RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle Żywotu św. Stanisława

Creator:

Rajfura, Hanna

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 33-75 ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article discusses literary skills of Jan Długosz (1415–1480) on the basis of Life of St. Stanislaus written in the 1460s. Author describes literary aspect of this work (literary topoi, rhetorical devices, theory of three styles, narrative technique, periodic sentences, prose rhythm), and Długosz’s attitude towards the 13th-century Vita maior of st. Stanislaus.

References:

Bering P., Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych, Gniezno 2001
Borkowska U., Historiograficzne poglądy Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2: Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., red. S. Gawęda, Kraków 1985, s. 45–71
Borkowska U., Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983
Gieysztor A., Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych. Encyklika Sergiusza IV (1009–1012), Warszawa 1948
Janson T., Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions, Stockholm–Göteborg–Uppsala 1964
Janson T., Prose Rhythm in Medieval Latin from the 9th to the 13th Century, Lund 1975
Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002
Markowski M., Tendencje rozwojowe piętnastowiecznej retoryki krakowskiej, w: Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej, red. M. Frankowska-Terlecka, Wrocław 1988, s. 87–119
Michałowska T., Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans, Wrocław 2007
Nehring P., Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych (od „Vita Antonii” do „Vita Augustini”), Toruń 1999
Plezia M., Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, „Analecta Cracoviensia”, 11, 1979, s. 251–413 Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947
Plezia M., Retoryka mistrza Wincentego, St. Źródł., 20, 1976, s. 88–94
Plezia M., Transmundus, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. D. Gawinowa i in., Warszawa 1991, s. 163–169
Rzepiela M., Jeszcze o miejscu dziejów legendarnych w polskiej historiografii średniowiecznej: Gall Anonim, Kadłubek, Długosz, w: Jan Długosz – w kręgu badań historyków i literaturoznawców, red. T. Giergiel, Sandomierz 2017, s. 45–59
Rzepiela M., Rola frazeologii w narracji „Kroniki” Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415–1480). Życie i dzieła, red. L. Korczak, M.D. Kowalski, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 237–243
Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze, renesans, barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 2002
Turkowska D., Etudes sur la langue et sur le style de Jean Długosz, Kraków1973
Werpachowska A., Z dziejów retoryki XVI wieku. Polemika Jakuba Górskiego z Benedyktem Herbestem, Wrocław 1987
Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

56

Start page:

33

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71697 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2018.01

Source:

IH PAN, sygn. B.88/56 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information