Object structure
Title:

Workshops in the Immediate Vicinity of a Mining Field of Flint Sickle Shaped Knives from the Foreland of the Outcrops of Świeciechów Flint

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Libera, Jerzy

Contributor:

Zagórski, Paweł : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

il. ; 29 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

sickle-shaped knives ; Świeciechów and Gościeradów flint ; workshop ; Lausatian culture ; Kopiec

Abstract:

The studies on the sickle-shaped, bifacially formed knives showed that the crescent-like forms (with the maximum width around the middle of the specimen) found in Lesser Poland should be associated with the people of the Trzciniec and/ or Lausatian culture. Some premises seem to indicate for the possibility of connecting the relatively narrow specimens with well-defined bases as well as those with base similar to distal tip with a straight or concave inner edge (the latter ones show similarities to crescent-like forms) with the ‘Lausatian’ culture settlements. In direct vicinity of Świeciechów flint deposits, at a place called Kopiec, a workshop of bifacial forms was discovered, at which – in the context of the Lausatian culture pottery – around 70 crescent-like sickle shaped knives in various stages of completion and state of preservation were found. At least 20 ‘pottery’ sites of this culture are known from earlier and later verified surface surveys (Polish Archaeological Record). These sites are located within on the area of in direct vicinity of grey flint, i.e. Świeciechów and Gościeradów flint, outcrop

References:

Bagińska, J. and Libera, J. 1996. Materiały pradziejowe odkryte w trakcie badań cmentarzyska kultury łużyckiej w Komarowie-Osadzie, woj. Zamość, Sprawozdania Archeologiczne 48, 67–112
Balcer, B. 1971. Kopalnia krzemienia w Świeciechowie-Lasku, pow. Kraśnik w świetle badań 1967 roku, Wiadomości Archeologiczne 36 (1), 71–132
Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Bargieł, B. and Florek, M. 1999. Worek pełen zabytków, Z Otchłani Wieków 54 (1), 73–76
Bargieł, B. and Gurba, J. 1986. Niedatowany kopiec ziemny na osadzie kultury łużyckiej (stan. 10) w Kosinie, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1986 roku, Lublin, 28–32
Bargieł, B. and Libera, J. 1993. Pracownia przykopalniana na stan. 4 i 5 w miejscowości Kopiec, gm. Annopol. In M. Florek and J. Ścibior (eds), V konferencja sprawozdawcza‚ Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1992 roku’, Sandomierz, 9–10
Bargieł, B. and Libera, J. 1995. Drugi sezon badań pracowni przykopalnianych kultury łużyckiej w Kopcu. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994 roku, Lublin, 13–16
Bargieł, B. and Libera, J. 1996. Wyniki badań pracowni nakopalnianej w Nowym Rachowie, Archeologia Polski Środkowowschodniej 1, 36–48
Bargieł, B. and Libera, J. 1997. Z badań nad formami bifacjalnymi w Małopolsce. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Prace, tom II, 145–161
Bargieł, B. and Libera, J. 1998. Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. In H. Łygan, H. Zaborowska and S. Żółkowski (eds), Informator archeologiczny. Badania rok 1994, Warszawa, 30
Bargieł, B. and Libera, J. 2002. Z badań nad produkcją siekier dwuściennych z krzemienia świeciechowskiego i gościeradowskiego, Przegląd Archeologiczny 50, 5–43
Bargieł, B., Libera, J. and Panasiewicz, W. 1999.b Półksiężycowate sierpy krzemienne z okolic Hrubieszowa, Archeologia Polski Środkowowschodniej4, 240–250
Bąbel, J. 1997. Teaching Flint knapping skills in Neolithic mining societies. In R. Schild and Z. Sulgostowska (eds), Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, Warszawa, 167–169
Berezanskaâ, S.S. 1972. Srednij period bronzovogo veka v severnoj Ukraine, Kiev
Budziszewski, J. 1981. Der Ozarówer Feuerstein und die Probleme seiner Nutzung und Verteilung. In G. Weisgerber, R. Slotta and J. Weiner (eds), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, Bochum, Deutsches Bergbau- Museum, Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum 77, 318–320
Budziszewski, J. 1998. Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej z Wyżyny Środkowomałopolskiej. In A. Kośko and J. Czebreszuk (eds), ‚Trzciniec’ – system kulturowy czy interkulturowy proces?, Poznań, 301–328
Chmielewska, M. 1973. Badania stanowiska Polany II w pow. Szydłowiec, w 1971 r., Sprawozdania Archeologiczne 25, 29–37
Chmielewska, M. 1988. The Early Bronze Age Flint Mine at site II, Polany, Radom district, Przegląd Archeologiczny 35, 139–181
Florek, M. and Libera, J. 1994. Pierwszy sezon badawczy przykopalnianych pracowni w rejonie wychodni krzemienia świeciechowskiego w Kopcu. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1993 roku, Lublin, 3–14
Florek, M. and Libera, J. 2009. Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30, 5–28
Głosik, J. 1962. Wołyńsko-podolskie materiały z epoki kamiennej i wczesnej epoki brązu w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Materiały Starożytne 8, 125–216
Jażdżewski, K. 1936. Późnoneolityczna lub wczesnobrązowa pracownia sierpów w Sapanowie w pow. krzemienieckim, Z Otchłani Wieków 11 (6–7), 93
Kozłowski, S.K. and Sachse-Kozłowska, E. 1997. Halsztacko-lateński krzemienny przemysł ‚łużycki’ w miejscowości Zawada w woj. tarnobrzeskim. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Prace, tom II, 319–335Kozłowski, S.K. and Sachse-Kozłowska, E. 1997. Halsztacko-lateński krzemienny przemysł ‚łużycki’ w miejscowości Zawada w woj. tarnobrzeskim. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Prace, tom II, 319–335
Kruk, K. 1994. Przemysł krzemienny ludności grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, Woliński Informator Muzealny 1, 1–226
Krzak, Z. 1960. Województwo kieleckie, Z Otchłani Wieków 26 (2), 152–153
Krzak, Z. 1961. Sprawozdanie z badań powierzchniowych w województwie kieleckim i lubelskim w latach 1954–1955, Sprawozdania Archeologiczne 13, 29–44
Krzak, Z. 1965. Tymczasowa charakterystyka kopalni krzemienia w Świeciechowie, Archeologia Polski 10 (1), 217–233
Krzemiński, M. 2004. Schyłkowopaleolityczne stanowisko pracowniane cyklu mazowszańskiego w Kopcu, stan. 4, pow. Kraśnik, woj. lubelskie. Tom I. Analiza, Tom II. Źródła, Unpublished MA thesis, Institute of Archaeology,Maria Curie-Skłodowska University
Libera, J. 2001. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin
Libera, J. 2005. Z badań nad krzemieniarstwem wczesnej epoki żelaza w dorzeczu Sanu – podstawy wydzielenia przemysłu kosińskiego. In S. Czopek (ed.), Problemy kultury wysockiej, Rzeszów, 119–160
Libera, J. 2006. ‚Late’ flint industries – flint production of Lusatian Culture peoples is SE Poland. In A. Wiśniewski, T. Płonka and J.M. Burdukiewicz (eds), The Stone. Technique and Technology, Wrocław, 197–214
Libera, J. /Либера E./. 2008. Из исследований финальной кремнеобработки в Малопольше. In C. I. Kлимoвcький (ed.), Cтapoжитнocті Bepхьнoгo Пpиднicтpoв’я. Ювiлeйний збipник нa чecть 60-piччя Юpiя Mикoлaйoвичa Maлєєвa, Kиїв, 96-114
Libera, J. and Florek, M. 1998a. Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. In H. Łygan, H. Zaborowska and S. Żółkowski (eds), Informator archeologiczny. Badania rok 1993, Warszawa, 3–4
Libera, J., Górski, J., Włodarczak, P., Florek, M. and Orszulak, L. 2015. Krummesser in the upper Vistula river basin, Acta Archaeologica Carpathica 50, 69–101
Libera, J. and Zakościelna, A. 1987. Złoża krzemieni turońskich na prawobrzeżu środkowej Wisły w świetle badań AZP. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1987 roku, Lublin, 39–47
Libera, J. and Zakościelna, A. 2002. Złoża krzemieni turońskich w przełomowym odcinku Wisły. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji w Ryni 22–24 czerwca 2000 r., Warszawa, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach vol. 4, 93–109
Młynarczyk, H. 1983. Wstępne wyniki badań kopalni krzemienia czekoladowego Wierzbica ‚Zele’, woj. Radom, w latach 1979–1981, Sprawozdania Archeologiczne 35, 87–115
Moskwa, K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce, Rzeszów
Schild, R., Królik, H. and Mościbrodzka, J. 1977. Kopalnia krzemienia czekoladowego z przełomu neolitu i epoki brązu w Polanach Kolonii, Wrocław
Zakościelna, A. and Libera, J. 1991. Wykorzystanie surowców krzemiennych z okolic Świeciechowa w schyłkowym neolicie i we wczesnej epoce brązu w Polsce południowo-wschodniej. In J. Gurba (ed.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej, Lublin, LubelskieMateriały Archeologiczne vol. 6, 135–180
Żurowski, T. 1962. Krzemionki Opatowskie, pomnik starożytnego górnictwa, Rocznik Świętokrzyski 1, 17–96

Start page:

313

End page:

321

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: