Object structure

Title:

Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim) = Application of RHS method in hydromorphological studies of a mountain river above and below a storage reservoir (as exemplified by Ropa River in the Beskid Niski Mts.

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Creator:

Kijowska, Małgorzata ; Wiejaczka, Łukasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Subject and Keywords:

River Habitat Survey method ; mountain rivers ; hydromorphological state of the river ; reservoirs ; Ropa River ; Beskid Niski Mountains ; Klimkówka Reservoir

References:

1. Achrem E., Gierszewski P., 2007, Zbiornik Włocławski, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz. ; 2. Adynkiewicz-Piragas M., 2006, Hydromorfologiczna ocena cieków wodnych w krajach Unii Europejskiej jako element wspierający ocenę ekologicznego stanu rzek zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3. ; 3. Buffagni A., Erba S., Armanini. D., De Martini D., Somare S., 2004, Aspetti idromorfologici e carattere Lentico-lotico dei fiumi mediterranei: River Habitat Survey e descrittore LRD. Classificazione ecologica e carattere lentico-lotico in fiumi mediterranei, Quaderni Istituto Ricerca Acque, Roma, 122, s. 41–63. ; 4. CEN, 2003, Water quality – Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers, EN-14614. ; 5. Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K., 2007, Biologiczna i hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie rzeki Mała Panew, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, Opole. ; 6. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. ; 7. Hawley D., Raven P. J., Anstey K. L., Crisp S., Freeman D., Cullis J., 2002, Riverside Explorer: an educational application of River Habitat Survey information, Aquatic Conservation, Marine and Freshwater Ecosystems, 12, 4, s. 457–469. ; 8. Gręplowska Z., Żołnacz J., 2006, Wstępna ocena metod waloryzacji morfologicznej rzek na przykładzie zlewni Raby, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, PAN, Oddział w Krakowie, s. 37–44. ; 9. Ilnicki P., 1995, Ekomorfologiczna waloryzacja cieków wodnych, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 38, 1, s. 5–7. ; 10. Ilnicki P., 2006, Terminologia stosowana w badaniach hydromorfologicznych rzek, Gospodarka Wodna, 3, s. 94–98. ; 11. Ilnicki P., Lewandowski P., 2008, Metody hydromorfologicznej oceny rzek stosowane w Europie przed i po ustanowieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, Gospodarka Wodna, 10, s. 393–397. ; 12. Ilnicki P., Górecki K., Grzybkowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M., 2011, Badania hydromorfologii cieków nizinnych za pomocą metody MHR, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11, s. 97–112. ; 13. Jusik Sz., Szoszkiewicz K., 2009, Zastosowanie systemu River Habitat Survey (RHS) w ocenie warunków hydromorfologicznych wód płynących w Polsce, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 3, s. 106–110. ; 14. Kamykowska M., Kaszowski L., Krzemień K., 1999, River channel mapping instruction. Key to the river bed description, [w:] K. Krzemień (red.), River Channels – Pattern, Structure and Dynamics, Institute of Geography of the Jagiellonian University, Cracow, 104. ; 15. Lewandowski P., Olejnik M., Górecki K., 2006, Ekomorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą terenową, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3. ; 16. Raven P.J., Holmes N.T.H., Naura M., Dawson F.H., 2000, Using river habitat survey for environmental assessment and catchment planning in the UK, Hydrobiologia, 422, Springer, s. 359–367. ; 17. Raven P.J., Holmes N.T.H., Scarlett P., Szoszkiewicz K., Ławniczak A., Dawson F.H, 2008, River habitat and macrophyte surveys in Poland. Results from 2003 and 2007, Environment Agency, 29. ; 18. Suchożebrski J., 2010, Ocena hydromorfologiczna rzek metodą RHS – problemy praktyczne, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 69, s. 333–340. ; 19. Szczerkowska-Majchrzak E., Grzybkowska M., 2008, Piętrzenia rzek i energia wodna: za i przeciw, Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych, 57, 3–4, s. 295–303. ; 20. Szoszkiewicz K., Leśny J., Staniszewski R., Mendyk D., 2004, Zróżnicowanie parametrów ekomorfologicznych w ocenie rzek niżowych metodą River Habitat Survey (RHS), Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 30, s. 67–76. ; 21. Szoszkiewicz K., Staniszewski R., Zbierska J., Jusik S., Zgoła T., 2005, Możliwości wykorzystania systemu River Habitat Survey w ocenie hydromorfologicznej rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej, [w:] Ecostatus. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce”, Łódź, 07–09.12.2005, Uniwersytet Łódzki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Łódź, s. 42–43. ; 22. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik Sz., Hryc-Jusik B., Raven P., Dawson F.H., 2007, Ocena hydromorfologiczna wód płynących (River Habitat Survey), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 23. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Giełczewski M., Stelmaszczyk M., 2009a, Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych, Nauka Przyroda Technologie, 3, 3. ; 24. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik S., Hryc-Jusik B., Dawson F.H., Raven P., 2009b, Hydromorfologiczna ocena wód płynących, Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Warrington. ; 25. Szoszkiewicz K., Jusik S., Ławniczak A.E., Zgoła T., Szwabińska M., 2010, Zróżnicowanie makrofitów w różnych typach nizinnych rzek referencyjnych w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10, 3, s. 297–308. ; 26. Walker J., Diamond M., Naura M., 2002, The development of physical habitat objectives, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 12, 4, s. 381–390. ; 27. Wasilewicz M., Oglęcki P., 2006, Porównanie wybranych metod oceny stanu ekologicznego rzek na przykładzie badań środkowej Wkry, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3. ; 28. Wiejaczka Ł., 2009, Wpływ zbiornika wodnego „Klimkówka” na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy, Stacja IGiPZ PAN, Szymbark, maszynopis.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

343

End page:

359

Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure