Object structure

Title:

W stronę teorii i historii kultury. Spojrzenie na teorię stylów myślowych Ludwika Flecka. Część II

Subtitle:

Etnografia Polska 54 Z. 1-2 (2010)

Creator:

Rydlewski, Michał

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

thought collectives ; thought styles ; sociology of knowledge ; theory of culture ; theory of vision ; common sense

References:

Barnes Barry, Bloor David 1993, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, [w:] Mocny program socjologii wiedzy, red. tychże, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 1–38 ; Berger Peter L., Luckmann Thomas 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Bilikiewicz Tadeusz 2007, Odpowiedź na replikę Ludwika Flecka, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 287–289 ; Buchowski Michał, Burszta Wojciech J. 1992, O założeniach interpretacji antropologicznej, Metodologia Humanistyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 15–31 ; Chwistek Leon 2004, Tragedia werbalnej metafizyki, [w:] Leon Chwistek. Wybór pism estetycznych, red. T. Kostyrko, Klasycy Estetyki Polskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 195–219 ; Czaja Dariusz 2005, Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Czarnocka Małgorzata 2007, O zależności nauki od kultury, [w:] Wiedza a kultura, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 82–107 ; Dąmbska Izydora 2007, Czy intersubiektywne podobieństwo wrażeń zmysłowych jest niezbędnym założeniem nauk przyrodniczych?, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 251–258 ; Fish Stanley 2002, Interpretacja, retoryka, polityka. Zbiór esejów, red. A. Szahaj, Wydawnictwo Universitas, Kraków ; Fleck Ludwik 1986, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin ; Fleck Ludwik 2007, Nauka a środowisko, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 264–271 ; Fleck Ludwik 2007, Odpowiedź na uwagi Tadeusza Bilikiewicza, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 281–286 ; Fleck Ludwik 2007, Zagadnienie teorii poznawania, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 215–251 ; Fleck Ludwik 2007, W sprawie artykułu p. Izydory Dąmbskiej w Przeglądzie Filozoficznym, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 258–264 ; Fleck Ludwik 2007, Patrzeć, widzieć, wiedzieć, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, War- szawa, s. 163–185 ; Fleck Ludwik 2007, O kryzysie „rzeczywistości”, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 55–67 ; Fleck Ludwik 2007, O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle, [w:] Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjo- logii PAN, Warszawa, s. 113–133 ; Fojt Tomasz 1998, Metaphor in science, Acta Universistatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences, Volume 320, English Studies 8, s. 107–139 ; Fojt Tomasz 2009, The construction of scientific knowledge through metaphor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń ; Geertz Clifford 2003, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Wydawnictwo Universitas, Kraków ; Geertz Clifford 2005, Myśl potoczna jako system kulturowy, [w:] Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 81–101 ; Geertz Clifford 2005, Wprowadzenie, [w:] Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 13–27. Gurczyńska-Sady Katarzyna 2010, Kant, Fleck, Wittgenstein o antycypacji, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, z. 2, s. 45–63 ; Hanson Norwood R. 1969, Perception and discovery. An introduction to scientific inquiry, Freeman, Cooper & Company, San Francisco ; Harwood Jonathan 1986, Ludwik Fleck and the Sociology of Knowledge, Social Studies of Science, Volume 16, s. 173–187 ; Hołówka Teresa 1986, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Kategoria... 1991, Kategoria potoczności: źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne, red. A. Jawłowska, Instytut Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa ; Kmita Jerzy 2001, Wprowadzenie, [w:] Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu?, red. tegoż, Pisma Filozoficzne, tom LXXVIII, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, s. 7–14 ; Kooijmans Luuc 2010, Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa ; Kostyrko Teresa 2004, Leon Chwistek jako filozof sztuki i uczestnik życia artystycznego, [w:] Leon Chwistek. Wybór pism estetycznych, red. T. Kostyrko, Klasycy Estetyki Polskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. IX–LXI ; Kowalski Andrzej Piotr 1994, Metamorfozy jako przejaw najstarszej magicznie praktykowanej formy myślenia, [w:] Szkice z filozofii kultury, red. A. Pałubicka, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań, s. 11–24 ; Kowalski Andrzej Piotr 1999, Symbol w kulturze archaicznej, Pisma Filozoficzne, Instytut Filozofii UAM, Poznań ; Kowalski Andrzej Piotr 2001, Myślenie przedfilozoficzne. Studia z zakresu filozofii kultury i historii idei, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań ; Kowalski Andrzej Piotr 2001, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym w kulturze wczesno- tradycyjnej, [w:] Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu?, red. J. Kmita, Pisma Filozoficzne, tom 78, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, s. 19–95 ; Kowalski Andrzej Piotr 2008, Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec problemu materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Colloquia Humaniorum, Olsztyn, s. 15–26 ; Kowalski Piotr 2000, Theatrum świata całego i poćciwy gospodarz. O wizji świata pewnego siedemnastowiecznego pisarza ziemiańskiego, Anthropos, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Latour Bruno 2010, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do Teorii Aktora-Sieci, Wydawnictwo Universitas, Kraków ; Levy-Bruhl Lucien 1992, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Malewska-Szałygin Anna 2002, Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994–1995, Wydawnictwo DiG, Warszawa ; Mokrzycki Edmund 1984, Kryzys i schizma: antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, tom 1, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Mokrzycki Edmund 1984, Kryzys i schizma: antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, tom 2, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Namer Emil 1985, Sprawa Galileusza, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa ; Niżnik Józef 2007, Kulturowy wymiar wiedzy, [w:] Wiedza a kultura, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 74–82 ; Pałubicka Anna 1985, O trzech historycznych odmianach waloryzacji światopoglądowej, Studia Metodologiczne, nr 24, s. 51–76 ; Pałubicka Anna 2006, Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz ; Rydlewski Michał 2005, Nauki o kulturze to nauki podstawowe. Wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Szahajem, Etnografia Polska, t. 49, z. 1–2, s. 5–15 ; Rydlewski Michał 2009, W stronę teorii i historii kultury. Spojrzenie na teorię stylów myślowych Ludwika Flecka, Etnografia Polska, t. 53, z. 1–2, s. 113–132 ; Rydlewski Michał 2010, Kultura a relatywizm w perspektywie kontrowersji wokół teoriopoznawczych idei Ludwika Flecka. Kilka uwag polemicznych do tekstu Bogdana Dziobkowskiego pod tytułem ‘Realizm wewnętrzny a relatywizm’, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, z. 2, s. 81–103 ; Rydlewski Michał 2010, Samoświadomość a gładkość funkcjonowania w kulturze, [w:] Szaleństwo w kul- turze, red. M. Kasprowicz, M. Kopyciński, S. Drelich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 67–75 ; Sady Wojciech 2000, Fleck. O społecznej naturze poznania, Filozofia Polska XX wieku, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa ; Shapin Steven 1993, Pompa i okoliczności: literacka technika Roberta Boyle’ a, [w:] Mocny program socjologii wiedzy, red. B. Barnes, D. Bloor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 332–371 ; Shapin Steven 2000, Rewolucja naukowa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa ; Sojak Radosław 2001, [recenzja] Wojciech Sady, Fleck. O społecznej naturze poznania, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3, s. 365–373 ; Sojak Radosław 2004, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Monografie FNP, Wrocław ; Todorov Tzvetan 1996, Podbój Ameryki. Problem innego, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa ; van Rijn-van Tongeren Geraldine W. 1997, Metaphors in medical texts, Ultrecht Studies in Language and Communication, Rodopi Bv Editions, Amsterdam-Atlanta ; Woźniak Tomasz 2000, Propaganda scjentystyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa ; Zabieglik Stefan 1987, Krzywe zwierciadło filozofii, czyli dzieje pojęcia zdrowego rozsądku, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa ; Zybertowicz Andrzej 1995, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

54

Issue:

1-2

Start page:

65

End page:

88

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: