Object structure

Title:

Z badań nad kolonizacją rosyjską we wsi mazowieckiej XIX i początku XX wieku

Subtitle:

Etnografia Polska 54 Z. 1-2 (2010)

Creator:

Woźniak, Andrzej

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polish Kingdom ; Russian colonization ; Russian settlers ; Old Believers ; Mazovia

References:

Bazylow Ludwik 1970, Dzieje Rosji 1801–1917, PWN, Warszawa ; Bujak Franciszek 1920, Historia osadnictwa ziem polskich w krótkim zarysie, Wydawnictwo Głównego Urzędu Ziemskiego, Warszawa ; Chrześcijaństwo w Polsce... 1981, Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1945, red. J. Kłoczowski, Wydawnictwo KUL, Lublin ; Gieysztorowa Irena, Zahorski Andrzej, Łukasiewicz Juliusz 1968, Cztery wieki Mazowsza, Nasza Księgarnia, Warszawa ; Grek-Pabisowa Iryda 1999, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa ; Grzybowski Michał 1981, Struktura wyznaniowa ludności diecezji płockiej według spisu Adama Michała Prażmowskiego z 1817 r., Notatki Płockie, nr 1(106), s. 15–19 ; Historia chłopów... 1972, Historia chłopów polskich, t. II, red. S. Inglot, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa ; Herz Lechosław 2001, Wędrówka mazowiecka pierwsza, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków ; Ilustrowany Przewodnik... 1893, Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta, Nakład Redakcji Wędrowca, Warszawa ; Iwaniec Eugeniusz 1977, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., PWN, Warszawa ; Jakubiak Marian 1991, Cmentarze regionu węgrowskiego, [w:] Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1141–1944, red. A. Kołodziejczyk, T. Swat, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Węgrów, s. 447–472 ; Janicki Stanisław 1918, Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych, Warszawa ; Kieniewicz Stefan 1970, Historia Polski 1795–1918, PWN, Warszawa ; Kołodziejczyk Arkadiusz 1991, Między powstaniami, [w:] Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1141–1944, red. A. Kołodziejczyk, T. Swat, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Węgrów, s. 126–148 ; Korženevskij Ioann 1878, Kratkaâ istoriâ Holmsko-varšavskoj eparhii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 2, Nr 15, Nr 22 ; Korženevskij Ioann 1879, Kratkaâ istoriâ Holmsko-varšavskoj eparhii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 3, Nr 11 ; Kozłowski Rościsław 1971, Warszawska diecezja prawosławna (szkic historyczny), Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Nr 3, s. 23–37 ; Kozlovskij Rostislav 1971, Pravoslavnyj prihod v Stanislavove, Cerkovnyj Vestnik, R. 18, Nr 4, maj–czerwiec, s. 22–24 ; Konarska-Pabiniak Barbara 2004, Gostynin. Szkice z przeszłości, Gostynińska Agencja Wydawnicza, Gostynin ; Lotockij Afanasij 1863, Cerkevno-istoričeskoe i statističeskoe opisanie Varšavskoj Pravoslavnoj eparhii, Tipografiâ Počaevskoj Lavry, Počaev ; z Łubieńskich Górska Maria 1996, Gdybym mniej kochała. Dziennik z lat 1889–1895, t. I, Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa ; Mironowicz Antoni 2004, Społeczność prawosławna w Królestwie Polskim w latach 1815–1830, [w:] Cała historia to dzieje ludzi... Studia z historii społecznej ofiarowane prof. Andrzejowi Wyczań¬skiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, red. C. Kukla, Wydawnictwo Uniwer¬sytetu w Białymstoku, Białystok, s. 331–337 ; Modzelewska Bożena, Paprocki Henryk 1997, Jednowiercy, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, Wydawnictwo KUL, Lublin ; Narrans [Stanisław Krzemiński] 1901, Listy z zaboru rosyjskiego napisał Narrans, [bw.], Kraków ; Newerly Igor 1985, Za Opiwardą, za siódmą rzeką, Czytelnik, Warszawa ; Oksytiuk Dariusz 2005, Cerkwie i kaplice prawosławne w Warszawie po 1915 roku, Journalof Urban Ethnology, R. 7, s. 79–92 ; Orion [Mieczysław Offmański] 1895, Charakterystyka rządów Aleksandra III w ziemiach polskich (1881–1894), nakładem autora, Lwów ; Prawo Cywilne... 1836, Prawo Cywilne obowiązujące na obszarze Kongresowego Królestwa Polskiego cz. I, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, [bw.], Warszawa ; Prus Bolesław 1960, Kroniki, t. X, PIW, Warszawa ; Pruss Witold 1977, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku, część I, Przegląd Historyczny, t. LXVIII, z. 2, s. 259–288 ; Pruss Witold Społeczeństwo Królestwa Polskiego w XIX i początkach XX wieku, część II, Przegląd Historyczny, t. LXVIII, z. 3, s. 487–511 ; Rocznik statystyczny... 1915, Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem Polski, red. E. Strassburger, Kasa Józefa Mianowskiego, Warszawa ; Słownik Geograficzny… 1880, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. I, red. B. Chlebowski,W. Walewski, nakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa ; Słownik Geograficzny… 1881, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. II, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, nakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa ; Słownik Geograficzny… 1887, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, nakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa ; Słownik Geograficzny… 1890, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI, red. B. Chlebowski, W. Walewski, nakładem W. Walewskiego, Warszawa ; Sobieski Wacław 1938, Dzieje Polski, t. II, Wydawnictwo Zorza, Warszawa ; Spisok cerkvej... 1886, Spisok cerkvej i duhovenstva holmsko-varšavskoj eparhii, Tipografiâ Varšavskogo Učebnogo Okruga, Warszawa ; Spisok cerkvej... 1877, Spisok cerkvej, prihodov... holmsko-varšavskoj eparhii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. I, Nr 6 ; Stawarz Andrzej 1996, Wprowadzenie do badań etniki Mazowsza i zachodniego Podlasia XIX – początków XX w., Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. I, s. 5–29 ; Szeląg Zdzisław 2002, Słownik wiedzy o grójeckiem, Z. 11, Towarzystwo Literackie im. A. Mickie-wicza, Grójec ; Szczekowscy Helena i Andrzej 1996, Dzieje parafii Drwalew od jej powstania w XIV wieku do 1939 roku, Andrzej Szczekowski i Agnecja Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa ; Szczerbatow Aleksej 1900, Rządy księcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832–1847), [bw.], Warszawa ; Torskij Vasilij 1896, Aleksandrinskij pravoslavnyj prihod i hram v russkih koloniâh varšavskoj gubernii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 20, Nr 15, s. 277–279 ; Torskij Vasilij 1896, Aleksandrinskij pravoslavnyj prihod i hram v russkih koloniâh varšavskoj gubernii, Holmsko-varšavskij eparhâlnyj vestnik, R. 20, Nr 16, s. 286–288 ; Trudy Varšavskogo... 1910/1912, Trudy Varšavskogo Statističeskogo Komiteta dlâ diesâti guberni Carstwa Polskago, vyp. XXXIX, t. I., [bw.], Varšava ; Tuszyńska Agata 1992, Rosjanie w Warszawie, Interim, Warszawa ; Tynurist Igor 1994, Estoncy, [w:] Narody Rossii. Ènciklopediâ, Naučnoe Izdatelstvo Bolšaâ Rossijskaâ Ènciklopediâ, Moskva, s. 423–427 ; Wielka Encyklopedia… 1912, Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, seria I, t. 47–48, Wydawnictwo S. Sikorski, Warszawa ; Woźniak Andrzej 2001, Kartki z dziejów prawosławnej parafii św. Aleksandry w Stanisławowie koło Modlina, Etnografia Polska, t. XLV, z. 1–2, s. 183–194 ; Zarys historii... 1970, Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. III, red. J. Leskiewiczowa, Pań¬stwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa ; Zgórniak Marian 2001, Polska w czasach walk o niepodległość (1815–1864), FOGRA, Kraków

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

54

Issue:

1-2

Start page:

171

End page:

192

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: