Object structure

Title:

Nowoodkryta ostroga typu lutomierskiego z półwyspu sambijskiego. Przyczynek do studiów nad kontaktami słowiańsko-bałtyjskimi

Subtitle:

The newly discovered spur of the Lutomiersk type from the Sambia Peninsula. A contribution to research on the Slavic-Baltic contacts ; Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Creator:

Wadyl, Sławomir ; Skvorcov, Konstantin

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

the early Middle Ages ; spurs of the Lutomiersk type ; Baltic Prussians ; Slavdom

Abstract:

The paper presents a new discovery of a spur of the Lutomiersk type from the Sambia Peninsula. This is the second finding of this type from the former Old Prussian area. The authors have brought closer the history of research and previous discoveries of spurs of this kind. Until recently, these artefacts were considered to be saddlebow fittings. Now we know that they are rare ceremonial spurs. In the past, the southern Ural, Scandinavia and the Baltic area were indicated as the area of their origin. In the latest works, there is a conviction that these spurs should be connected with Western Slavs, especially with the early Piast rule. The spur goad presented in the paper confirms the intense cultural contacts of the early Piast state with the West Baltic culture

References:

Antoniewicz J. 1958. Jaki przebieg miała granica etniczna między Mazowszem a Prusami przed najazdem krzyżackim. (W:) E. Martuszewski (red.), Z dziejów Warmii i Mazur, Olsztyn, 19-24
Antoniewicz J. 1960. Ślady handlu Słowian z Bałtami we wczesnym średniowieczu, Rocznik Olsztyński 3, 9-19
Antoniewicz J. 1964. Problemy i potrzeby badań archeologicznych na północno-wschodnich ziemiach Polski, Acta Baltico-Slavica 1, 13-24
Antoniewicz J. 1968. Niektóre średniowieczne skarby pruskie i litewskie i ich związki z Rusią. (W:) K. Jażdżewski (red.), Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, Wrocław, 540-550 oraz 4 ryc.
Antoniewicz J. 1969. Niektóre sporne aspekty kontaktów bałto-słowiańskich w świetle źródeł archeologicznych, onomastycznych i pisanych, Acta Baltico-Slavica 7, 105-116
Bojarski J. 2002. Z badań nad pograniczem słowiańsko pruskim we wczesnym średniowieczu. (W:) W. Chudziak (red.), Studia nad osadnictwem ziemi chełmińskiej 4, Toruń, 9-28
Chudziak W. (red.) 1997. Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, Toruń
Chudziak W. 1999. Ze studiów nad pograniczem słowiańsko- bałtyjskim we wczesnym średniowieczu. Problem przynależności etnokulturowej Pomezanii w IX –XI wieku. (W:) M.F. Jagodziński (red.), Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha. Materiały z konferencji, 18–19 wrzesień 1997 r., Elbląg, 81-98
Engel C. 1931. Beiträge zur Gliederung des jüngsten heidnischen Zeitalters in Ostpreußen. (W:) Congressus Secundus. Archaeologorum Balticorum. Rigae, 19.–23. VIII.1930, Riga, 313-326
Gabriel I. 1988. Hof- und Sakralkultur sowie Gebrauchsund Handelsgut im Spiegel der Kleinfunde von Starigard/ Oldenburg. (W:) M. Müller-Wille (red.), Oldenburg – Wolin – Staraja Ladoga – Novgorod – Kiev. Handel und Handelsverbindung im südlichen und östlichen Ostseeraum während des frühen Mittelalters, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 69, Mainz, 103-291
Gabriel I. 1991a. Handel und Fernverbindungen. (W:) M. M üller-Wille (red.), Starigrad/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, Neumünster, 251-278
Gabriel I. 1991b. Christentum und Heidentum, (W:) M. M üller-Wille (red.),Starigrad/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, Neumünster, 279-306
Grążawski K. 2006. Z najnowszych badań pogranicza słowiańsko-pruskiego w rejonie lubawsko-iławskim, Pruthenia 2, 119-143
Grążawski K. 2009. Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII–XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn
Hensel W. 1956. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa
Jażdżewski K. 1949. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Lutomiersku pod Łodzią w świetle badań z r. 1949, Materiały Wczesnośredniowieczne 1, 91-191
Kara M. 1993. Siły zbrojne Mieszka I. Z badań nad składem etnicznym, organizacją i dyslokacją drużyny pierwszych Piastów, Kronika Wielkopolska 3 (62), 33-47
Kaszewska E., Kaszewski Z. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Brześcia Kujawskiego pow. Włocławek, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1, 365-434
Kaźmierczyk J., Lasota Cz. 1979. Badania wykopaliskowe na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1977 r., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 20, 83-89
Kempke T. 2000. Das Gräberfeld von Lutomiersk bei Łódź. (W:) A. Wieczorek, H.-M. Hinz (red.), Europas Mitte um 1000. Katalog, Stuttgart, 390-391
Leciejewicz L. 1976. Słowiańszczyzna zachodnia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
Moszczyński A.W. 2003. Rubież słowiańsko-bałtyjska nad Wkrą w VIII –XI wieku na podstawie ceramiki ze stanowisk w Nowym Dworze, Tarczynach i Trzcinie. (W:) K. Grążawski (red.), Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, Włocławek-Brodnica, 83-112
Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian. 2:1. Kultura Duchowa, Kraków
Nadolski A., Abramowicz A., Poklewski T. 1959. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 7, Łódź
Ostrów Lednicki. 2002. Ostrów Lednicki. Album, Bydgoszcz
Ratajczyk Z. 2013a. Jednak ostrogi – brązowe okucia typu lutomierskiego w świetle najnowszych badań na cmentarzysku w Ciepłem, gm. Gniew, Slavia Antiqua 54, 287-305
Ratajczyk Z. 2013b. The cemetery in Ciepłe – current research results. (W:) S. Moździoch, B. Stanisławski, P. W iszewski (red.), Scandinavian culture in medieval Poland, Interdisciplinary Medieval Studies 2, Wrocław, 323-351
Ratajczyk Z., Gardeła L., Kajkowski K. 2017. The World on a Spur: Unravelling the Cosmology of the Pagan Slavs/Świat na ostrodze. Odkrywanie kosmologii pogańskich Słowian. (W:) L. Gardeła, K. Kajkowski (red.), III International Interdisciplinary Meetings „Motifs through the Ages”, Book of Abstracts, Bytów,33-42
Sikora J. 2013. Akulturacja, wymuszona chrystianizacja czy migracja? Problem genezy wczesnośredniowiecznej inhumacji na Pomorzu. (W:) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Migracje, Funeralia Lednickie – Spotkanie 15, Poznań, 135-146
Szczepanik P. 2016. Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia, Toruń, Maszynopis rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wachowski K. 2001. Elementy rodzime i obce w uzbrojeniu wczesnośredniowiecznym na Śląsku, Folia Archaeologica 23, 153-176
Wachowski K. 2006. Funkcja okuć typu lutomierskiego, Archeologia Polski 51:1-2, 155-161
Wadyl S. 2013. Some remarks on early medieval pottery in Prussia, (W:) M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Barbarians at the gates. A monograph based on material from the VI International Study Session on the History of Peoples of the Baltic Sea. Wolin 5–7 August 2011, Toruń, 206-223
Wołoszyn M. 2010. Obecność ruska i skandynawska w Polsce w X-XII w. – wybrane problemy. (W:) M. S alomon, J. Strzelczyk (red.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków, 299-334
Wróblewski W., Nowakiewicz T. 2003. Ceramika „pruska” i „słowiańska” we wczesnośredniowiecznej Galindii. (W:) M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich sąsiedzi wewczesnym średniowieczu, Lublin-Warszawa, 165-181
Ziemlińska-Odoj W. 1992. Materiały do cmentarzyska wczesnośredniowiecznego ze stanowiska XI w Cerkiewniku, gmina Dobre Miasto, Zeszyty Muzeum Warmiii Mazur, Archeologia 1, 111-149
Żak J. 1959. Uwagi o stylu zwierzęcym w sztuce wczesnośredniowiecznej na ziemiach polskich, Archeologia Polski 4:1, 7-27

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

66

Start page:

225

End page:

235

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138 ; DOI : 10.23858/PA 66.2018.009

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: