w:] J. Kmita, Późny wnuk filozofii. Wstęp do kulturoznawstwa, Studia Kulturoznawcze, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 111-142 ; Mannheim Karl 2008, Ideologia i utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa ; Mitterer Josef 1996, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, Terminus, t. 9, Oficyna Naukowa, Warszawa ; Mitterer Josef 2004, Ucieczka z dowolności, Terminus, t. 34, Oficyna Naukowa, Warszawa ; Niżnik Józef 1983, Słowo wstępne, [w:] P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5-22 ; Quine Willard Van Orman 2000, Z punktu widzenia logiki: dziewięć esejów logiczno-filozoficznych, Fundacja Aletheia, Warszawa ; Regeńczuk Wojciech 1998, Prawda w koncepcji stylów myślowych Ludwika Flecka, Kwartalnik Filozoficzny, t. 26, z. 2, s. 153-172 ; Rorty Richard 1994, Filozofia a zwierciadło natury, Wydawnictwo SPACJA . Fundacja Aletheia, Warszawa ; Sady Wojciech 2000, Fleck. O społecznej naturze poznania, Filozofia Polska XX wieku, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa ; Scheler Max 1990, Problemy socjologii wiedzy, Biblioteka Klasyków Filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Shapin Stephen 1993, Pompa i okoliczności: literacka technika Roberta Boyle’a, [w:] Mocny program socjologii wiedzy, red. B. Barnes, D. Bloor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 320-371 ; Shapin Stephen 2000, Rewolucja naukowa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa ; Sikora Marek 2007, Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań ; Sojak Radosław 2001, [recenzja] Wojciech Sady, Fleck. O społecznej naturze poznania, Seria: Filozofia polska XX wieku, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000, Przegląd Filozoficzny, Nowa Seria, nr 3, s. 365-373 ; Sojak Radosław 2004, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Monografie FNP . Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; Sojak Radosław 2006, Czy spór o relatywizm można rozwiązać empirycznie?, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 287-302 ; Symotiuk Stefan 1983, Dwie socjologie wiedzy. Polemika Flecka z Bilikiewiczem [w:] Studia Filozoficzne, nr 10, s. 127-143 ; Szahaj Andrzej 2006, Filozofia kultury jako filozofia pierwsza (uwagi wstępne), [w:] Co to jest filozofia kultury?, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 153-159 ; Szahaj Andrzej 2007, Zwrot antypozytywistyczny dokonany (zamiast wstępu), [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. Szahaj, A. Kola, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 7-17 ; Woroniecka Grażyna 2006, Socjologia interpretatywna a socjologia wiedzy, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 231-239 ; Woźniak Tomasz 2000, Propaganda scjentystyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa ; Znaniecki Florian 1988, Wstęp do socjologii, Biblioteka Socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Zittel Claus, Schmalt z Florian 2007, Wstęp, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 9-35 ; Zuber Marcelina 2006, Współczesna nieklasyczna socjologia wiedzy, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 240-246 ; Zybertowicz Andrzej 1995, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

53

Issue:

1-2

Start page:

113

End page:

132

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: