Object structure

Title:

„Nic mnie serce za Kazachstanem nie boli…” Wyzwania akul-turacyjne polskich repatriantów z Kazachstanu

Subtitle:

Etnografia Polska 55 Z. 1-2 (2011)

Creator:

Kość-Ryżko, Katarzyna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

repatriation ; Cultural adaptation ; Sense of coherence ; acculturation ; identification ; Culture shock

References:

Antonovsky Aaron 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa ; Aronson Elliot, Wilson Thimothy D., Akert Robin M. 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań ; Berry John W., Kim Uichol, Power S., Young Marta, Bujaki Merride 1989, Acculturation attitudes in plural societies, Applied Psychology: An International Review, issue 38, s. 185–206 ; Berry John W. 2001, A psychology of immigration, Journal of Social Issues, vol. 57, s. 615–631 ; Berry John W. 2006, Stress perspectives on acculturation, [w:] The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, red. D. L. Sam, J. W. Berry, Cambridge University Press, Cambridge, s. 43–57 ; Berry John W. 2009, A critique of critical acculturation, International Journal of Intercultural Relations, vol. 33, issue 5, s. 361–371 ; Boski Paweł 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Brislin Richard W. 1981, Cross-cultural encounters. Face-to-face interaction, Pergamon Press, New York ; Cantril Hadley 1965, The pattern of human concern, Rutgers University Press, New Brunswick ; Chodubski Andrzej 2000, Tożsamość polonii kazachstańskiej, [w:] Kazachstan. Historia – Społeczeństwo – Polityka. Współczesna Azja Centralna, red. T. Bodio, K. A. Wojtaszczyk, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 69–80 ; Ciesielski Stanisław 1997, Polacy w Kazachstanie w latach 1940–1946. Zesłańcy lat wojny, „W kolorach tęczy”, Wrocław ; Czerniakiewicz Jan 1987, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Gawęcki Marek 1996, Kazachstańscy Polacy, PTD, Warszawa ; Gawęcki Marek 1996, Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu, [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 597–607 ; Gawęcki Marek, Jaskulski Janusz (red.) 1997, W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Państwowe Muzeum Republiki Kazachstan w Ałmaty, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań–Ałmaty ; Gluck Thomas 2006, Aculturation, [w:] The dictionary of anthropology, red. T. Barfield, Blackwell Publihing, Oxford, s. 1–2 ; Grzymała-Moszczyńska Halina 1998, Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej, [w:] Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, red. H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Nomos, Kraków, s. 129–155 ; Grzymała-Moszczyńska Halina 2000, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków ; Guanipa Carmen 2002, Culture shock, http://www.jyu.fi/mclinic/cis/shock.html ; Hut Paweł 2002,Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000, Oficyna Wydawnicza „Aspra – JR”, Warszawa ; Hut Paweł 2005, Struktura bazy danych Rodak, Polityka Społeczna, nr 9, s. 19–24 ; Jasiewicz Zbigniew 1992, Polacy z Ukrainy w Kazachstanie. Etniczność a historia, Lud, t. 75, s. 11–54 ; Kersten Krystyna 1974, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. (Studium historyczne), Ossolineum, Wrocław ; Kersten Krystyna 1996, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, red. H. Orłowski, A. Sakson, Studia Europejskie/Instytut Zachodni, Poznań, s. 13–30 ; Kijas Artur 1993, Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość, Wyd. ABOS, Poznań ; Kurenda Marek 1999, Polityka repatriacyjna Polski; zarys ewolucji rozwiązań instytucjonalno-prawnych w latach 1918–1998, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa ; Latuch Mikołaj 1994, Repatriacja ludności polskiej w latach 1955–1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, Polskie Towarzystwo Demokratyczne, Warszawa ; Latuch Mikołaj 1998, Repatriacja ludności polskiej ze Wschodu jako szczególny rodzaj ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian politycznych i transformacji ustrojowej, [w:] Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, red. D. Szymańska, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 117–132 ; Lillesaar Wiiu 1998, Integration – a lifelong never ending leaving and adjustment process, [w:] Migration and refugee policy on the Eastern border of the European Union, red. K. Hakola, University of Jyväskylä, Jyväskylä, s. 123–139 ; Nowiński Czesław 2000, Polacy w Kazachstanie i problem ich repatriacji, Studia Polonijne, tom 21, s. 147–172 ; Oberg Kalvaro 1960, Culture shock: Adjustment to new cultural environments, Practical Anthropology, vol. 7, s. 177–182 ; Piątek Katarzyna 2000, Problemy adaptacyjne rodzin reemigrantów z Kazachstanu w Polsce – na przykładzie gmin krakowskich, Studia Polonijne, tom 21, s. 173–188 ; Rudmin Floyd 2003, Catalogue of acculturation constructs: Descriptions of 126 taxonomies, 1918–2003, [w:] Online readings in psychology and culture, red. W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, D. N. Sattler, Western Washington University, Bellingham–Washington (http://www.wwu.edu/~culture) ; Rudmin Floyd 2003, Critical history of the acculturation psychology of assimilation. Separation, integration, and marginalization, Review of General Psychology, vol. 7, no. 1, s. 3–37 ; Rudmin Floyd 2006, Debate in science: The case of acculturation, AnthroGlobe Journal, (http://www.anthroglobe. info/docs/rudminf_acculturation_061204.pdf) ; Ruchniewicz Małgorzata 2000, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–1959, Wyd. Volumen, Warszawa ; Rysz-Kowalczyk Barbara 2002, Wprowadzenie, [w:] P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000, Oficyna Wydawnicza „Aspra – JR”, Warszawa, s. 7–9 ; Szczepaniak Piotr, Strelau Jan, Wrześniewski Kazimierz 1996, Diagnoza radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, Przegląd Psychologiczny, nr 1/39, s. 187–210 ; Szynkiewicz Sławoj 1996, Polacy kazachstańscy. Początki przystosowania do środowiska, [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 247–257 ; Szynkiewicz Sławoj 1996, Polacy w Kazachstanie. Świadomość etniczna i stosunki z obcymi, Etnografia Polska, t. XL, z. 1–2, s. 237–252 ; Wyszyński Robert 2000, Polscy przesiedleńcy w Kazachstanie – polskość rezydualna, [w:] Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnia granicą, red. E. Nowicka, Nomos, Kraków, s. 127–203

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

55

Issue:

1-2

Start page:

149

End page:

178

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: