Object structure

Title:

Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjonalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium : kapituła prowincjonalna w Opatowcu w 1384 r.

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Creator:

Gałuszka, Tomasz (1978- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p. 107-122 : ill. ; Pref. pol., text of source lat. ; Sum. eng. ; Includes source appendix in Latin: Fragmenty akt kapituły prowincjonalnej dominikanów polskich w Opatowcu z 1384 roku ; p.118-122

Subject and Keywords:

dominicans - Poland - 14th c. - sources ; München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 29645/2, fragm. 1-16

References:

Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum (1304–1378), t. 2, wyd. B. M. Reichert, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, t. 4, Romae–Stuttgardiae 1899.
Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum (1225–1600), t. 1, ed. R.F. Madura, Roma 1972.
Barącz S., Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego, Lwów 1861.
Barciak A., Eufemia, księżniczka opawsko–raciborska, dominikanką raciborską w drugiej połowie XIV wieku, w: Scriptura, diploma, sigillum, red. J. Zdrenka, J. Karczewska, Zielona Góra 2009, s. 303–308.
Barciak A., Skład osobowy klasztoru Dominikanek raciborskich w średniowieczu, w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz–Toruń 2010, s. 333–341.
Briquet C.M., Les Filigranes, t. 2, Genève 1907.
Bues A., Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562–ca. 1618), Wiesbaden 2008.
Bzowski A., Propago Divi Hyacinthi Thaumaturgi Poloni seu de rebus praeclarae gestis provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, Venetis 1606.
Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis, t. 2, cz. 4, Wiesbaden 1881.
Creytens R., Les constitutions des frères prêcheurs dans la redaction de s. Raymond de Peñafort (1241), „Archivum Fratrum Praedicatorum”, 18, 1948.
Galbraith G.R., The Constitution of the Dominican Order 1216 to 1360, Manchester 1925, s. 53–84.
Gałuszka T., Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu? W poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce, „Nasza Przeszłość”, 113, 2010, s. 281–296.
Gałuszka T., Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283–1526, w: „Inter oeconomiam coelestem et terrenam”. Mendykanci i zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki i in., Kraków 2011, s. 434–440.
Gałuszka T., Szkolnictwo konwentualne i partykularne w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł, „Roczniki Historyczne”, 78, 2012, s. 191–211.
Graff T., Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008.
Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005, s. 220–222.
Kielar P., Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w XIV w., „Studia Philosophiae Christianae”, 5, 1968, s. 314.
Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku, Katowice 1957, s. 197–202.
Kubicki R., Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007, s. 32–34.
Kutrzeba S., Przyczynek do dyplomatyki polskiej wieku XIII, Kwart. Hist, 12, 1898, s. 88–99.
Mazur B., Klasztor dominikanów w Nowym Żmigrodzie, w: Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, Lublin 1998, s. 299–309.
Możejko B., Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu, Gdańsk 1998, s. 87–103.
Nowowiejski F., Phaenix decoris et ornamenti provinciae Poloniae s. ordinis Praedicatorum, Posnaniae 1752.
Piccard G., Wasserzeichen Schlüssel, t. 2, cz. 1, Stuttgart 1966, nr 132, 137.
Piccard G., Wasserzeichen Schlüssel, t. 8, Stuttgart 1979.
Przybyszewski S.M., Bienias A., Łukasik S.J., Opatowiec — tysiąc lat dziejów, Kielce 2000.
Scheeben H.Ch., Prediger und Generalprediger im Dominikanerorden des 13. Jahrhunderts, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, 31, 1961, s. 112–141.
Siejkowski M., Dni roczne świętych, błogosławionych zakonu kaznodziejskiego także z opisaniem kościołów i klasztorów Prowincji Polskiej, Kraków 1743.
Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem. Marjówka 1927.
Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1, 1957, s. 155–181.
Zbiór formuł Zakonu Dominikańskiego, ed. J. Woroniecki, J. Fijałek, Kraków 1938.
Zdanek M., Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 roku, „Roczniki Historyczne”, 76, 2010, s. 263–276.
Zdanek M., Regensi dominikańskiego studium generalnego w Krakowie do 1596 r., „Przegląd Tomistyczny”, 16, 2010, s. 111–112.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

107

End page:

122

Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund