Object structure

Title:

„Nic mnie serce za Kazachstanem nie boli…” Wyzwania akul-turacyjne polskich repatriantów z Kazachstanu

Subtitle:

Etnografia Polska 55 Z. 1-2 (2011)

Creator:

Kość-Ryżko, Katarzyna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

repatriation ; Cultural adaptation ; Sense of coherence ; acculturation ; identification ; Culture shock

References:

Antonovsky Aaron 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa
Aronson Elliot, Wilson Thimothy D., Akert Robin M. 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
Berry John W., Kim Uichol, Power S., Young Marta, Bujaki Merride 1989, Acculturation attitudes in plural societies, Applied Psychology: An International Review, issue 38, s. 185–206
Berry John W. 2001, A psychology of immigration, Journal of Social Issues, vol. 57, s. 615–631
Berry John W. 2006, Stress perspectives on acculturation, [w:] The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, red. D. L. Sam, J. W. Berry, Cambridge University Press, Cambridge, s. 43–57
Berry John W. 2009, A critique of critical acculturation, International Journal of Intercultural Relations, vol. 33, issue 5, s. 361–371
Boski Paweł 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Brislin Richard W. 1981, Cross-cultural encounters. Face-to-face interaction, Pergamon Press, New York
Cantril Hadley 1965, The pattern of human concern, Rutgers University Press, New Brunswick
Chodubski Andrzej 2000, Tożsamość polonii kazachstańskiej, [w:] Kazachstan. Historia – Społeczeństwo – Polityka. Współczesna Azja Centralna, red. T. Bodio, K. A. Wojtaszczyk, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 69–80
Ciesielski Stanisław 1997, Polacy w Kazachstanie w latach 1940–1946. Zesłańcy lat wojny, „W kolorach tęczy”, Wrocław
Czerniakiewicz Jan 1987, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Gawęcki Marek 1996, Kazachstańscy Polacy, PTD, Warszawa
Gawęcki Marek 1996, Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu, [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 597–607
Gawęcki Marek, Jaskulski Janusz (red.) 1997, W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Państwowe Muzeum Republiki Kazachstan w Ałmaty, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań–Ałmaty
Gluck Thomas 2006, Aculturation, [w:] The dictionary of anthropology, red. T. Barfield, Blackwell Publihing, Oxford, s. 1–2
Grzymała-Moszczyńska Halina 1998, Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej, [w:] Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, red. H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Nomos, Kraków, s. 129–155
Grzymała-Moszczyńska Halina 2000, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków
Guanipa Carmen 2002, Culture shock, http://www.jyu.fi/mclinic/cis/shock.html
Hut Paweł 2002,Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000, Oficyna Wydawnicza „Aspra – JR”, Warszawa
Hut Paweł 2005, Struktura bazy danych Rodak, Polityka Społeczna, nr 9, s. 19–24
Jasiewicz Zbigniew 1992, Polacy z Ukrainy w Kazachstanie. Etniczność a historia, Lud, t. 75, s. 11–54
Kersten Krystyna 1974, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. (Studium historyczne), Ossolineum, Wrocław
Kersten Krystyna 1996, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Studia Europejskie/Instytut Zachodni, Poznań, s. 13–30
Kijas Artur 1993, Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość, Wyd. ABOS, Poznań
Kurenda Marek 1999, Polityka repatriacyjna Polski; zarys ewolucji rozwiązań instytucjonalno-prawnych w latach 1918–1998, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa
Latuch Mikołaj 1994, Repatriacja ludności polskiej w latach 1955–1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, Polskie Towarzystwo Demokratyczne, Warszawa
Latuch Mikołaj 1998, Repatriacja ludności polskiej ze Wschodu jako szczególny rodzaj ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian politycznych i transformacji ustrojowej, [w:] Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, red. D. Szymańska, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 117–132
Lillesaar Wiiu 1998, Integration – a lifelong never ending leaving and adjustment process, [w:] Migration and refugee policy on the Eastern border of the European Union, red. K. Hakola, University of Jyväskylä, Jyväskylä, s. 123–139
Nowiński Czesław 2000, Polacy w Kazachstanie i problem ich repatriacji, Studia Polonijne, tom 21, s. 147–172
Oberg Kalvaro 1960, Culture shock: Adjustment to new cultural environments, Practical Anthropology, vol. 7, s. 177–182
Piątek Katarzyna 2000, Problemy adaptacyjne rodzin reemigrantów z Kazachstanu w Polsce – na przykładzie gmin krakowskich, Studia Polonijne, tom 21, s. 173–188
Rudmin Floyd 2003, Catalogue of acculturation constructs: Descriptions of 126 taxonomies, 1918–2003, [w:] Online readings in psychology and culture, red. W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, D. N. Sattler, Western Washington University, Bellingham–Washington (http://www.wwu.edu/~culture)
Rudmin Floyd 2003, Critical history of the acculturation psychology of assimilation. Separation, integration, and marginalization, Review of General Psychology, vol. 7, no. 1, s. 3–37
Rudmin Floyd 2006, Debate in science: The case of acculturation, AnthroGlobe Journal, (http://www.anthroglobe. info/docs/rudminf_acculturation_061204.pdf)
Ruchniewicz Małgorzata 2000, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–1959, Wyd. Volumen, Warszawa
Rysz-Kowalczyk Barbara 2002, Wprowadzenie, [w:] P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000, Oficyna Wydawnicza „Aspra – JR”, Warszawa, s. 7–9
Szczepaniak Piotr, Strelau Jan, Wrześniewski Kazimierz 1996, Diagnoza radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, Przegląd Psychologiczny, nr 1/39, s. 187–210
Szynkiewicz Sławoj 1996, Polacy kazachstańscy. Początki przystosowania do środowiska, [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 247–257
Szynkiewicz Sławoj 1996, Polacy w Kazachstanie. Świadomość etniczna i stosunki z obcymi, Etnografia Polska, t. XL, z. 1–2, s. 237–252
Wyszyński Robert 2000, Polscy przesiedleńcy w Kazachstanie – polskość rezydualna, [w:] Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnia granicą, red. E. Nowicka, Nomos, Kraków, s. 127–203

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

55

Issue:

1-2

Start page:

149

End page:

178

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: