Object structure

Title:

Grunty strukturalne w Polsce = Patterned grounds in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Creator:

Dąbski, Maciej

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Subject and Keywords:

patterned grounds ; periglacial zone ; remote sensing ; Poland

References:

1. Andusov D., 1954, Polygonálne pôdy na dne tatranských plies, Geologický Zborník, 5, s. 107–110. ; 2. Ballantyne C.K., 1996, Formation of miniature sorted patterns by shallow ground freezing: a field experiment, Permafrost and Periglacial Processes, 7, s. 409–424. ; 3. Ballantyne C.K., Harris C., 1994, The Periglaciation of Great Britain, Cambridge University Press, Cambridge.. ; 4. Beskow G., 1935, Tjälbildningen och tjällyftningen með särskild hänsyn till vägar och järnvägar, Sveriges Geologiska Undersökning, 26, 3. ; 5. Bogdański P., Kijowski A., 1990, Photointerpretation of geometry of Vistulian ice-wedge polygons: the Grabianowo and the Sulejewo sites, south of Poznań, Quaestiones Geographicae, 11/12, s. 39–52. ; 6. Champion S., 1980, A Dictionary of Terms and Techniques in Archeology, Phaidon, Oxford. ; 7. Christensen L., 1974, Crop-marks revealing large-scale patterned ground structures in cultivated areas, southwestern Jutland, Denmark, Boreas, 3, s. 153–180. ; 8. Dąbski M., 2006, Geneza sortowanych gruntów strukturalnych – przegląd literatury, Przegląd Geograficzny, 78, 1, s. 91–107. ; 9. Dąbski M., Łapaj K., Pudłowski M., 2007, Identyfikacja poligonów mrozowych na podstawie analizy zdjęć lotniczych z rejonu Kruszwicy, [w:] E. Smolska, D. Giriat (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa, s. 117–123. ; 10. Dąbski M., Łapaj K., Pudłowski M., 2008, Fotografia lotnicza jako narzędzie do identyfikacji kopalnych poligonów mrozowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Seria geograficzno-turystyczna, 1, s. 59–66. ; 11. Dąbski M., Szwajgier W., 2005, Struktury peryglacjalne w osadach terasy vistuliańskiej doliny Bugu w Obniżeniu Dubienki, Annales UMCS, 60, 6, s. 85–94. ; 12. Dobiński W., 1997, Distribution in mountain permafrost in the High Tatra Mts., based on freezing and thawing indices, Biuletyn Peryglacjalny, 36, s. 29–45. ; 13. Emblelon C., King C.A.M., 1975, Periglacial Geomorphology, Arnold, London. ; 14. van Everdingen R.O., 1998, Multi-Language Glossary of Permafrost and Related Groung-Ice Terms, International Permafrost Association, Calgary. ; 15. French H.M., 1996, The Periglacial Environment, Longman, Singapore. ; 16. Gawlik H., 1970, Wieloboki peryglacjalnych szczelin mrozowych na obszarze Polski środkowej w świetle interpretacji zdjęć lotniczych, Fotointerpretacja w Geografii, 8, s. 71–80. ; 17. Gerlach T., 1959, Lód włóknisty i jego rola w przemieszczaniu pokrywy zwietrzelinowej w Tatrach, Przegląd Geograficzny, 31, 2, s. 589–605. ; 18. Gerlach T., 1970, État actuel et methods de recherches sur les processus morphogénétiques actueles sur le fond des étages climatiques et végétaux dans les Carpates Polonaises, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 4, s. 45–63. ; 19. Goździk J., 1973, Geneza i pozycja stratygraficzna struktur peryglacjalnych w środkowej Polsce, Acta Geographica Lodziensia, 31. ; 20. Jahn A., 1950, Gleby strukturalne w polskiej części Tatr, Przegląd Geograficzny, 22, s. 121–139. ; 21. Jahn A., 1958, Mikrorelief peryglacjalny Tatr i Babiej Góry, Biuletyn Peryglacjalny, 6, s. 57–80. ; 22. Jahn A., 1963, Gleby strukturalne Czarnego Grzbietu i problem utworów pylastych w Karkonoszach, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, I, 9, s. 55–65. ; 23. Jahn A., 1970a, Zagadnienia strefy peryglacjalnej, PWN, Warszawa. ; 24. Jahn A., 1970b, Najniższe stanowisko czynnych gruntów strukturalnych w Tatrach i problem dolnej granicy występowania zjawisk peryglacjalnych w górach, Acta Geographica Lodziensia, 24, s. 217–224. ; 25. Jahn A., 1977, The permafrost active layer in the Sudety mountains during the last glaciation, Quaestiones Geographicae, 4, s. 29–42. ; 26. Johnson W.H., 1990, Ice-wedge cast and relict patterned ground in Central Illinois and their environmental significance, Quaternary Research, 33, s. 51–72. ; 27. Kessler M.A., Werner B.T., 2003, Self-organization of sorted patterned ground, Science, 299, s. 380–383. ; 28. Kijowski A., Żynda S., 2005, Struktury glacjalne i peryglacjalne jako tło dla archeologicznej interpretacji zdjęć lotniczych, [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej?, Instytut Prahistorii UAM, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, Poznań, s. 145–156. ; 29. Klementowski J., 1995, Współczesne grunty strukturalne Sudetów w świetle kriogenicznych ruchów ich powierzchni, [w:] T. Szczypek (red.), III Zjazd Geomorfologów Polskich – „Procesy Geomorfologiczne, zapis w rzeźbie i osadach”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec, s. 36–37. ; 30. Klementowski J., 1998, Nowe stanowisko gruntów strukturalnych na Śnieżniku, Czasopismo Geograficzne, 69, 1, s. 73–85. ; 31. Kotarba A., Starkel L., 1972, Holocene morphogenetic altitudinal zones in the Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 6, s. 21–35. ; 32. Kozarski S., 1993, Late Plenivistulian deglaciation and the expansion of the periglacial zone in NW Poland, Geologie en Mijnbouw, 72, s. 143–157. ; 33. Kozarski S., 1995, Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja geosystemu (20 KA–10 KA BP), Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 34. Křížek M., Treml V., Engel Z., 2007, Zákonitosti prostorového rozmístĕní periglaciálních tvarů v Krkonoąích nad alpínskou hranicí lesa, Opera Corcontica, 44, 1, s. 67–80. ; 35. Ksandr L., 1954, Mrazové půdní formy v Tatrách (Frost soil forms in the Tatra), Ochrana Přirody, 9. ; 36. Kunský J., Louček D., 1956, Stone stripes and thufurs in the Krkonoše, Biuletyn Peryglacjalny, 4, s. 345–349. ; 37. Lukniš M., 1973, Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia, Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava. ; 38. Maizels J., 1986, Frequency of relict frost-fissure structures and prediction of polygon pattern, a quantitative approach, Biuletyn Peryglacjalny, 30, s. 67–89. ; 39. Mitter P., 1983, Frost features in the kart regions of the West Carpathian mountains, [w:] IV International Conference on Permafrost, Fairbanks, National Academy Press, Washington, s. 861–865. ; 40. Morgan A.V., 1971, Polygonal patterned ground of Late Weichcelian age in the area North and West of Wolverhampton, England, Geografiska Annaler, 53 A, 3-4, s. 146–156. ; 41. Pelíšek J., 1974, Půdy Krkonošského Národního Parku, Opera Corcontica, 11, s. 7–35. ; 42. Pękala K., 1969, Rumowiska skalne i współczesne procesy morfogenetyczne w Bieszczadach Zachodnich, Annales UMCS, 24, 2, s. 47–81. ; 43. Popov A.I., 1962, Pokrovnyje suglinki i poligonalnyj relief Bolseziemielskoj tundry, [w:] A.I. Popov (red.), Voprosy geograficeskogo merzlotovedienia i periglacjalnoj morfologii, Izdatielstvo Mockovskogo Universiteta, Moskva, s. 109–130. ; 44. Pulina M., 1968, Gleby poligonalne w Jaskini Czarnej (Tatry Zachodnie), Speleologia, 3, 2, s. 99–102. ; 45. Pulinowa M.Z., Pulina M., 1972, Phénomènes cryogènes dans les grottes et gouffres des Tatras, Biuletyn Peryglacjalny, 21, s. 201–235. ; 46. Rączkowska Z., 2002, Stanowisko czynnych gruntów strukturalnych przy Hińczowym Stawie, Tatry Słowackie, [w:] Materiały konferencyjne. VI Zjazd Geomorfologów Polskich – „Środowisko górskie – ewolucja rzeźby”, Jelenia Góra 11–14 września 2002, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 109–110. ; 47. Rączkowska Z., 2007, Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 212, Warszawa. ; 48. Sekyra J., 1950, Thufury a guirlandové půdy v Bělských Tatrách, Sbornik Československé Společnosti Zemepisné, 55, 3-4, s. 214–219. ; 49. Sekyra J., 1954, K otázce recentnosti strukturních půd (Z kryopedologického výzkumu v oblasti Velká Kopa 2035 m – Križné 2040 m ve Vysokých Tatrách), Vestník Ústředního ústavu geologického, 31, s. 21–32. ; 50. Sekyra J., 1956, The development of cryopedology in Czechoslovakia, Biuletyn Peryglacjalny, 4, s. 351–369. ; 51. Sekyra J., Sekyra Z., 1995, Recent cryogenic processes, [w:] L. Soukupová, M. Kociánová, J. Jeník, J. Sekyra (red.), Arctic-alpine Tundra in the Krkonoše, the Sudetes, Opera Corcontica, 32, s. 5–88. ; 52. Shotton F.W., 1960, Large scale patterned ground in the valley of the Worcestershire Avon, Geological Magazine, 97, s. 404–408. ; 53. Svensson H., 1964, Aerial photographs for tracing and investigating fossil tundra ground in Scandinavia, Biuletyn Peryglacjalny, 14, s. 321–325. ; 54. Svensson H., 1982, The use of aerial photographs and remote sensing techniques in research on fossil periglacial features, Biuletyn Peryglacjalny, 29, s. 129–138. ; 55. Traczyk A., 1992, Formy współczesnego sortowania mrozowego w Karkonoszach i klimatyczne uwarunkowanie ich rozwoju, Czasopismo Geograficzne, 63, 3-4, s. 351–359. ; 56. Tokaj A., 2011, Poligony mrozowe w okolicach Otorowa (Pojezierze Poznańskie), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, maszynopis. ; 57. Treml V., Krizek, M., Engel Z., 2010, Classification of patterned ground based on morphometry and site characteristics: a case study from the High Sudetes, Central Europe, Permafrost and Periglacial Processes, 21, s. 67–77. ; 58. Walczak W., 1948, Gleby strukturalne w Karkonoszach, Przegląd Geograficzny, 21, 3–4, s. 227–241. ; 59. Walters J.C., 1978, Polygonal patterned ground in Central New Jersey, Quaternary Research, 10, s. 42–54. ; 60. Walters J.C., 1994, Ice-Wedge Cast and Relict Polygonal Patterned Ground in the North-East Iowa, USA, Permafrost and Periglacial Processes, 5, s. 269–282. ; 61. Washburn A.L., 1956, Classification of patterned ground and review of suggested origins, Geological Society of America Bulletin, 67, s. 823–865. ; 62. Washburn A.L., 1970, An approach to a genetic classification of patterned ground, Acta Geographica Lodzensia, 24, s. 437–446. ; 63. Washburn A.L., 1973, Periglacial Processes and Environments, Arnold, London. ; 64. Washburn A.L., 1979, Geocryology: A Survey of Periglacial Processes and Environments, Arnold, London. ; 65. Widacki W., 1975, Mrozowe ruchy gruntu w Polsce Południowej (Frost-induced ground movements in south Poland – summary), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 41, 63, s. 139–197. ; 66. Williams R.B.G., 1964, Fossil patterned ground in eastern England, Biuletyn Peryglacjalny, 14, s. 337-349. ; 67. Zatko M., 1961, Príspevok ku geomorfológii Furkotskej, Suchej a Važeckej doliny v západnej časti Vysokých Tatier, Geografický Časopis, 13, s. 271–295.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

307

End page:

321

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund