Object structure

Title:

Początki metody magnetycznej w polskich badaniach archeologicznych

Subtitle:

Archeologia Polski T. 56 Z. 1-2 (2011)

Creator:

Herbich, Tomasz

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

ill. ; 25 cm

Subject and Keywords:

archaeological geophysics ; magnetic method ; magnetic balance ; proton magnetometr

References:

Aitken M. J., 1958, Archaeology without digging, or how a bottle of water – and 150 transistors – can detect underground features. The proton magnetometer, „The Illustrated London News”, nr 6226, s. 560–561 ; Aitken M. J., 1958, Magnetic prospecting. I – The Water Newton survey, „Archaeometry”, t. 1, s. 24–26 ; Aitken M. J., 1961, Physics and Archaeology, New York ; Aitken M. J., 1961, Magnetic location in Britain, „Archaeometry”, t. 4, s. 83–84 ; Baranowski T., 1990, Krzysztof Dąbrowski – archeolog Kalisza, „Rocznik Kaliski”, R. 22, s. 47–57 ; Bielenin K., [1959/1960] 1961, Starożytny ośrodek metalurgii żelaza w połnocnym rejonie Gor Świętokrzyskich, „Archeologia”, 11, s. 143–159 ; Bielenin K., 1961, Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1959 r., „Materiały Archeologiczne”, t. 3, s. 149–169 ; Bielenin K., 1966, Dziesięciolecie zespołowych badań terenowych nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, „Materiały Archeologiczne”, t. 7, s. 39–57 ; Bielenin K., 1967, Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1965 r., „Materiały Archeologiczne”, t. 8, s. 241–251 ; Bielenin K., 1970 Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1968 r., „Materiały Archeologiczne”, t. 11, s. 275–277 ; Bielenin K., 1983, Erkundung archaologischer Objekte mit modern technischen und naturwissenschaftlichen Methoden, [w:] Bodendenkmalpflege und archaologische Forschung, F. Horst red., Berlin, s. 79–97 ; Bielenin K., 1992, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętkorzyskich, Kielce ; Bielenin K., Kowalczuk J., Stopka T., 1963, Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach stanowiska Nowa Słupia 4, pow. Kielce, „Materiały Archeologiczne”, t. 4, s. 303–324 ; Bielenin K., Suliga I., 2007, 50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kraków ; Bukowski Z., 1960, Magnetometr protonowy w badaniach archeologicznych, „Z otchłani wieków”, R. 26, nr 2, s. 119–124 ; Dąbrowska I., 1969, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Jarantowie, pow. Kalisz, w 1966 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, 20, s. 227–230 ; Dąbrowski K., 1963, The application of geophysical methods to archaeological research in Poland, „Archaeometry”, t. 6, s. 83–88 ; Dąbrowski K., 1964, Sprawozdanie z prac terenowych przeprowadzonych w roku 1961 przez Zespół Badawczy dla Zastosowania Metod Geofizycznych w Archeologii, „Sprawozdania Archeologiczne”, 16, s. 306–308 ; Dąbrowski K., Linington R. E., 1967, The use of the proton magnetometer in the region of Kalisz in 1965, „Prospezioni Archeologiche”, 2, s. 29–42 ; Dąbrowski K., Stopiński W., 1961, Zastosowanie metody elektryczno-oporowej w badaniach archeologicznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 9, nr 1, s. 75–87 ; Dąbrowski K., Stopiński W., 1961, Z doświadczeń w stosowaniu metody elektryczno-elektrooporowej w archeologicznych badaniach grodziska wczesnośredniowiecznego, „Przegląd Geofizyczny”, R. 6, z. 3, s. 169–183 ; Dąbrowski K., Stopiński W., 1962, Zastosowanie metody magnetycznej do badań cmentarzysk ciałopalnych z okresu rzymskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 10, nr 3–4, s. 605–615 ; Hensel W., 1955, Bariera dźwięku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 3, nr 4, s. 673–686 ; Hesse A., 1962, Geophysical prospecting for archaeology in France, „Archaeometry”, t. 5, s. 123–125 ; Jarzyna A., Kowalczuk J., Małoszewski S., Matuszyk J., Szybiński M., Woyda S., 1975, Badania magnetyczne na stanowiskach archeologicznych na obszarze Mazowsza, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica”, 524, „Geologia”, z. 24, Kraków, s. 223–232 ; Johnston R. B., 1961, Archaeological application of the proton magnetometer in Indiana (USA), „Archaeometry” t. 4, s. 71–72 ; Kaletyn T., 1968, Sprawozdanie z działalności konserwatora zabytków archeologicznych na terenie woj. wrocławskiego w 1966 roku, „Silesia Antiqua”, t. 10, s. 282–299 ; Kowalczuk J., 1962, Zastosowanie geofizycznej metody magnetycznej w prospekcji stanowisk archeologicznych na obszarze starożytnego i średniowiecznego hutnictwa świętokrzyskiego w latach 1961–1962, [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie, lipiec-grudzień 1962, Kraków, s. 368–371 ; Kowalczuk J., Stopka T., 1961, Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach archeologicznych, „Przegląd Geologiczny”, t. 9, nr 10, s. 540–543 ; Kowalczuk J., Stopka T., 1962, Badania magnetyczne w eksploracji stanowisk archeologicznych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 7, nr 3, s. 321–328 ; Kowalczuk J., Stopka T., 1964, Badania geofizyczne metodą magnetyczną obiektów archeologicznych na obszarze starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 12, nr 4, s. 671–679 ; Krupkowski A., Reyman T., 1953, Badania metaloznawcze nad przekutym połfabrykatem żelaza z Witowa , pow. Pińczów i żużlem dymarkowych z Igołomi, pow. Miechów, „Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego”, t. 5, z. 1–2, s. 48–65 ; Lemberger M., 1962, Badania geofizyczne na stanowiskach archeologicznych w Igołomii, Stradowie, Błogocicach i Dalewicach, [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji Oddziału PAN w Krakowie, lipiec-grudzień 1962, Kraków, s. 363–368 ; Lerici C. M., 1961, Archaeological surveys with the proton magnetometer in Italy, „Archaeometry”, t. 4, s. 76–82 ; Linington R. E., Dąbrowski K., 1964, Doświadczalne badania magnetometrem protonowym cmentarzyska kultury villanova w Tarquinii, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 12, nr 1, s. 67–75 ; Linington R. E., Dąbrowski K., 1968, Doświadczalne badania magnetometrem protonowym stanowisk archeologicznych w rejonie Kalisza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 16, nr 1, s. 83–94 ; Misiewcz K., 2002, How we tried to show invisible – history of archaeological geophysics in Poland, „Archaeologia Polona”, t. 40, s. 111–124 ; Radwan M., 1958, Konferencja Sprawozdawcza Zespołu Historii Techniki Hutniczej i Odlewniczej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 3, s. 491–504 ; Scollar I., 1961, Magnetic prospecting in the Rhineland, „Archaeometry”, t. 4, s. 74–75 ; Stopiński W., 1967, Wstępna analiza doświadczalnych badań elektrycznooporowych z wycinka miasta Novae – sektor zachodni, „Archaeologia”, 18, s. 196–210 ; Stopiński W., 1968, Poszukiwania pierwszego obserwatorium astronomicznego Mikołaja Kopernika we Fromborku metodą elektrycznooporową, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 13, nr 3, s. 637–649 ; Woyda S., 1977, Mazowiecki ośrodek hutnictwa starożytnego (I wiek p.n.e. – IV wiek n.e.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 25, nr 4, s. 471–488

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

17

End page:

46

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: