Object structure

Title:

Próba datowania ceramiki wczesnośredniowiecznej metodą termoluminescencji: przykład badań zespołu grodowego w Busównie

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 1 ; Dating Early Medieval ceramics by the thermoluminescence method: Busówno site case study

Creator:

Buko, Andrzej (1947- )

Contributor:

Dzieńkowski, Tomasz ; Kusiak, Jarosław

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

P. 25-49 : ill. ; 25 cm ; English summary ; Bibliography p. 43-47

Subject and Keywords:

Middle Ages ; chronology ; strongholds ; Polish-Rus frontier ; ceramics ; thermoluminescence dating method

References:

1. Abramowicz A., 1959, Ceramika z Czermna nad Huczwą, „Archeologia Polski”, t. 4, z. l, s. 149–185 ; 2. Adamiec G., Aitken M. J., 1998, Dose‑rate conversion factors: update, „Ancient TL”, t. 16, 2, s. 37–50 ; 3. Adamiec G., Bluszcz A., 1994 Termoluminescencyjne datowanie neolitycznej ceramiki z terenu Małopolski (okolice Kazimierzy Wielkiej), „Światowit”, t. 39, s. 157–181 ; 4. Aitken M. J., 1985, Thermoluminescence dating, London–Florida ; 5. Aitken M. J., 1989, Luminescence dating: a guide for non‑specialists, „Archaeometry”, t.31, s. l47–159 ; 6. Aitken M. J., 1998, An introduction to optical dating, Oxford ; 7. Aitken M. J., Mores P. R. S., Ucko P. J., 1971, The authenticity of vessels and figurines in the Hacilar style, „Archaeometry”, t. 13, s. 89–141 ; 8. Auch M., 2004, Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, t. 49, z. l–2, s. 49–94 ; 9. Auch M., 2007, Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu, „Archeologia Polski”, t. 52, z. 1–2, s. 131–175 ; 10. Bartnicki M., 2005 Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217–1264, Lublin ; 11. Benea V., Va ndenberghe D., Timar A., Vanden Haute P., Cosma C., Gligor M., Florescu C., 2007, Luminescence dating of Neolithic ceramics from Lumea Nouă, Romania, „Geochronometria”, t. 28, s. 9–16 ; 12. Bluszcz A., 1989, Datowanie ceramiki metodą termoluminescencyjną, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria Matematyka‑Fizyka, z. 61, „Geochronometria”, nr 6, s. 193–201 ; 13. Bluszcz A., 1993, Thermoluminescence dating of deposits from the area of Bir Sahara East and Bir Tarfawi, [w:] Egypt during the last Interglacial. The Middle Paleolithic of Bir Tarfawi and Bir Sahara East, F. Wendorf, R. Schild. A.E. Close red., New York, s. 224–226 ; 14. Bluszcz A., Pazdur M. F., 1987, Thermoluminescence dating of the Middle Paleolithic at Wadi Kubbaniya, [w:] The Prehistory of Wadi Kubbaniya, t. 2, Stratigraphy, paleoeconomy, and environment, F. Wendorf, R. Schild, A. Close red., Dallas, s. 270–273 ; 15. Bluszcz A., Pazdur M. F., 1994, Datowanie metodą termoluminescencji zabytkowej ceramiki z grodziska w Haćkach na Podlasiu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria Matematyka‑Fizyka, z. 70, „Geochronometria”, nr 9, s. 47–67 ; 16. Brzostowicz M., 2002, Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, Poznań ; 17. Buko A., 2004, Ziemia chełmska w początkach państwa polskiego: problematyka badawcza, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, J. Libera, A. Zakościelna red., Lublin, s. 309–324 ; 18. Buko A., 2005, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa ; 19. Buko A., Dzieńkowski T., w druku Osadnictwo wczesnośredniowieczne polsko‑ruskiego pogranicza. Grodzisko w Busównie w świetle nowszych badań archeologicznych, „Sprawozdania Archeologiczne” ; 20. Buko A., Dzieńkowski T., Gołub S., 2006, Ziemia chełmska w kontekście budowy państwowości polskiej i ruskiej: przykład badań Busówna i Czułczyc, Chełm–Warszawa, maszynopis przechowywany w Samodzielnej Pracowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie ; 21. Burnett S.M., 2000, Luminescence dating of pottery from Later Prehistoric Britain, „Archaeometry”, t. 42, z. 2, s. 431–457 ; 22. Cichomski J., 1980, Wczesnośredniowieczne osadnictwo obronne na terenie województwa chełmskiego. Katalog grodzisk, Lublin, maszynopis przechowywany w Muzeum Chełmskimw Chełmie ; 23. Dulinicz M., 2001, Kształtowanie się Słowiańszczyzny północno‑zachodniej, Warszawa ; 24. Dzieńkowski T., 2002, Gorka Chełmska we wczesnym średniowieczu, [w:] Badania archeologiczne. O początkach i historii Chełma, E. Banasiewicz‑Szykuła red., Lublin, s. 73–84 ; 25. Dzieńkowski T., 2006, Poleskie pogranicze kulturowe w XI–XIII wieku, [w:] Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim, E. Banasiewicz‑Szykuła red., Lublin, s. 119–134 ; 26. Fleming S. J., 1970, Thermoluminescent authenticity testing of a Pontic amphora, „Archaeometry”, t. 12, z. 2, s. 129–131 ; 27. Fleming S. J., 1979, Thermoluminescence techniques in archaeology, Oxford ; 28. Frechen M., 1992, Systematic thermoluminescence dating of two loess profiles from the Middle Rhine Area (F.R.G.), „Quaternary Science Reviews”, t. 11, s. 93–101 ; 29. Hoczyk ‑ Siwkowa S., 1978, Chronologia ceramiki wczesnośredniowiecznej (VI–IX w.) z Lublina, „Slavia Antiqua”, t. 25, s. 189–221 ; 30. Hoczyk ‑ Siwkowa S., 2006, Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno‑osadnicze, Lublin ; 31. Ichikawa Y., Nagatomo T., Hagihara N., 1978, Thermoluminescent dating of Jamon pottery from Taishaku Valley, „Archaeometry”, t. 20, z. 2, s. 171–176 ; 32. Krąpiec M, 2004, Analiza dendrochronologiczna próbki drewna z Busówna, st.1, Kraków, maszynopis przechowywany w firmie „Usługi Archeologiczne” w Chełmie ; 33. Kurnatowska Z., 1973, Główne momenty w rozwoju wczesnośredniowiecznego garncarstwa polskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 21, nr 3, s. 435–447 ; 34. Kusiak J., 2006, Lessy górnoplejstoceńskie Polski południowo‑wschodniej i Ukrainy północno‑zachodniej w świetle datowań termoluminescencyjnych, Lublin, maszynopis rozprawy doktorskiej przechowywany w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie ; 35. Malevskaa M. V., 1969, K voprosu o keramike galickoj zemli XII–XIII vv., „Kratkie Soobŝenia o dokladah i polevyh issledovaniah Instituta Arheologii”, t. 120, s. 3–14 ; 36. Malevskaa M. V., 1971, K voprosu o lokal’nych variantach keramiki zapadnorusskich zemel’ XII–XIII vv., „Kratkie Soobŝenia”, t. 125, s. 27–34 ; 37. Mazurek W., 1990, Wczesnośredniowieczna ceramika z Woli Siennickiej, stan. 3, woj. chełmskie, „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, t. 3, s. 91–102 ; 38. Mazurek W., 1995, Osada wczesnośredniowieczna w Woli Siennickiej, stan. 9, gm. Siennica Różana, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1990roku, A. Bronicki, W. Mazurek red., Chełm, s. 21–46 ; 39. Mejdahl V., 1969, Thermoluminescence dating of ancient Danish ceramics, „Archaeometry”, t. 11, z. 1, s. 88–104 ; 40. Mejdahl V., Wintle A.G., 1984, Thermoluminescence applied to age determination in archaeology and geology, [w:] Thermoluminescence and thermoluminescent dosimetry, Y.S. Horowitz red., t. III, s. 133–190 ; 41. Musianowicz K., 1975, Osada z IX–X wieku w Strzyżowie, pow. Hrubieszów na tle osadnictwa Górnego Pobuża, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 40, z. 1–2, s. 83–112 ; 42. Pazdur M. F., 1994, Stan i praktyka stosowania chronometrii radiowęglowej i termoluminescencyjnej w badaniach archeologicznych na Nizinie Wielkopolsko‑Kujawskiej, [w:] Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, K. Tobolski red., Poznań, s. 129–144 ; 43. Poleski J., 2004, Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków ; 44. Prescott J. R., Hutton J. T., 1994, Cosmic ray contributions to dose rates for luminescence and ESR dating: large depths and long‑term time variations, „Radiation Measurements”, t. 23, nr 2–3, s. 497–500 ; 45. Radwański K., 1968, Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie jej chronologii, „Materiały Archeologiczne”, t. 9, s. 5–71 ; 46. Rauhut L., 1957, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 24, z. 1–2, s. 113–129 ; 47. Rzechowski J., 1995, Wskaźniki wilgotności osadów mineralnych z obszaru Polski SE, Warszawa, maszynopis przechowywany w laboratorium TL w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie ; 48. Stoebe T. G., Morgan M. D., 1984, Models of TL trapping and recombination centers, [w:] Thermoluminescence and thermoluminescent dosimetry, t. 1, Y.S. Horowitz red., s. 20–44 ; 49. Szczygieł R., 1996, Miasto w późnym średniowieczu. Lokacja na prawie niemieckim, [w:] Chełm i chełmskie w dziejach, R. Szczygieł red., Lublin, s. 27–50 ; 50. Uzarowiczowa A., 1964, Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wołajowicach, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 30, z. 3–4, s. 398–416 ; 51. Valladas H., Valladas G., 1987, Thermoluminescence dating of burnt flint and quartz: comparative results, „Archaeometry”, t. 29, z. 2, s. 214–220 ; 52. Wang W., Zhou Z., 1983, Thermoluminescence dating of Chinese pottery, „Archaeometry”, t. 25, z. 2, s. 99–106 ; 53. Wintle A. G., 1980, Thermoluminescence dating: a review of recent applications to non‑pottery material, „Archaeometry”, t. 22, z. 2, s. 113–122 ; 54. Wojenka M., 2006, Wielkość i rozplanowanie umocnień wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich okresu plemiennego z ziem polskich, [w:] Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich, J. Gancarski red., Krosno, s. 271–302 ; 55. Wróbel H., 1985, AZP obszaru 77‑88, Lublin, maszynopis przechowywany w Muzeum Chełmskim w Chełmie ; 56. Zimmermann D. W., 1971, Thermoluminescent dating using fine grains from pottery, „Archaeometry”, t. 13, z. 1, s. 29–52 ; 57. Zimmermann D. W., Huxtable J., 1969, Recent applications and developments in fine grain dating, „Archaeometry”, t. 11, z. 1, s. 105–108

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

25

End page:

49

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: