Object structure

Title:

Bractwa pogrzebowe w gminach żydowskich Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.)

Subtitle:

Burial societies in Jewish communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th – 18th c.) ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Creator:

Michałowska-Mycielska, Anna

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish-Lithuanian Commonwealth ; Jewish community ; charity ; burial society ; chevra kadisha ; early modern period

References:

Bałaban Majer. 1906. Żydzi lwowscy na przełomie XVI-go i XVII-go wieku, Lwów
Hundert Gershon David. 1992. The Jews in a Polish Private Town: The Case of Opatow in the Eighteenth Century, Baltimore–London
Ketaim. 1925. Ketaim me-pinkas jaszan szel ha-„chewra kadisza” be-Druja pelech Wilna [Fragmenty ze starego pinkasu chewry kadiszy w Drui, region wileński], wyd. E. Drujanow, „Reszumot”, seria druga, 1 (1925), s. 437–444
Liczba głów. 1898. Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, wyd. J. Kleczyński, F. Kluczycki, Kraków
Michałowska Anna. 1999. Dobroczynność i bractwo dobroczynności (chewra kadisza) w gminie żydowskiej w Swarzędzu w XVIII wieku, [w:] Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa, s. 107–114
Michałowska Anna. 2000. Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa
Michałowska Anna. 2001. Zaszczyt czy obowiązek? Drugi pinkas swarzędzkiego bractwa dobroczynności (1772–1809), „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3 (199), s. 357–361
Michałowska-Mycielska Anna. 2014. Sejm Żydów litewskich (1623–1764), Warszawa
Pinkas bractwa. 1951. Pinkas bractwa pogrzebowego i dobroczynnego w Zamościu, wyd. E. Kupfer, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1951, nr 1, s. 47–80
Pinkas kahału boćkowskiego. 2015. Pinkas kahału boćkowskiego (1714–1817), wyd. A. Michałowska-Mycielska, Warszawa
Pinkas ha-Medina. 1925. Pinkas ha-Medina o pinkas waad ha-kehilot ha-raszijot be-medinat Lita [Pinkas Kraju albo pinkas gmin głównych na Litwie], wyd. S. Dubnow, Berlin
Pinkas Waad Arba Aracot. 1990. Pinkas Waad Arba Aracot [Pinkas Sejmu Czterech Ziem], wyd. I. Halperin, t. 1: 1580–1792, wyd. 2, popr. i uzupeł. I. Bartal, Jerozolima
Schiper Ignacy. [1932]. Wewnętrzna organizacja Żydów w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi w Polsce Odrodzonej, red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa, s. 81–110
Schorr Mojżesz. 1899. Organizacja Żydów w Polsce (od najdawniejszych czasów aż do r. 1772), Lwów
Teimanas David Bencionas. 1933. L’autonomie des communautes juives en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles, Paris
Ustawa. 1976. Ustawa kahału orlańskiego z 27.10.1780 r., wyd. A. Leszczyński, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1976, nr 2 (98), s. 113–121
Ustawa. 1996. Ustawa dla kahału ostrowskiego z 1783 roku, wyd. J. Wijaczka, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce, s. 77–80

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

439

End page:

448

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: