Object structure

Title:

Selected children’s burials from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg commune, warmińsko-mazurskie voivodeship

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Creator:

Natuniewicz-Sekuła, Magdalena ; Skóra, Kalina

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Wielbark culture ; children's burials ; archaeology of childhood ; anthropology ; demography ; social position

Abstract:

The paper discusses children’s burials from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, excavated in 1984–2013. The results of the anthropological analysis and observations on the characteristics of the burial rites for infans I and II are presented against the background of other finds from the Wielbark culture territory. The issue of the lack of children’s burials at the cemeteries of the Wielbark culture is dealt with; furthermore, opportunities of identification of such burials with archaeological methods are discussed. The child’s position in the social structure of the discussed cultural unit is analysed

References:

Almgren, O. 1923. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig
Andrzejowski, J. and Żórawska, A. 2002. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na stan. 1 w Nadkolu, woj. mazowieckie. In J. Andrzejowski (ed.), Varia Barbarica. Zenoni Woźniak ab amicis dicta, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 1, Warszawa–Lublin, 29–80
Andrzejowski, J., Żórawska, A., Biborski, M. and Kapla W. 2002. Grób 122 z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na Podlasiu. Nowe materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym w gockim kręgu kulturowym. In M. Karczewska and M. Karczewski (eds), Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000–2001. Materiały z konferencji, Białystok, 29–80
Beilke-Voigt, I. 2007. Das ‚Opfer‘ im archäologischen Befund. Studien zu den sog. Bauopfern, kultischen Niederlegen und Bestattungen in ur- und frühgeschichtlichen Siedlungen Norddeutschlands und Dänemarks, Berliner Arch. Forsch. 4, Rahden/Westfalen
Buliński, T. 2002. Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne, Poznańskie Studia Etnologiczne 4, Poznań
Chmiel, M. 2013. Children in the Wielbark culture societies. In P. Romanowicz (ed.), Child and Childhood in the Light of Archaeology, Wrocław, 89–111
Czarnecka, K. 1980. Groby okazałe a kontakty między Imperium Rzymskim a Barbaricum w III w., Archeologia 31 (1982), 186–192
Czarnecka, K. 1990. Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej. Próba rekonstrukcji na podstawie źródeł archeologicznych i analizy danych antropologicznych z cmentarzyska, Warszawa
Dąbrowski, P. and Gronkiewicz, S. 1996. Hipoplazja szkliwa zębów stałych wczesnośredniowiecznej populacji Milicza, Studia Antropologiczne 3, 61–73
Delimata, M. 2004. Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań
Derks, H. 1997. Alter und Geschlecht – biologische Parameter als Instrument sozialer Differenzierung in der älteren Römischen Kaiserzeit Norddeutschlands?, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 38 (3–4), 531–550
Fudzińska, E. and Fudziński, P. 2013. Katalog. In E. Fudzińska and P. Fudziński (eds), Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu stan. 6, gm. Stary Targ, Malbork
Gładykowska-Rzeczycka, J. and Pudło, A. 2003. Próba odtworzenia struktury morfologiczno-demograficznej ludności pochowanej na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowisko 7. In M. Fudziński and H. Paner (eds), XIII Sesja Pomorzoznawcza 1: Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, Gdańsk, 319–333
Gładykowska-Rzeczycka, J., Smrčka, V. and Jambor, J. 1997. Reconstruction of diet of population from Roman period (1st–4th c. A.D.) on Pruszcz Gdański cemetery material, Przegląd Antropologiczny 60, 89–95
Grzelakowska, E. 1991. Pochówki dziecięce z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Odrach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 12, 73–103
Hahuła, K. 1992. Dalsze badania w Nowym Łowiczu. Kurhan 63, Koszalińskie Zeszyty Muzealne 19, 53–112
Henneberg, M. 1975. Notes on the Reproduction Possibilities of Human Prehistorical Populations, Przegląd Antropologiczny 41, 75–89
Jacobson, F. 1927. Ein zerstörtes kaiserzeitliches Gräberfeld bei Wöklitz, Kr. Elbing, Elbinger Jahrbuch 5/6, 123–135
Jaskanis, J. 1996. Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen. In J. Jaskanis (ed.), Monumenta Archaeologica Barbarica 2, Kraków
Jerszyńska, B. 2004. Procesy wzrastania i rozwoju oraz ich uwarunkowania w średniowiecznych populacjach ludzkich, Poznań
Kapica, Z. and Łuczak, B. 1974. Oznaczanie wieku osobników z grobów ciałopalnych a średnie trwania życia. In H. Giżyńska (ed.), Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych. Materiały z sesji naukowej w dniu 25 III 1972 roku, Poznań, 99–104
Kapitan, K.A. 2012. Model wczesnośredniowiecznej rodziny islandzkiej, przedstawiony w wybranych sagach rodowych. In J.K. Stępkowska and K.M. Stępkowska (eds), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, 2. Społeczeństwo i kultura, Lublin, 121–126
Kempisty, A. 1968. Birytualne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Brulino-Koski, pow. Ostrów Mazowiecka, Wiadomości Archeologiczne 32 (3–4), 409–450
Kontny, B. and Natuniewicz-Sekuła, M. 2010. ‘Jeździec bez głowy’ et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach. In A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada and J. Schuster (eds), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. Rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 2, Łódź–Warszawa, 333–345
Kozak-Zychman, W. 1989. Analiza struktury biologicznej grupy masłomęckiej. In J. Gurba and A. Kokowski (eds), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z konferencji) 2, Lublin, 11–15
Krenz-Niedbała, M. 2004. Weaning stress jako wyznacznik stanu zdrowia, odżywienia i statusu społecznego dzieci. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 327–331
Kvetánová, I. 2008. Deti stredodunajských Germánov. Analýza hrobov detí a mladistvých, Slovenská Archeológia 56 (1), 21–60
Kwiatkowska, B. 2005. Mieszkańcy średniowiecznego Wrocławia. Ocena warunków życia i stanu zdrowia w ujęciu antropologicznym, Wrocław
Madyda-Legutko, R. 1987. Die Gürtelschnallen der Romischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, British Archaeological Reports – International, Series 360, Oxford
Madyda-Legutko, R., Rodzińska-Nowak, J. and Zagórska-Telega, J. 2004. Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie – próba interpretacji. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 199–215
Madyda-Legutko, R., Rodzińska-Nowak, J. and Zagórska-Telega, J. 2011. Uwagi o chronologii i rozwoju przestrzennym cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, Wiadomości Archeologiczne 62, 3–48
Madyda-Legutko, R., Szostek, K., Głąb, H., Szczepanek, A., Rodzińska-Nowak, J. and Zagórska-Telega J. 2010. Paleostratyfikacja społeczna ludności kultury przeworskiej w świetle wyników studiów nad zróżnicowaniem inwentarzy grobowych oraz analiz chemicznych materiału odontologicznego na przykładzie cmentarzyska w Opatowie, stan. 1. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Tak więc po owocach poznacie ich, Funeralia Lednickie – Spotkanie 12, Poznań, 353–360
Makiewicz, T. 1988. Opfer und Opferplatze der vorrömischen und römischen Eisenzeit in Polen, Praehistorische Zeitschrift 63, 81–112
Mazurowska, N. 1968. Analiza antropologiczna materiału kostnego z grobów ciałopalnych. In J. Kmieciński (ed.), Odry cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim, Acta Archaeologica Lodziensia 15, Łódź, 91–108
Müller von, A. 1957. Formenkreise der älteren römischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelseeplatte und Ostsee, Berlin
Natuniewicz-Sekuła, M. 2007. Birytualny (?) pochówek z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg, stanowisko 7. In E. Nawrolska (ed.), XV Sesja Pomorzoznawcza, Elbląg, 151–158
Natuniewicz-Sekuła, M. 2013. Złotnictwo społeczności kultury wielbarskiej Wysoczyzny Elbląskiej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zabytków z cmentarzyska w Weklicach, Unpublished PhD thesis, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa
Natuniewicz-Sekuła, M. and Okulicz-Kozaryn, J. 2011. Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984–2004). In A. Bitner Wróblewska (ed.), Monumenta Archaeologica Barbarica 17, Warszawa
Piasecki, K. 2011. Próba rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu Gotów pochowanych na cmentarzysku w Weklicach (groby nr 183 i 218), Elbląskie Studia Muzealne 2, 5–14
Pietrzak, M. 1997. Pruszcz Gdański, Fundstelle 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern. In M. Mączyńska (ed.), Monumenta Archaeologica Barbarica 4, Kraków
Pietrzak, M. 2002. Cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich na stan. 7 w Kościelnej Jani, woj. pomorskie. In J. Andrzejowski (ed.), Varia Barbarica. Zenoni Woźniak ab amicis dicta, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 1, Warszawa–Lublin, 375–394
Piontek, J. 1999. Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań
Poliński, D. 1993. Populacje ludzkie z obszaru ziem polskich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich na podstawie badań paleodemograficznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno – Społeczne 249, Archeologia 21, 3–49
Raddatz, K. 1957. Der Thorsberger Moorfund, Gürtelteile und Körperschmuck, Offa-Bücher 13, Neumünster
Reitsema, L.J. and Kozłowski, T. 2013. Diet and society in Poland before the state: stable isotope evidence from a Wielbark population (2nd c. AD), Anthropological Review 76 (1), 1–22
Rodzińska-Nowak, J. 2012. Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków
Rożnowski, F. 2005. Cmentarzysko w Ulkowach, gm. Pszczółki – analiza antropologiczna materiałów kostnych. In M. Tuszyńska, Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk, 81–96
Rożnowski F. and Gładykowska-Rzeczycka, J. 1981. Stan i wyniki badań antropologicznych nad ludnością kultury wielbarskiej, Materiały Zachodniopomorskie 27, 47–70
Schultze, E. 2005. Zu den Kindergräber im Bereich der Černjachov-Kultur. In A. Kokowski (ed.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica 4, Lublin, 415–425
Schuster, J. 2003. Hof und Grab – die jüngerkaiserzeitlichen Eliten vor und nach dem Tode.Eine Fallstudie aus dem Unteren Odergebiet, Slovenská Archeológia 51 (2), 247–318
Skorupka, T. 2001. Kowalewko. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 2, Wielkopolska 3, Poznań
Skóra, K. 2010. Przyczynek do badań nad podwójnymi grobami szkieletowymi w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej. In A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada and J. Schuster (eds), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzi, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 2, Łódź–Warszawa, 791–808
Skóra, K. 2012. Groby dziecięce kultury wielbarskiej, Światowit 7 (48), Fasc. B (2010), 139–164
Skóra, K. 2015. Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej, Łódź
Skóra, K. and Troszczyńska-Antosik, M. 2012. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Waplewie, pow. olsztyński, Wiadomości Archeologiczne 63, 145–159
Suder, W. 2003. Census populi. Demografia starożytnego Rzymu, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2467, Wrocław
Tempelmann-Mączyńska, M. 1985a. Części stroju kobiecego w okresie rzymskim na obszarze środkowo i wschodnioeuropejskiego Barbaricum, Kraków
Tempelmann-Mączyńska, M. 1985b. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, Römisch-Germanische Forschungen 43, Mainz
Tempelmann-Mączyńska, M. 1989. Das Frauentrachtzubehör des mittel- und osteuropäischen Barbaricums in der römischen Kaiserzeit, Kraków
Tempelmann-Mączyńska, M. 1992. ‘Specyficzne pochówki’ kultury wielbarskiej, Acta Universitatis Lodziensi, Folia Archaeologica 16, 191–199
Teul, I. 2011. Results of osteology analysis of evidence from biritual cemetery of Wielbark Culture at Weklice, site 7, comm. Elbląg, voiv. Warmińsko-Mazurskie. In M. Natuniewicz-Sekuła and J. Okulicz-Kozaryn (eds), Weklice. A Cemetery of Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (excavations 1984–2004), Monumenta Archaeologica Barbarica 17, Warszawa, 151–172
Tuszyńska, M. 2005. Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk
Tuszyńska, M. 2006. Zapinki zdobione emalią z cmentarzysk w Pruszczu Gdańskim i Ulkowach, pow. Gdański. In A. Bursche and R. Ciołek (eds), Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum – Polska, suplement 3, Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski 3, Warszawa, 51–62
Wiercińska, A. 1975. Źródła antropologiczne od okresu późnolateńskiego do okresu rzymskiego w Polsce, Wiadomości Archeologiczne 40, 19–25
Wołągiewicz, R. 1981. Kultury oksywska i wielbarska. In J. Wielowiejski (ed.), Prahistoria ziem polskich 5, Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 135–178
Wójcik, T. 1982. Pomorskie formy bransolet wężowatych z okresu rzymskiego, Materiały Zachodniopomorskie 24, 35–113
Ziemlińska-Odojowa, W. 1999. Niedanowo. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur In Nordmasowien. In T. Dąbrowska (ed.), Monumenta Archaeologica Barbarica 7, Kraków
Żołądź-Strzelczyk, D. 2006. Dziecko w dawnej Polsce, Poznań
Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania. Translation T. Płóciennik, introduction and commentary J. Kolendo, Fontes Historiae Antiquae 10, Poznań 2008
Paweł Diakon, Historia Longobardów. Translation H. Pietruszczak, Zgorzelec 2002

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

51-52

Start page:

43

End page:

79

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: