Object structure

Title:

Zastosowanie miernika przewag konkurencyjnych J. Kaya do określania pozycji konkurencyjnej grup i organizacji producentów owoców i warzyw = Application of J. Kay’s competitive advantage index to determine the competitive position of fruit and vegetable producer groups and organizations

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Matuszczak, Anna. Autor ; Bieniek-Majka, Maryla. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; grupy i organizacje producentów owoców i warzyw

Abstract:

W celu określenia pozycji konkurencyjnej kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw względem siebie oraz celowo wybranych przedstawicieli z województw przodujących w procesie integracji w sektorze owocowo-warzywnym wykorzystano zaproponowany przez J. Kaya (1996) analityczny schemat pozwalający na kwantyfikację przewagi konkurencyjnej w ujęciu wynikowym. W artykule przedstawiono wyniki badań, którymi objęto wszystkie grupy i organizacje producentów owoców i warzyw według stanu na koniec 2014 r. z województwa kujawsko-pomorskiego oraz po jednym zintegrowanym przedstawicielu, posiadającym w swojej ofercie jabłka, z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Uzyskując dane finansowe umieszczone w KRS za pomocą Info Veriti, obliczono miernik przewagi konkurencyjnej według J. Kaya. Dodatkowo, wykorzystując regresję logistyczną, ułożono równanie na prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wskaźnika przewagi konkurencyjnej. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż tylko 38% badanych jednostek uzyskało dodatnią wartość miernika. Stwierdzono więc, że działania grupowe nie są gwarancją osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Za pomocą regresji logistycznej dowiedziono także, iż inwestycje zwiększające aktywa trwałe oraz posiadanie certyfikatów świadczących o jakości i bezpieczeństwie wprowadzanych na rynek produktów ma wpływ na zwiększenie szansy na uzyskanie dodatniego wskaźnika przewag konkurencyjnych. Natomiast zmniejszenie szansy może spowodować zwiększona liczebność członków. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć jako narzędzie do weryfikacji możliwości uzyskania dodatniego wskaźnika przewagi konkurencyjnej w praktycznej działalności producentów owoców i warzyw.

References:

1. Bieniek-Majka M., 2012, Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej, Roczniki Naukowe SERiA, 11, 2, s. 7-10.
2. Chlebicka A., 2011, Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4, 22, s. 31-39.
3. Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
4. Małkowska M., 2004, Metody kwantyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 43, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 61-84.
5. Mroczek R., 2013, Wzrost produktywności i efektywności głównym wyzwaniem przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Materiały z referatu wygłoszonego w Jachrance 09-11.12.2013, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
6. Skrzypek E., 2013, Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, 47, 1 H, s. 167-178.
7. Startegor, 2001, Zarzadzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
8. Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, e-mentor nr 5/37, s. 5-12.
9. www.arimr.gov.pl

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

189

End page:

197

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.14

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: