Object

Title: Praga – robotnicze miasto pod przymusem : nowy pejzaż miasta w okresie powojennym

Creator:

Soukupová, Blanka

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 13 (2015)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm

Abstract:

In the course of the 19th century, Prague, the political, economic and cultural centre of the Czech lands, witnessed the formation of a new social class – the working class. Driven by industrialization, the core of this class consisted of factory workers. Industrial cities were newly divided into commercial and residential districts; in Prague, workers sought accommodation near the city centre. Working-class Prague became a major part of Czech Prague. In the last three decades of the 19th century, the working class expanded out to the Prague suburbs, but the suburbs did not become working–class areas. The districts of Holešovice, Libeň, Smíchov, Košíře and the eastern part of Karlín were heavily working class, because tenement houses there offered plenty of cheap apartments. The construction of apartment complexes for factory workers began in the 1860s and reached a peak from the 1890s to the first decade of the 20th century. In 1921, 37.4% of the capital’s population was working class. As a consequence of the outcome of the Second World War, however, a new political force, i.e. the communist party, backed by manual labourers, began to demand the entire municipal space for itself. The memory of the city and even its social structure was to become “working class”. The author analyses the mechanisms by which this ideological plan was to be achieved: settling the city centre with labourers, removing the political undesirables from Prague, cleansing the Dejvice district of its “bourgeois” class, rewriting the history of Prague, reconstructing “ideologically appropriate” landmarks, establishing museums of the workers’ movement, creating a new “ideological” urban center, and increasing investment into the suburbs of the city

References:

Akční program... 1948, Akční program ústředního Národního výboru hlav. města Prahy, „Věstník hlavního města Prahy”, Vol. 51, No. 13, s. 289 ; Akční program... 1949, Akční program pražské lidové správy, „Praha”, Vol. 52, No. 27, s. 1 ; Assmann J. 2005, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Beck, München ; Assmann J. 2001, Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Prostor, Praha ; Augé M. 1999, Antropologie současných světů, Atlantis, Brno ; Burke P. 2006, Historie jako sociální paměť, [w:] Burke, P., Variety kulturních dějin, Wydawnictwo CDK, Brno, s. 50-66 ; Co přichystal... 1952, Co přichystal děda Mráz letos Pražanům, „Nová Praha”, Vol. 55, No. 25-26, s. 414-415 ; Čerpejme... 1951, Čerpejme z dosavadních zkušeností na Letné, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 7, s. 133 ; Čest průkopníkům... 1951, Čest průkopníkům socialistických zítřků, „Rudé právo”, No. 115, s. 5 ; Děda Mráz... 1953, Děda Mráz – posel hojnosti, „Nová Praha”, Vol. 56, No. 25-26, s. 398 ; Dějiny Prahy II... 1998, Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Paseka, Praha, Litomyšl ; Durdík J. 1951, Bitva na Vítkově, [w:] Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 24-29 ; Fleissig J. 1951, Vzhůru na první staveniště, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 3, s. 50 ; Franc M. 2008, Šťastné a bohaté! Vánoce v českých zemích v padesátých a šedesátých letech jako svátky konzumu, [w:] Tůma, O., Vilímek, T. (red.), Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha, s. 240-256 ; Hlavsa V. 1957, Sedm století Malé Strany, „Nová Praha”, Vol. 7, No. 13, s. 10-11 ; Hlavsa V. 1958, Nové Město pražské, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha ; Hlavsa V. 1958, Po stopách dělnického hnutí, „Nová Praha”, Vol. 8, No. 7, No. 8, s. 17 ; Hlavsa V. 1960, Praha očima staletí, Orbis, Praha ; Hojda Z., Pokorný J. 1997, Pomníky a zapomníky, 2. vydání, Paseka, Praha, Litomyšl ; Horská P., Maur E., Musil J. 2002, Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa, Paseka, Praha, Litomyšl ; Horská-Vrbová P. 1970, Pražský průmysl v druhé polovině 19. století, [w:] Pražský sborník historický 1969-70, Orbis pro Archív hlavního města Prahy, Praha, s. 52-69 ; Chamrád V. 1951, Za novou krásnou Prahu, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 1, s. 3-5 ; Chamrád V. 1953, Praha zítřka, „Nová Praha”, Vol. 56, No. 18, s. 278 ; Jirásková A. 1951, Praha splácí dluh Jiráskovi, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 14, s. 257 ; Kabát J. 1948, Pohled do pražské osvěty, „Věstník hlavního města Prahy”, Vol. 51, No. 12, s. 267 ; Kalinová L. 2004, Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945-1948, Česká společnost po roce 1945, sv. 1, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha ; Kaplan K. 1992, Akce B – vystěhování „státně nespolehlivých osob” z Prahy, Bratislavy a dalších měst 1952-1953. Dokumenty a seznamy, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Praha ; Kautský F. 1955, Staví se nové město, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 6, s. 2 ; Klímová D. i in. 1981, Život dělnictva a proletářská kultura v buržoazní republice, [w:] Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848-1939, Academia, Praha, s. 259-291 ; Klusáková L. 1986, Evropská města na prahu kapitalismu, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica Monographia CIV – 1984, Univerzita Karlova, Praha ; K některým úkolům... 1951, K některým úkolům organisací KSČ v Praze, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 4, s. 64 ; Kniha o Praze... 1963, Kniha o Praze, Orbis, Praha ; Kohout J., Vančura J. 1986, Praha 19. a 20. století, Wydawnictwo Státní Nakladatelství Technické Literatury, Praha ; Kohout V. 1951, Neznámý československý bojovník, [w:] Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 16-23 ; Kopecký V. 1951, Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 7-8 ; Kotěra J. 1921, Dělnické kolonie, Knihovna „Stavitele”, sv. 1, „Stavitel”, Praha ; Kubíček A. 1955, Husův Betlem, “Večerní Praha”, Vol. I, No. 8, s. 3 ; Le Goff J. 2007, Paměť a dějiny, Argo, Praha ; Letná první staveniště... 1951, Letná první staveniště socialistické Prahy, Ústřední národní výbor hlavního města Prahy, Praha ; Lidová správa... 1951, Lidová správa zachraňuje pražské památky, “Nová Praha”, Vol. 54, No. 10-11, s. 196 ; Machačová J., Matějček J. 2009, Město a městská společnost v českých zemích v 19. století, [w:] Kladiwa P., Zářický A. (red.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 20-42 ; Majerová M. 1955, Která je krásnější?, “Večerní Praha”, Vol. I, No. 1, 1. 4., s. 3 ; Malá Strana... 1957, Malá Strana. Z minulosti pražského podhradí, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha ; Míka Z. 1975, Průmyslové předměstí Karlín v 19. století a jeho význam pro Prahu, [w:] Pražský sborník historický IX, Orbis, Archív hlavního města Prahy, Praha, s. 78-145 ; Míka Z. a kol. 1999, Dějiny Prahy v datech, Mladá fronta, Praha ; Moravcová M. 1983, Formování společenských aktivit dělnictva v prostředí velkého města 2. Poloviny 19. století, [w:] Město v české kultuře 19. století, Studie a materiály I, Národní galerie, Praha, s. 69-77 ; Museum ... 1957, Museum hlavního města Prahy, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha ; Národní památník ... 1951, Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha ; Nejedlý Z. 1946, Komunisté – dědici velkých tradic českého národa, Kulturně propagační oddělení Ústředního výboru KSČ Svoboda, Praha ; Nekvasil M. 1956, Libeň včera a zítra, „Nová Praha”, Vol. 59, No. 10, s. 7 ; Novotný J. 1960, Pražské sady, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha ; Otevření musea ... 1953, Otevření musea počátků dělnického hnutí, „Nová Praha”, Vol. 56, No. 53, s. 127 ; Pavel J. 1968, Národní kulturní památka Bílá hora, bojiště a letohrádek Hvězda s oborou, [w:] Bílá hora národní kulturní památka, Olympia, Praha, s. 3-4 ; Památná místa bojů ... 1951, Památná místa bojů dělnické třídy, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 12, s. 213-214 ; Památná místa dějin ... 1951, Památná místa dějin naší strany, „Rudé právo”, No. 113 ; Památník upřímné ... 1955, Památník upřímné vděčnosti, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 26, s. 1 ; Pavelčíková N. 2010, Mýtus Ostravy – ocelového srdce socialistického Československa, [w:] Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A. (red.), Evropské město. Identita, symbol, mýtus, ZING PRINT, Bratislava, s. 54-63 ; Pešek J. 1999, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Documenta Pragensia, Monographia, Vol. 9, Scriptorium, Praha ; Poche E. 1985, Prahou krok za krokem, Panorama, Praha ; Pomník B. Němcové 1955, Pomník B. Němcové, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 49, s. 1 ; Praha bude mít pomník 1950, Praha bude mít pomník generalissima J. V. Stalina, „Praha”, Vol. 53, No. 1, s. 6-7 ; Praha splácí ... 1951, Praha splácí dluh svým předkům, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 1, s. 11 ; Prahou socialistickou a historickou (b.d.), Prahou socialistickou a historickou, Odbor obchodu a cestovního ruchu Národního výboru hlavního města Prahy, Praha ; Pražská konference ... 1949, Pražská konference o lidové správě, „Praha”, Vol. 52, No. 21, s. 3 ; Průvodce Prahou 1955, Průvodce Prahou , Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha ; Přidělování nových bytů 1951, Přidělování nových bytů, „Praha”, Vol. 54, No. 9, s. 173 ; Přišla řada ... 1956, Přišla řada na nouzovky, „Večerní Praha”, Vol. 2, No. 235, 3. 10., s. 1 ; Richter, A. 1949, Akční plán referátu pro informace, osvětu a tělesnou výchovu, „Praha”, Vol. 52, No. 31, s. 1 ; Richter, A. 1957, Využijme zahrad ke kulturní práci, „Nová Praha”, Vol. 7, No. 14, s. 12 ; Robek A., Moravcová M., Šťastná J. (red.) 1981, Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848-1939, Academia, Praha ; Rodí se plány... 1951, Rodí se plány socialistického města, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 25-26, s. 481-482 ; Seminář ... 1990, Seminář k aktuálním problémům přestavby Žižkova II., Obvodní národní výbor Praha 3, Svaz českých architektů, Dům techniky ČSVTS Praha, Praha ; Sen...1948, Sen, který se stane skutečností, „Věstník hlavního města Prahy”, Vol. 51, No. 22, s. 500 ; Schott, D. 2008, Stadt und Moderne. Die Stadt als Modernisierungssagent? , [w:] Schneider, U., Raphael, L. (red.), Dimensionen der Moderne, Festschrift für Christof Dipper, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Wien, s. 459-479 ; Soukupová B. 2009, Father Frost Welcomes You or the Myth of New Prague as a Beautiful City in a Socialist Way, „Urban people”, Vol. 11, No. 2, s. 263-290 ; Soukupová B. 2010, Paměť sovětizovaného města (příklad Prahy), [w:] Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A. (red.), Evropské město. Identita, symbol, mýtus, ZING PRINT, Bratislava, s. 36-53 ; Soukupová B. 2013, Místo husitské tradice v moderní české společnosti: základní kámen národní identity?, [w:] Soukupová, B., Nosková, H., Bednařík, P. (red.), Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlově v Praze, Praha, s. 9-40 ; Spáčil B. 1950, „Praha”, Vol. 53, No. 19-20, s. 7 ; Ševčík B. 1946, Historický průvodce Prahou, Občanská knihtiskárna v Praze, Praha ; Štech V. V., Ehm J. 1948, Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho! Pohledy na minulost i přítomnost města, Družstevní práce, Praha ; Také Košíře... 1956, Také Košíře rozkvétají do krásy, „Nová Praha”, Vol. 59, No. 21, s. 7 ; Třída... 1956, Třída Wilhelma Piecka, „Večerní Praha”, Vol. 2, No. 1, s. 2 ; Urban O. 1982, Česká společnost 1848-1918, Svoboda, Praha ; Veselý J. 1951, Pantheon revoluce, [w:] Národní památník na hoře Vítkově, Osvěta, Vydavatelství Ministerstva informací a osvěty, Praha, s. 11-15 ; Ve svatyni... 1955, Ve svatyni národa, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 89, s. 1 ; Vlajte ... 1955, Vlajte, vítězné prapory! „Večerní Praha”, Vol. I, No. 24, s. 1 ; Vojtěch J. 1955, Výšková budova v Praze, „Večerní Praha”, Vol. I, No. 21, s. 2 ; Vorlíčková M. 1968, Stálá expozice „Národní kulturní památka Bílá hora” v Letohrádku Hvězda, [w:] Bílá hora národní kulturní památka, Olympia, Praha, s. 23-37 ; Vrkoč, V. 1952, Betlemská kaple vstává z trosek zapomnění, „Nová Praha”, Vol. 55, No. 14, s. 137 ; Vrkoč V. 1952, Pomník lásky, úcty a vděčnosti, „Nová Praha”, Vol. 55, No. 21-22, s. 354 ; Za krásnější ... 1954, Za krásnější a bohatší život všech pracujících, „Nová Praha”, Vol. 57, No. 13, s. 216-217 ; Zápotocký, A. 1951, Jiráskovo museum ve Hvězdě otevřeno, „Nová Praha”, Vol. 54, No. 18, s. 325 ; Zich R. 1950, Masově rozvineme kritiku a sebekritiku, „Praha”, Vol. 53, No. 2, s. 13

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

13

Start page:

21

End page:

37

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60562 ; oai:rcin.org.pl:60562 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Mar 2, 2018

In our library since:

Dec 2, 2016

Number of object content hits:

88

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/78936

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information