Object

Title: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego = Classification of gminas in Poland's Mazowieckie voivodship

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Artykuł

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Adamowicz M., Zając J., 2006, Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, Problemy Zarządzania, 13, 3, s. 203–216.
2. Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maszynopis, http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/Projekty/Ekspertyza_typologia.pdf.
3. Czapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22, Warszawa.
4. Czyż T., 1971, Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, Prace Geograficzne, IG PAN, 92, Warszawa.
5. Czyż T., 2011, Conceptions of an urban agglomeration and a metropolitan area in Poland, Geographia Polonica, 84, 2, s. 5–17.
6. Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, [w:] A. Rosner A. (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa.
7. Domański R., 1964, Procedura typologiczna w badaniach ekonomiczno-geograficznych, Przegląd Geograficzny, 36, 4, s. 627–660.
8. Duczkowska-Małysz K., 1998, Typologia obszarów wiejskich – kryteria delimitacji w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Z. Więckowicz (red.), Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego. Tom 1, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
9. Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 39, 1, s. 33–50.
10. Jackowski A., 1979, Typologia funkcjonalna jednostek administracyjnych województwa nowosądeckiego, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, 20, s. 20–29.
11. Jasiulewicz M., 1981, Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa koszalińskiego, Studia i Materiały, 2, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, s. 127–144.
12. Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, Statystyka Polski, 85, Warszawa, s. 20–117.
13. Kołodziejczyk D., 1991, Typologia gmin pod względem stanu infrastruktury społecznej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
14. Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004–2006), Studia Regionalne i Lokalne, 33, 3, s. 53–75.
15. Kostrowicki J., 1952, O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast, Przegląd Geograficzny, 24, 1-2, s. 7–24.
16. Młodak A., 2009, Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne, 9, s. 53–68.
17. Molenda-Grysa I., 2008, Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju, Zeszyty Naukowe. Seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, 2, 8, SCENO, Kielce, s. 281–291.
18. Nowak E., 2004, Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
19. Parysek J.J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Geografia, 31, UAM, Poznań.
20. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2004, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa, www.mazovia.pl/... (listopad 2012).
21. Przewoźniak M., 1987, Podstawy geografii fizycznej kompleksowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
22. Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
23. Rosner A. (red.), 1999, Typologia wiejskich obszarów problemowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
24. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowania dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
25. Standar A., Średzińska J., 2008, Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 10, 4, s. 135–145.
26. Stola W., 1989, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.
27. Stola W., 1995, Funkcje obszarów wiejskich, mapa w skali 1:1 500 000, plansza 67.2 [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,
28. Woźniak A., 2001, Typologia przestrzenna obszarów wiejskich województwa małopolskiego z uwagi na zróżnicowanie infrastrukturalne, Inżynieria Rolnicza, 28, 8, s. 41–51.
29. Wójcik T., 1965, Zarys teorii klasyfikacji. Zagadnienia formalne, PWN, Warszawa.
30. Wysocki Z., 1968, O problemie klasyfikacji i porządkowania w geografii, Przegląd Geograficzny, 40, 3, s. 583–621.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

559

End page:

576

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/PrzG.2012.4.4 ; oai:rcin.org.pl:23833 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Edition name Date
Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego Oct 29, 2019

This page uses 'cookies'. More information