RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Legaty członków Kościoła ewangelicko-reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w aktach synodów prowincjonalnych wileńskichz lat 1611–1640

Creator:

Liedke, Marzena

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 60 Nr 1 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637, wstęp i oprac. M. Liedke, P. Guzowski, Warszawa 2011
Aleksandrowicz-Szmulikowska M. 1995. Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI–XVII wieku, Warszawa `
Augustyniak U. 1989. Duchowni klienci Krzysztofa II Radziwiłła. Kondycje i funkcje duchowieństwa ewangelicko-reformowanego w dobrach Radziwiłłowskich w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Radziwiłłowie XVI–XVIII wieku: W kręgu polityki i kultury, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. III, Warszawa–Łódź s. 159–173
Augustyniak U. 1992. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa
Augustyniak U. 2006. Jeszcze raz w sprawie tumultu wileńskiego 1639 i jego następstwach, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 50, s. 169, 173 i n.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. 1976. Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa, s. 236
Biłous N. 2010, Testamenty mieszkańców Kijowa z XVI–pierwszej połowy XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, nr 2,s. 245–258
Borkowską, M. 1984. Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII w., Kraków
Czyżewski P. 2010. Dobra ziemskie Kościoła ewangelicko-reformowanego w powiecie grodzieńskim w końcu XVIII wieku w świetle źródeł skarbowych, [w:] Studia nad reformacją, red. E. Bagińska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok, s. 136–142
Gumowski M. 1927. Dzieje mennicy krakowskiej, Poznań, s. 83
Guzowski P. 2010. W poszukiwaniu gospodarki protestanckiej, [w:] Studia nad reformacją, red. E. Bagińska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok, s. 111–135
Hedemman O. 1935. Testamenty brasławsko-dziśnieńskie XVII–XVIII w. jako źródło historyczne, Wilno
Hoszowski S. 1928. Ceny we Lwowie w XVI i XVII w., Lwow, s. 156
Justyniarska-Chojak K. 2010. Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich wojewodztwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), Kielce
Kempa T. Białystok 2001. Fundacje monasterów prawosławnych w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, Białystok s. 74–102
Kosman M. 1971 Archiwalia do dziejów reformacji i kontrreformacji w Wielkim Księstwie Litewskim. Zarys losów i stan obecny, „Archeion”, t. 56, s. 137
Kosman M. 1973. Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej, Wrocław, s. 55
Kosman M. 1986. Litewska Jednota ewangelicko-reformowana od połowy XVII w. do 1939 r., Opole, s. 8
Kosmanowa B. 1996. Sprawa wileńskiego kościoła św. Michała (wizja J. I. Kraszewskiego a rzeczywistość historyczna), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 40, s. 54
Kriegseisen W. 1996. Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej, Warszawa s. 92
Lesiak A. 2009. Kobiety z rodu Radziwiłłów w świetle inwentarzy i testamentów (XVI–XVIII w.), [w:] Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku, „Fasciculi Historici Novi”, t. IX, red. U. Augustyniak, Warszawa, s. 113–194
Maroszek J. 2009. Dzieje zboru kalwińskiego w Zabłudowie w latach 1608–1868, „Rocznik Zabłudowski”, R. 3, s. 5–55
Popiołek B. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten. Testamenty staropolskie jako źródła do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków
Skurdauskiene J. 2010. Kształtowanie posiadłości ziemskich ewangelickich przybyszów — fundatorów kościołów — na Żmudzi w drugiej połowie XVI–początku XVII wieku, [w:] Studia nad reformacją, red. E. Bagińska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok, s. 75–98
Tazbir J. 1993. Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993, s. 15
Trimonienė R. 2010. Ewangeliccy przybysze z Polski i innych krajów i ich społeczno-ekonomiczna integracja ze społeczeństwem lokalnym na Żmudzi w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Studia nad reformacją, red. E. Bagińska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok, s. 99–110
Tworek S. 1974. Przymus wyznaniowy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 19, 1974, s. 161
Tworek S.1971. Starania o ujednolicenie obrządku kalwińskiego w Polsce w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 16, s. 129
Wasilewski T. 1962, Testament Ostafiego Wołłowicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 7, s. 165–173
Wisner H. Radziwiłł Krzysztof, Polski Słownik Biograficzny, t. 30, s. 282
Wisner H. 1993. Likwidacja zboru ewangelickiego w Wilnie (1639–1646). Z dziejów walki z inaczej wierzącymi, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 37, s. 89
Wyszomirski T. 1959. Z przeszłości zboru protestanckiego w Węgrowie w XVII i XVIII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 4, s. 137–155
Zielecka W. 2009, Prawo i praktyka testowania w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVII wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 61, z. 1, s. 35–101
Zielecka W. 2009. Formy aktywności religijnej prawosławnych i unitów z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony w świetle testamentów (XVI–XVIII w.), [w:] Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII–XIX wieku, red. A. Gil, Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego Rzeczypospolitej, t. 5, Lublin, s. 231–250
Zielecka W. 2010, Testamenty prawosławnych i unitów jako źródło do badań nad dziejami konfesji wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. (stan badań, postulaty badawcze), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, nr 2, s. 237–243

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

60

Issue:

1

Start page:

21

End page:

32

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information