Object structure

Title:

„Ludzie się zmienili...” Z badań nad doświadczaniem postsocjalistycznej transformacji

Subtitle:

Etnografia Polska 54 Z. 1-2 (2010)

Creator:

Kabzińska, Iwona

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

transformacja społeczna ; nostalgia ; postkomunizm ; style życia ; zachowania

References:

Bauman Zygmunt 1996, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa ; Bauman Zygmunt 2005, Europa, niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków ; Bauman Zygmunt 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków ; Bauman Zygmunt 2007, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, „Znak”, Kraków ; Bloom Allan 1997, Umysł zamknięty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań ; Buczyńska-Garewicz Hanna 1975, Uczucia i rozum w świecie wartości. Z historii filozofii wartości, Ossolineum, Wrocław ; Cassirer Ernst 1977, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa ; Chmelko Walerij 2004, Przemiany struktury społecznej na Ukrainie w okresie niezawisłości, Studia socjologiczne, nr 4, s. 11–31 ; Człowiek... 1993, Człowiek. Drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, red. M. Filipiak, M. Szulakiewicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów ; Dembińska-Siury Dobrochna 1991, Człowiek odkrywa człowieka, Wiedza Powszechna, Warszawa ; Jakimowicz Marcin 2009, Statystyka polskiego katolika, Gość niedzielny, 26 lipca, s. 16–19 ; Jaroszyński Piotr 2004, Chrześcijaństwo wobec postkomunizmu, Człowiek w kulturze. Pismo poświęcone filozofii i kulturze, z. 16, s. 59–69 ; Jaworski Eugeniusz 1998, Wstyd jako kategoria typologiczna, [w:] Wstyd w kulturze, red. E. Kosowska, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, s. 39–51 ; Kabzińska Iwona 1994, Odbudowa kościoła i zmiany w funkcjonowaniu społeczności lokalnej. Przykład Bieniakoń, Literatura Ludowa, nr 4–6, s. 43–58 ; Kabzińska Iwona 1999, Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa ; Kabzińska Iwona 2009, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Letter Quality, Warszawa ; Kosowska Ewa 1998, Wstyd. Konotacje antropologiczne, [w:] Wstyd w kulturze, red. E. Kosowska, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, s. 52–63 ; Kunce Aleksandra 1998, Wstyd i wina w dyskursie kościoła katolickiego. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Wstyd w kulturze, red. E. Kosowska, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, s. 122–131 ; Legutko Ryszard 1994, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Arcana, Kraków ; Lorenz Konrad 1975, Tak zwane zło, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Lubawski Andrzej 2010, Czy rekiny biznesu mają sumienie?, Polityka, 27 marca, s. 40–42 ; Łotman Jurij 1975, O semiotyce pojęć wstyd i strach w mechanizmie kultury (tezy), [w:] Semiotyka kultury, red. M. R. Mayenowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 202–205 ; Malewski Henryk, Żukauskas Gediminas 2000, Przestępczość i zjawiska patologii społecznej na przełomie wieków, [w:] Prace VI Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia. Perspektywy i wyzwania III tysiąclecia”, Wilno, 22–24 VI 2000, red. R. Brazis, J. Wołkonowski, Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Wilno, s. 208–210 ; Mannheim Karl 1974, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, PWN, Warszawa ; Mantini Carlo Maria 1998, Rozmowy z moim telewizorem, Wydawnictwo WAM, Kraków ; Marmuszewski Stanisław 1999, Wealth and Poverty – Two Motives of Polish Commonsense Thinking, Polish Sociological Review, vol. 1, s. 59–71 ; May Rollo 1997, Błaganie o mit, T. Zysk, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań ; Mikłaszewicz Irena 2001, Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944–1965, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa ; Mroczkowska Joanna 2005, Ludzie o ludziach. Opowieści biograficzne w wymiarze komunikacyjnym, [w:] Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyźnie, red. A. Perzanowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 21–49 ; Pietruszka Joanna 2005, Wieś pokołchozowa na Wileńszczyźnie. Studium przypadku, [w:] Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, red. Ł. Smyrski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 231–252 ; Redaktorzy 1993, Słowo wstępne, [w:] Człowiek. Drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, red. M. Filipiak, M. Szulakiewicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów, s. 5–6 ; Richardson Miles, Webb Malcolm C. 1986, Civilization. Its burden and its blessing, [w:] The burden of being civilized. An anthropological perspective on the discontents of civilization, red. M. Richardson, M.C. Webb, The University of Georgia Press, Athens-London, s. 120–126 ; Riesman David 1971, Samotny tłum, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Salij Jacek OP. 1997, Rozpacz pokonana, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań ; Suchodolski Bogdan 1977, Przedmowa, [w:] E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa, s. 5–32 ; Termińska Kamila 1998, Mozaistyczna koncepcja wstydu, [w:] Wstyd w kulturze, red. E. Kosowska, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, s. 114–121 ; Waligórski Andrzej 1973, Antropologiczna koncepcja człowieka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Wądołowska Anna Helena 2005, Krzyż we wsi – Bóg we wsi. Kulturowe i indywidualne uwarunkowania manifestacji pobożności, [w:] Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyźnie, red. A. Perzanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 125–153 ; Webb Malcom C. 1986, Why our civilization can never be ‘moral’? The cultural ecology of Christian origin, [w:] The burden of being civilized. An anthropological perspective on the discontents of civilization, red. M. Richardson, M. C. Webb, The University of Georgia Press, Athens–London, s. 101–119 ; Wiśniewska Joanna 2005, Świat w oczach kobiet. Studium wsi Butrymańce na Wileńszczyźnie, [w:] Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyźnie, red. A. Perzanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 154–173 ; Woydyłło Ewa 2007, My, rodzice dorosłych dzieci, Wydawnictwo Literackie, Kraków ; Wstyd w Koranie... 1998, Wstyd w Koranie. Materiały źródłowe, wybór P. Dziadek, [w:] Wstyd w kulturze, red. E. Kosowska, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, s. 132–134 ; Zadrożyńska-Barącz Anna 1996, Krótki szkic o chamstwie, Etnografia Polska, t. 40, z. 1–2, s. 19–28

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

54

Issue:

1-2

Start page:

5

End page:

22

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: