Object structure

Title:

Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Słowian

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 1 ; Physical anthropology, archaeology and Slav ethnogenesis

Creator:

Dulinicz, Marek (1957-2010)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

P. 111-134 ; 25 cm ; English summary ; Bibliography p. 126-130

Subject and Keywords:

anthropology ; archaeology ; paleodemography ; ethnogenesis ; Slavs

References:

1. -, De origine actibusque Getarum, Monumenta Germaniae Historica, Auctori antiqussimi, t. 5, cz. 1. Berlin 1882, s. 53–138 ; 2. Biermann F., Dahlitz S., Heussner K. ‑U., 1999, Der Brunnen von Schmerzke, Stadt Brandenburg a. d. Havel, und die absolute Chronologie der frühslawischen Besiedlung im nordostdeutschen Raum, „Prähistorische Zeitschrift“, t. 74, s. 219–243 ; 3. Buko A., 1995, Gdzie osiedlili się w Sandomierzu wielkopolscy Polanie? (Na marginesie artykułu T. i H. Rysiewskich [1991] 1992), „Archeologia Polski”, t. 40, z. 1–2, s. 167–180 ; 4. Dąbrowska T., Woźniak Z., 2005, Problem genezy kultur przeworskiej i oksywskiej, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 87–101 ; 5. Dąbrowski R., 2006, Origin of the Slavs: an anthropological perspective, „Archaeologia Polona”, t. 44, s. 333–338 ; 6. Dąbrowski R., 2007, Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu, Seria Antropologia, nr 23, Poznań ; 7. Duczko W., 2006, Ruś wikingów, Warszawa ; 8. Dulinicz M., 1998, Jaki obrządek pogrzebowy panował na wczesnośredniowiecznym Mazowszu?, [w:] Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, A. Buko red., Warszawa, s. 103–113 ; 9. Dulinicz M., 2005, Najstarsza faza osadnictwa słowiańskiego w północnej części Europy środkowej, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 513–526 ; 10. Dulinicz M., 2006, Die frühen Slawen im Gebiet zwischen unterer Weichsel und Elbe, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, t. 5, Neumunster. ; 11. Fiedler U., 1992, Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau, Bonn ; 12. Gabriel I., Kempke T., 1991, Ausgrabungsmethode und Chronologie, [w:] Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, M. Muller‑Wille, V.D. Baran, I. Gabriel red., Neumunster, s. 123–147 ; 13.Godłowski K., 2000, Spor o Słowian, [w:] Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism pod redakcją Michała Parczewskiego, Kraków, s. 345–369 ; 14. -, 1991, Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine, R. Rolle, M. Muller‑Wille, K. Schietzel, P. P. Toločko, V. J. Murzin red., Schleswig ; 15. Henneberg M., 1977, Proportion of dying children in paleodemographical studies: estimation by guess or methodical approach, „Przegląd Antropologiczny”, t. 43, z. 1, s. 105–114 ; 16. Hensel W., 1956, Z badań nad polską ceramiką wczesnośredniowieczną, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, s. 160–167 ; 17. Hilczerówna Z., 1967, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków ; 18. Kara M., 1991, Z badań nad wczesnośredniowiecznymi grobami z uzbrojeniem z terenu Wielkopolski, [w:] Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny zachodniej, L. Leciejewicz red., Śląskie Sympozja Historyczne, t. 1, Wrocław–Warszawa, s. 99–120 ; 19. Kara M., 2006, Nowe w archeologii Wielkopolski wczesnośredniowiecznej — 15 lat poźniej, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce — 15 lat poźniej, W. Chudziak, S. Moździoch red., Toruń–Wrocław–Warszawa, s. 220–228 ; 20. Kiersnowska T., 1992, O pochodzeniu rodu Awdańców, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, S. K. Kuczyński red., t. 5, Warszawa, s. 57–72 ; 21. Kokowski A., 2002, Etnogeneza Słowian. Rzeczywistość badawcza — emocje — odbiór społeczny, [w:] Cień Światowita, A. Kokowski red., Lublin, s. 87–170 ; 22. Kokowski A., 2005, Starożytna Polska, Warszawa ; 23. Kokowski A., 2007, Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, Warszawa ; 24. Koperski A., 2003, Groby wojowników z koniem na cmentarzysku „staromadziarskim” w Przemyślu, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, M. Dulinicz red., Warszawa–Lublin, s. 365–374 ; 25. Kordala T., 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź ; 26. Kurnatowski S., 1977, Nowsze teorie na temat pierwotnych siedzib Słowian w świetle analizy paleodemograficznej, „Slavia Antiqua”, t. 24, s. 17–38 ; 27. Labuda G., 1992, Mieszko II król polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków ; 28. Lorkiewicz W., 2002, Wyniki analizy antropologicznej szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Kurowie (stan. 4, gm. Gozdowo, woj. mazowieckie), [w:] Popiół i kość, J. Wrzesiński red., Funeralia Lednickie, t. 4, s. 505–511 ; 29. Łowmiański H., 1963, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. I, Warszawa ; 30. Łuczak B., 1992, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego (Płock‑Podolszyce), „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, nr 5, s. 97–117 ; 31. Łuczak B., Kordala T., 1995, Charakterystyka biokulturowa pochówków z XII–XIII‑wiecznego cmentarzyska w Płocku‑Podolszycach, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Anthropologica 2, s. 3–23 ; 32. Magomedov B., 2001, Černahovskaa kul’tura. Problema etnosa, Monumenta Studia Gothica I, A. Kokowski red., Lublin ; 33. Mitrea I., 2001, Comunităti săteşti maest de Carpaţi in epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni Din secolele V–VIII, Piatra–Neamţ 2001 ; 34. Nadolski A., Abramowicz A., Poklewski T., 1959, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Acta Archaeologica Universitatis Lodzensis, nr 7, Łódź ; 35. Parczewski M., 1991, Początki kształtowania się polsko‑ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach, Kraków ; 36. Parczewski M., 2005, Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 65–78 ; 37. Piasecki E., 1990, Cmentarzyska w aspekcie demograficznym, „Przegląd Archeologiczny”, t. 37, s. 5–51 ; 38. Piontek J., 1983, Etnogeneza Słowian we współczesnych badaniach antropologicznych, [w:] Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, J. Żak, J. Ostoja‑Zagorski red., Poznań, s. 29–42 ; 39. Piontek J., 1992, Zastosowanie modelu paleodemograficznego do rekonstrukcji historycznego procesu etnogenezy Słowian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, t. 16, s. 285–298 ; 40. Piontek J., 1993, Rekonstrukcja historycznego procesu etnogenezy Słowian. Model adaptacyjny, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 5, s. 13–36 ; 41. Piontek J., 2006, Etnogeneza Słowian w świetle nowszych badań antropologicznych, „Slavia Antiqua”, t. 47, s. 161–189 ; 42. Piontek J., 2006, Origin of the Slavs as a pretext for discussion, „Archaeologia Polona”, t. 44, s. 317–331 ; 43. Piontek J., Dąbrowski R., 2005, O językoznawczych interpretacjach paleodemografii Słowian, „Slavia Antiqua”, t. 46, s. 143–145 ; 44. Piontek J., Kaczmarek M., 1988, O paleodemograficznym modelu badań procesów etnogenetycznych, [w:] Szkice z antropologii ogólnej, J. Piontek red., Seria Antropologia, nr 12, Poznań, s. 91–103 ; 45. Pleterski A., 1996, Modell der Ethnogenese der Slawen auf der Grundlage einiger neuerer Forschungen, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, Z. Kurnatowska red., t. 1, Wrocław, s. 19–37 ; 46. Porzeziński A., 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie, Szczecin ; 47. Radiņš A., 2007, Epoka żelaza, [w:] Skarby starożytnej Łotwy, A. Bitner‑Wróblewska red., Warszawa, s. 155–280 ; 48. Rauhut L., 1971, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. 1, s. 492–493 ; 49. Rożnowski F., 1985, Stosunki antropologiczne na terenach zajętych w okresie rzymskim przez ludność kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej, [w:] Teoria i praktyka w polskiej szkole antropologicznej, J. Piontek, A. Malinowski red., Poznań, s. 239–249 ; 50. Rożnowski F., 1985, Stosunki antropologiczne na Pomorzu w okresie rzymskim, [w:] Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza, W. Filipowiak red., Szczecin, s. 149–162 ; 51. Rożnowski F., Gładykowska-Rzeczycka J., 1983, Stan i wyniki badań antropologicznych nad ludnością kultury wielbarskiej, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 29, s. 47–76 ; 52. Rysiewscy T. i R., 1991, Kompleks sepulkralno‑osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu: próba reinterpretacji materiałów, „Archeologia Polski”, t. 36, z. 1–2, s. 193–234 ; 53. Severnaa Rus i narody Baltiki, 2007, Severnaa Rus i narody Baltiki, Sankt Peterburg ; 54. Slavs, Finns and Ougrien…, 2006, Slavs, Finns and Ougrien. The zones of contacts and cooperation, A.N. Kirpichnikov, E. N. Nosov, A. I. Saksa red., Saint Petersburg ; 55. Stanciu I., 2005, Die frühesten Slawen in der rumänischen archäologischen Forschung. Kurze kritische Untersuchung, [w:] Archeologia o początkach Słowian, s. 567–582 ; 56. Strzelczyk J., 1984, Goci — rzeczywistość i legenda, Warszawa ; 57. Terpilovski R., 2004, Slavs in the Dniepr region in the first half on the first millennium A.D., Lublin ; 58. Wołoszyn M.. 2004, Obecność ruska i skandynawska w Polsce w X–XII w. — wybrane problemy, [w:] Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, M. Salamon, J. Strzelczyk red., Kraków, s. 245–276 ; 59. Zabojnik J., 2004 Slovensko a Avarský kagan át, Bratislava

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

111

End page:

134

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: