RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Who are you child? Children from the Wielbark culture site in Cecele

Creator:

Chmiel-Chrzanowska, Marta

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Identity is one of the most important elements of human functioning in society, but we relatively seldom discuss it directly in archaeological research. It is obvious that each society has its own pattern for burying people. Material culture enables to broadcast the attributes which are a manifestation of the multiplicity of identities. Some codes of them are readable only for certain groups. The main aim of this article is to identify the traces of children in the funeral rites at the example of the Wielbark cemetery in Cecele and to reflect on the external identity given by society to children in different age categories. For this purpose a full statistical analysis was conducted the results of which became the starting point for an interpretation of the cultural background

References:

Andrzejowski, J. and Martens, J. 1995. The Moberg files – Case study Lasy. In J. Andrzejowski and M. Mielczarek (eds), Nunc de Suebis dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgii Kolendo ab amici et discipuli dicata, Warszawa, 47–67
Aspöck, E. 2008. What actually is a “deviant burial”? Comparing a German Language and Anglophone research on "deviant burial". In E.E. Murphy (ed.), Deviant Burial in the Archaeological Record, Oxford, 17–34
Baxter, J.E. 2000. Making space for children in archaeological interpretations, Archaeological papers of the American Anthropological Association 15 (1), 77–88
Baxter, J.E. 2005. The Archaeology of Childhood in Context, Oxford
Baxter, J.E. 2008. Archaeology of childhood, Chicago
Błaszczyk, D. 2010. Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis, Unpublished PhD thesis, Adam Mickiewicz University, Poznań
Bugaj, E. 2004. Kilka uwag na temat dziecka w kulturze starożytnego Rzymu. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 23–28
Buliński, T. 2002. Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka, Poznań
Chapman, J. 2000. Tensions at funerals. Micro-tradition analysis in later Hungarian prehistory, Budapest
Chmiel, M. 2011. Dziecko pominięte? Słów kilka o dziecku i dzieciństwie w kulturze wielbarskiej. In В.Ф.Колесник, Р.В.Терпиловський, К.В.Корнієнко (eds), Археологія: спадок віків. Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірпнтів та молодих вчених (7–8 квітня 2011р.), Біла Церква, 13–17
Chmiel, M. 2013. Children in the Wielbark culture societies. In P. Romanowicz (ed.), Child and Childhood in the Light of Archaeology, Wrocław, 89–112
Chmiel, M. 2014. Visible and Invisible Newborn and Infant on Wielbark Culture Cemeteries, In preparation
Corbier, M. 2001. Child Exposure and Abandonment. In S. Dixon (ed.), Childhood, Class and Kin in the Roman World, London–New York, 52–73
Czarnecka, K. 1990. Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej. Próba rekonstrukcji na podstawie źródeł archeologicznych i analizy danych antropologicznych z cmentarzysk, Warszawa
Domański, G. 1979. Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II–IV wieku, Wrocław
Fahlander, F. 2011. Subadult or Subaltern? Children as serial categories. In M. Lally and A. More (eds), (Re)Thinking the Little Ancestor. New Perspectives on Archaeology of Infancy and Childhood, Oxford, 14–23
Foote, P.G. and Wilson, D.M. 1975. Wikingowie, Warszawa
Gardeła, L. 2011. Gryź ziemię! Pochówki na brzuchu we wczesnośredniowiecznej Polsce w perspektywie porównawczej. Pomniki dawnego prawa 16, 38–59
Goffman, E. 2005. Piętno, Gdańsk
Grzelachowska, A. 1991. Pochówki dziecięce z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Odrach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 12, 73–103
Halcrow, S. and Tayles, N. 2008. The Bioarchaeological Investigations of Childhood and Social Age: Problems and Prospects, Journal of Archaeological Method and Theory 15, 190–215
Henneberg, M. 1976. Reproductive Possibilities and Estimations of the Biological Dynamics of Earlier Human Populations, Journal of Human Evolution 5 (1), 41–48
Henneberg, M. 1977. Proportion of Dying Children In Paleodemographical Studies: Estimation by Guess or by Methodical Approach, Przegląd Archeologiczny 43, 105–114
Ibragimow, K. 2011. Szkieletowy obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku we wczesnym okresie rzymskim. In E. Droberjar (ed.), Archeologie barbarů 2010: hroby a pohřebiště germánů mezi labem a Dunajem, Studia Archaeologica Suebica I, 163–182
Jaskanis, J. 1968. Wstępne sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w 1966 r. na cmentarzysku w Cecelach, Rocznik Białostocki 8, 405–407
Jaskanis, J. 1971. Wstępne sprawozdanie z badań ratowniczych cmentarzyska kultury wschodniopomorsko-mazowieckiej z okresu rzymskiego w Cecelach. pow. siemiatycki, przeprowadzonych w 1968 r., Rocznik Białostocki 10, 379–383
Jaskanis, J. 1972. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Cecelach, pow. Siemiatycze w świetle badań z lat 1966-1970, Sprawozdania Archeologiczne 24, 81–102
Jaskanis, J. 1974. Badania cmentarzyska okresu rzymskiego w Cecelach pow. Siemiatycze, przeprowadzone w latach 1969-1970, Rocznik Białostocki 12, 429–435
Jaskanis, J. 1996. Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen. In D. Jaskanis and Z. Woźniak (eds), Monumenta Archaeologica Barbarica 2, Warszawa
Jaskanis, J. 2012. Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu, Białystok
Jaskanis, J. and Okulicz, J. 1981. Kultura Wielbarska (faza cecelska). In J. Wielowiejski (ed.), Prahistoria Ziem Polskich 5, Wrocław–Warszawa Kraków–Gdańsk, 178–189
Kamp, K.A. 2001. Where have all the children gone? The Archaeology of Childhood. Journal of Archaeological Methods and Theory 8 (1), 1–34
Kempisty, A. 1965. Obrządek pogrzebowy w okresie rzymskim na Mazowszu, Światowit 26, 57–78
Kleemann, J. 2012. Results of the season 2012. Wielbark Archaeological School, Available at: http://ipwafs.hu-berlin.de/season2012
Kleemann, J. 2013. Results of the season 2013. Wielbark Archaeological School, Available at: http://ipwafs.hu-berlin.de/season2013
Kokowski, A. 1993. Gródek nad Bugiem – Cmentarzysko grupy masłomęckiej 2, Lublin
Kurzyńska, M. and Sosnowski, W. 2007. Obrządek pogrzebowy ludności kultury wielbarskiej w późnym okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazie wędrówek ludów w północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej. In M. Fudziński and H. Paner (eds), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk, 403–432
Laurence, R. 2000. Metaphors, monuments and texts: the life course in Roman culture, World Archaeology 31 (3), 442–455
Leciejewicz, L. 1972. (ed.), Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa
Lenartowski, K. 2001. Archeologia śmierci - stan i potencjał, Światowit, Fac. B, 3 (54), 133–143
Lewis, M.E. 2006. The Bioarchaeology of Children. Perspectives from Biological and Forensic Anthropology, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo
Lillehammer, G. 2000. The world of children. In J. Sofaer-Deverenski (ed.), Children and material culture, London, 17–36
Machałowska, P. and Elkowicz, D. 2008. Kobieta w czasach biblijnych. Katalog wystawy, Łódź
Madyda-Legutko, R., Rodzińska-Nowak, J. and Zagórska-Telega, J. 2004. Pochówki dzieci z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie – próba interpretacji. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 200–215
Mays, S. 2002. Archaeology of Human Bones, London–New York
Melchior, M. 1990. Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa
Molleson, T. 1991. Demographic Implications of the Age Structure of Early English Cemetery Samples, Actes des Journees Anthropologiques 5, 113–121
Możdżeń, S.I. 2005. Historia wychowania do 1795, Kielce
Natuniewicz-Sekuła, M. 2007. Wczesnorzymskie szkieletowe pochówki o orientacji zachodniej z cmentarzyska w Weklicach, stan. 7, pow. Elbląg. Przyczynek do analizy zwyczajów pogrzebowych ludności kultury wielbarskiej. In M. Fudziński and H. Paner (eds), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk, 475–496
Natuniewicz-Sekuła, M. and Okulicz-Kozaryn, M. 2012. Weklice. A cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984–2004). In A. Bitner-Wróblewska (ed.), Monumenta Archaeologica Barbarica 17, Warszawa
Nowicka, E. 1990. Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy. In: E. Nowicka (ed.), Swoi i obcy, Warszawa, 5–53
Pawleta, M. 2004a. Re-konstruowanie dzieciństwa w archeologii. In W. Dzieduszycki, and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 87–97
Pawleta, M. 2004b. W otchłani niebytu. Negacja problematyki dziecka/dzieciństwa w archeologii. In D. Minta-Tworzowska and Ł. Olędzki (eds), Komu potrzebna jest przeszłość?, Poznań
Pawleta, M. 2004c. Constructing childhood in archaeology, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 44 (2/3), 181–198
Pawleta, M. 2005. Dziecko i dzieciństwo w perspektywie badań archeologicznych neolitu środkowoeuropejskiego, Unpublished PhD thesis, Adam Mickiewicz University, Poznań
Pawleta, M. 2009. Archeologia dzieciństwa, Sprawozdania Archeologiczne 61, 9–38
Pearson, M.P. 1999. Archaeology of Death and Burial, Malta
Pietrzak, M. and Rożnowski, F. 1996. Niezwykłe pochówki z późnego okresu rzymskiego z Pruszcza Gdańskiego, stanowisko 5. In W. Nowakowski (ed.), Concordia: studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi- Kozarynowi w 65 rocznicę urodzin, Warszawa, 193–198
Pietrzak, M., Rożnowski, F. and Cymek, L. 2008. Döppelkorpergräber in der Wielbark–Kultur am Beispiel des Gräberfeldes in Pruszcz Gdański, Fdst. 5. In B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz and S. Sadowski (eds), The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period And the Migration Period 2, Lublin, 241–254
Poliński, D. 1993. Populacje ludzkie z obszaru ziem polskich w okresie przedrzmskim i okresie wpływów rzymskich na podstawie badań paleodemograficznych, Acta Universitas Nicolai Copernici. Archeologia 21, 3–49
Romanowicz, P. 2013. Archaeological finds of playthings in late medieval towns. In P. Romanowicz (ed.), Child and Childhood in the Light of Archaeology, Wrocław, 163–184
Rożnowski, F. and Gładykowska-Rzeczycka, J. 1983. Stan i wyniki badań antropologicznych nad ludnością kultury wielbarskiej, Materiały Zachodniopomorskie 29, 47–76
Rutkowska, B. 1989. Grupa masłomęcka w świetle badań archeologiczno-antropologicznych (Masłomęcz, stanowisko 5), In J. Gruba and A. Kokowski (eds), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (Materiały z konferencji), Lublin, 36–45
Skorupka, T. 2001. Kowalewko 12 – cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.). In M. Chłodnicki (ed.), Archeologiczne badania wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, Wielkopolska. 2 (3), Poznań
Skóra, K. 2013. Groby dziecięce w kulturze wielbarskiej. Światowit. Archeologia pradziejowa i średniowieczna, Archeologia Polski 8, 139–164
Słupecki, L.P. 2003. Mitologia skandynawska w epoce wikingów, Kraków
Sofaer Derevenski, J. 1994. Where are Children? Accessing Children in the Past, Archaeological Review from Cambridge 13 (2), 7–20
Sofaer Derevenski, J. 1997. Linking age and gender as a social variables, Ethnographisch-archäologische Zeitschrift 38 (3–4), 485–91
Sofaer Deverenski, J. 2000. Material Culture Shock. Confronting Expectations in the Material Culture of Children. In J. Sofaer Derevenski (ed.), Children and Material Culture, London, 3–16
Sorensen, M.L. 1997. Reading dress: the construction of social categories and identities in Bronze Age Europe, Journal of European Archaeology 5 (1), 93–114
Szyjewski, A. 2003. Religia Słowian, Kraków
Thomas, L.V. 2001. Trup. Od biologii do antropologii, Warszawa
Witas, H.W., Żądzińska, E., Jędrychowska-Dańska, K., Karasińska, M. and Bodalski, J. 2004. Płeć dziecięcych pochówków szkieletowych. Ocena cech fenotypowych i genetycznych. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 179–186
Wolański, N. 2012. Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii gerontologii i promocji zdrowia, Warszawa
Wołągiewicz, R. 1995. Lubowidz. Ein birituelles Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. v.Chr. Bis zum Anfang des 3 Jhs. n.Chr. In M.D. Wołągiewicz and W. Nowakowski (eds), Monumenta Archaeologica Barbarica 1, Kraków
Woźny, J. 2002. Symbolika śmierci i rytuałów pogrzebowych w kulturach wczesnotradycyjnych na ziemiach polskich. In J. Wrzesiński (ed.), Popiół i Kość, Funeralia Lednickie – Spotkanie 4, Sobótka–Wrocław, 45–58
Załuska-Strömberg, A. 1986. Wstęp. In Edda Poetycka. Translated from Old Icelandic by A. Załuska-Strömberg, Wrocław, 3–60
Żychliński, D. 2005. Obrządek pogrzebowy w Wielkopolsce w okresie od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów (od schyłku III w. p.n.e. do początków VI w. n.e.), Folia Praehistorica Posnaniensia 13/14, 325–334
Egil Saga. Translated from Old Icelandic by A. Załuska-Strömberg, Poznań 1972Gunnlaug the Snake Tongue Saga. Translated from Old Icelandic by A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1968
Hakon the Good’s Saga. In D.B. Killings (ed.), Heimskringla or The Chronicle of the Kings of Norway 3, Available at: http://www.mckinley.k12.hi.us/ebooks/pdf/hmskr10.pdf
Harald Harfager’s Saga. In D.B. Killings (ed.), Heimskringla or The Chronicle of the Kings of Norway 2, Available at: http://www.mckinley.k12.hi.us/ebooks/pdf/hmskr10.pdf
Jordanes. Historia gocka czyli scytyjska Europa. Translated by E. Zwolski, Lublin 1984
Njal Saga. Translated from Old Icelandic by A. Załuska-Strömberg, Poznań 1968
Paul Diakon. Historia Longobardów. Translated by H. Pietruszczak, Zgorzelec 2002
Plutarch. Moralia. Wybór pism filozoficzo-moralnych I, Available at: http://www.zrodla.historyczne.prv.pl
Tacitus, P.B. Germania. Translated by T. Płóciennik. Zeszyty Źródłowe Historii Społeczeństw Antycznych10, Poznań 2008

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

51-52

Start page:

21

End page:

42

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87100 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 18, 2021

In our library since:

Dec 5, 2019

Number of object content hits:

26

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/86407

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information