Object structure
Title:

Towards a Common Language: the Plan to Standardise Symbols on Archaeological Maps in 19th-century Europe

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Woźny, Marzena

Contributor:

Skucińska, Anna : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

archaeological maps ; International Congresses of Anthropology and Prehistoric Archaeology ; 19th century ; Cracow

Abstract:

The development of archaeology in 19th-century Europe resulted in more and more precise archaeological maps comprising the data that researchers had gathered in their studies and excavations. In the mid 19th century, Polish scholars linked to the Cracow Learned Society proposed a new method of improving the archaeological documentation, namely devising a common system of cartographic symbols. The project, presented to the European forum of anthropologists and archaeologists, aroused much interest, was discussed and subsequently endorsed as one of the not so many issues that the international congresses of anthropology and archaeology settled quickly and explicitly. The project, first reported to the congresses by Count Aleksander Przezdziecki, was completed after his death by Ernest Chantre from France. The very idea and its elaboration, however, came from the Polish environment and were intended to overcome the borders and particularisms of 19th-century Europe with the use of a common scientific language

References:

Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź
Bąk-Koczarska, C. 1973. Łepkowski Józef Aleksander (1826–1894). In Polski Słownik Biograficzny 18, 339–343
Biliński, P. 2016. Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku. In J. Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków, 27–37
Blombergowa, M. M. 1992. O najstarszych polskich mapach archeologicznych, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 37 (2), 151–172
Buszko, J. 1985. Historia Polski 1864–1948, Warszawa
Cartes… 1873. Cartes archéologiques. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la Cinquième Session à Bologne 1871, Bologne, 364–369
Communications… 1880. Communications et lectures faites au Congrès. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques, IXe Session Lisbonne 1880, Paris, 27–100
Congrès… 1873. Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la Cinquième Session à Bologne 1871, Bologne
Czochański, M. 1981. Zarys polskich koncepcji i opracowań dziewiętnastowiecznych map do celów archeologicznych, Przegląd Geodezyjny 53 (5), 174–176
Dużyk, J. and Treiderowa, A. 1957. Zagadnienie opieki nad zabytkami w działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie III, 201–280
Gedl, M. 2000. Józef Łepkowski (1826–1894). In J. Dybiec (ed.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Historycznego, Kraków, 31–37
Grodziski, S. 1994. Zarys ustroju politycznego Galicji. In W. Borusiak and J. Buszko (eds), Galicja i jej dziedzictwo, T. 1. Historia i polityka, Rzeszów, 17–31
Hübner, P. 2002. Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków
Kaczmarek, J. 1996. Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Poznań
Kaczmarek, J. 2004. Archaeology in the dispute over the national character of Great Poland (Wielkopolska) region in the 19th and the early 20th century,Archaeologia Polona 42, 129–154
Kaeser, M.-A. 2009. Establishing prehistory: the foundation of the international congress. In M. Babes and M.-A. Kaeser (eds), Archaeologists without Boundaries: Towards a History of International Archaeological Congresses (1866–2006), Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports International Series 2046, 1–4
Kostrzewski, J. 1949. Dzieje polskich badań prehistorycznych, Poznań
Kremer, K. 1849. Niektóre uwagi o ważności zabytków sztuk pięknych na naszej ziemi, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego IV (XIX), 546–560
Kronika... 1881. Kronika, Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny 1, 153–159
Kutrzeba, S. 1939. Polska Akademia Umiejętności. 1872–1938, Kraków
La Légende Internationale… 1874. La Légende internationale pour les cartes préhistoriques. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistorique, Compte rendu de la 7e Session, Stockholme, tome second, 937–960
Lech, J. 1992. Prehistoria i przemiany światopoglądowe w Europie, Archeologia Polski 37 (1–2), 265–285
Lech, J. 2002. Początek archeologii w kręgu polskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu: 1875–1881. In B. Wawrzykowska (ed.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość,Toruń, 17–30
Łepkowski, J. 1852. Sprawozdanie z podróży archeologicznej po Sądecczyźnie na posiedzeniu Tow[arzystwa] Nauk[owego] Krak[owskiego] Wydziału Archeol[ogicznego], Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego, Oddziału Sztuk i Archeologii 2, 229–243
Majer, J. 1852. Zdanie sprawy z czynności Towarzystwa Naukowego Krak[owskiego] z Uniw[ersytem] Jagiell[ońskim] złączonego, dokonanych w r[oku] 1851/2, odczytane na publicznem posiedzeniu w dn[iu] 25 Paźdź[iernika] 1852, Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego, Oddziału Nauk Moralnych 2, 135–187
Małecka–Kukawka, J. and Wawrzykowska, B. 2004. Archaeology in the German and Polish communities in Toruń (Thorn) in the 19th and 20th century, Archaeologia Polona 42, 103–128
Małkiewicz, A. 2016. Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim. In J. Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków, 195–208
Mortillet, G. 1871. Compte rendu du cinquiéme congrés d’archéologie et d’anthropologie préhistorique, Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, II Série 6, 240–247
Nosek, S. 1967. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce, Wrocław
Odezwa... 1851. Odezwa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego w celu archeologicznych poszukiwań wraz ze Skazówką mogącą posłużyć za przewodnika w poszukiwaniach tego rodzaju, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego V (XX), 123–155
Odezwa... 1857. Odezwa Towarzystwa naukowego krakowskiego w przedmiocie poszukiwań archeologicznych po mogiłach i żalnikach na ziemiach dawnej Polski, Kraków
Ossowski, G. 1879–1888. Prusy Królewskie. Z. 1–4. Zabytki Przedhistoryczne Ziem Polskich. Seria I, Kraków / Prusse Royal, Monuments Préhistoriques l’Ancienne Pologne Ire série, Cracovie
Ossowski, G. 1881. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich, dawniej Królewskich, z przyległymi częściami W. Ks. Poznańskiego tekst objaśniający, na podstawie badań dokonanych w latach 1875–1878, Kraków, [Carte archéologique de la Prusse Occidentale (ancienne province polonaise) et des parties adjacentes du Gr. Duché de Posen, texte explicatif, d’aprés les recherches faites en 1875–1878 par Godfroy Ossowski, Cracovie]
Pawiński, A. 1881. Portugalia. Listy z podróży, Warszawa
Przezdziecki, A. 1872. Kongres międzynarodowy antropologiczny i archeologii przedhistorycznej, odbyty w Bononii od 1 do 8 Października b.r. 1871, Rocznik c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego XX (XLIII), 133–171
Przezdziecki, A. 1873. Sur la paléoetnologie de la Pologne. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la Cinquième Session à Bologne 1871, Bologne, 204–210
Przezdziecki, A. 1875. Notice archéologique sur la Pologne. In Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques. Compte rendu de la 4e Session, Copenhague, 1869,Copenhague, 206–217
Rederowa, D. 1998. Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815–1872. Karta z historii organizacji nauki pod zaborami, Kraków
Rocznik… 1851. Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączoneg,. Oddziału Sztuk i Archeologii zeszyt I, Kraków
Rocznik… 1852. Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego, Oddziału Sztuk i Archeologii zeszyt II, Kraków
Sadowski, J. N. 1877. Wykaz zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich, Zeszyt I, Porzecza Warty i Baryczy, Kraków
Schnaydrowa, B. 1980. Mapa archeologiczna Józefa Łepkowskiego. Geneza i okoliczności jej powstania, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 25, 189–202
Sklenář, K. 1983. Archaeology in Central Europe: the First 500 Years, Leicester
Szczerba, A. 2014. Mapy archeologiczne zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. In B. Konopska and J. Ostrowski (eds), Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z dziejów kartografii, Vol. XVII, Warszawa, 237–250
Szczerba, A. 2015. U źródeł prehistorii. Międzynarodowe kongresy antropologii i archeologii prehistorycznej (1866–1912), Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area 19, 426–431
Trigger, B. G. 2006. A History of Archaeological Thought, Second edition, Cambridge, Cambridge University Press
Tunia, K. 1997. Archeologiczne rozpoznanie powierzchniowe. In K. Tunia (ed.), Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, Kraków, 57–89
Wawrzykowska, B. 2002. Zarys historii muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu. In B. Wawrzykowska (ed.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość,Toruń, 34–42
Wereszycki, H. 1990. Historia polityczna Polski 1864–1918, Wrocław
Wiadomości… 1870. Wiadomości literackie, Biblioteka Warszawska 3, 152-160
Woźny, M. 2009. Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937): the first prehistorian from Cracow, Archaeologia Polona 47, 33–58
Woźny, M. 2016. Archeologia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim (1815–1872). In J. Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków, 209–227
Wyrozumski, J. (ed.). 2016. Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków
Zaitz, M. 1981. Zestawienie ważniejszych wydarzeń z historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Materiały Archeologiczne 21, 16–23
Zaitz, M. 2001. Światowid – kamienny posąg słowiańskiego bożka. In J. Lech and J. Partyka (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców, 229–238

Start page:

363

End page:

371

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: