Object structure

Title:

Genealogia rodu Sanguszków księcia Symeona Samuela Sanguszki

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Creator:

Rogulski, Jakub

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

s. 155-187 : il. kolor. ; 29 cm

Subject and Keywords:

genealogy ; genealogical awareness ; old- Polish historical writings ; collective memory ; identity of noble families ; culture of noble families ; Sanguszkowie (family) ; Sanguszko, Samuel Szymon (15 ... 1638) ; Polish-Lithuanian Commonwealth

Abstract:

A genealogy of the Sanguszko Family produced by Symeon Samuel Sanguszko (died 1638) has been preserved in three versions: the original and its two 18th-century copies. The work contains the fi liation of known and established manuscript texts, time of their creation, their purpose, and their archival and library history. Next, the sources of information are established: historical writings and the collective memory of the family, and based on this the historian’s craft of the author and the memory culture of his family are discussed. And fi nally, the importance of the genealogy for the Sanguszko Family’s identity and old-Polish genealogical studies is presented. The annex contains an edition of the genealogy text, reconstructed on the basis of old-Polish manuscripts and a nineteenth-century transcription of the original manuscript.

References:

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. R. Traba, wyd. 2, Warszawa 2015 ; Chłapowski K., Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795 (Materiały źródłowe), Warszawa 2017 ; Dacka I., „Korona polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, Warszawa 2004 ; Dąbrowski D., Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich, Poznań–Wrocław 2002 ; Grala J., Kolekcja Michała Marczaka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 4, 1994, s. 228–232 ; Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, tłum. i wstęp M. Król, Warszawa 1969 ; Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000 ; Kozicki Z.D., W sprawie rodowodu X. X. Sanguszków, w: Sprawa początków rodu XX. Sanguszków, Lwów 1901, s. 64 ; Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2011 ; Marszalska J.M., Biblioteka i archiwum Sanguszków. Zarys dziejów, Tarnów 2000 ; Marszalska J.M., Fundacje i życie religijne książąt Lubartowiczów-Sanguszków linii koszyrskiej i kowelskiej na przełomie XVII i XVIII stulecia, w: Veritati serviens. Księga pamiątkowa Ojcu Profesorowi Januszowi Zbudniewkowi zp, Warszawa 2009, s. 203–224 ; Monografia XX. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta-Fedora Olgerdowicza x. ratneńskiego, t. 1, oprac. Z.L. Radzimiński, Lwów 1906; t. 2: Linia niesuchojeżska, cz. 1–2, oprac. Z.L. Radzimiński, Lwów 1911–1933; t. 3: Gałąź koszyrska, oprac. B. Gorczak, Lwów 1906 ; Nestorow R., Smolany Sanguszków w świetle inwentarzy i nieznanych materiałów archiwalnych, w: Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 29–30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, red. J. Skrabski, B. Bułdys, Tarnów 2007, s. 109–117 ; Paszkiewicz H., Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, wyd. 2, Kraków 2002 ; Piotrowski M., Rodowód książąt Sanguszków Olgierdowiczów, tablica genealogiczna, Gumniska 1931 ; Polski słownik biograficzny, t. 1–49, Wrocław–Warszawa–Kraków 1935–1994 (zwłaszcza t. 34, zawierający biogramy Sanguszków) ; Radzimiński Z.L., Wstępne słowo do monografii xięcia Fedora Olgerdowicza Ratneńskiego i jego potomków, w: Sprawa początków rodu XX. Sanguszków, Lwów 1901, s. 3–4 ; Radziszewski F., Wiadomości historyczno-statystyczne o znakomitych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących, Kraków 1875 ; Rogulski J., „Gutullae sanguinis Iagellonici”. Jagiellonian Identity among the Princes of Poland-Lithuania in the Early Modern Period, „Canadian-American Slavic Studies”, 52, 2018, nr 2 (w druku) ; Rogulski J., Memory of Social Elites. What Should not be Forgotten. The Case of the Lithuanian Princes in the Sixteenth to Eighteenth Centuries, „Court Historian”, 22, 2017, nr 2, s. 189–210 ; Rogulski J., Nowożytny ród szlachecki jako „wspólnota pamięci”. Przypadek książąt Sanguszków (XV–XVIII w.), Przegl. Hist., 108, 2017, nr 3, s. 491–530 ; Rogulski J., Treści propagandowe herbu złożonego księcia Szymona Samuela Sanguszki z 1626 roku, w: Insignia et splendor. Heraldyka w służbie rodów szlacheckich i instytucji Kościoła, red. W. Drelicharz, Kraków 2011, s. 9–84 ; Seroka H., Geneza i symbolika herbu Lubartowa, w: Lubartów i ziemia lubartowska, red. W. Śladkowski, B. Gąsior, Lubartów 1993, s. 33–39 ; Sokołowski M., Miniatury włoskie Biblioteki Jagiellońskiej i modlitewnik francuski ks. Samuela Sanguszki w bibliotece dzikowskiej, Kraków 1892 ; Stadnicki K., Synowie Gedymina, t. 2: Lubart xiążę wołyński, Lwów 1853 ; Syta K., Dzieje archiwum książąt Sanguszków, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 11, 2000, s. 97–110 ; Tęgowski J., Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999 ; Thomas K., Vergangenheit, Zukunft, Lebensalter. Zeitvorstellungen in England der früher Neuzeit, Berlin 1988 ; Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895 ; Wolff J., Ród Gedimina. Dodatki i poprawki do dzieł hr. K. Stadnickiego „Synowie Gedymina”, „Olgierd i Kiejstut” i „Bracia Władysława Jagiełły”, Kraków 1886 ; Zagórska S., Halszka z Ostroga. Między faktami a mitami, Warszawa 2006 ; Zajączkowski S., Przyczynki do hipotezy o pochodzeniu dynastii Giedymina ze Żmudzi, „Ateneum Wileńskie”, 4, 1927, s. 392–416 ; Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997 Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 5, Poznań 1883

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

56

Start page:

155

End page:

187

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2451-1331 ; 0081-7147 ; 10.12775/SZ.2018.07

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/56 ; IH PAN, sygn. B.88/56 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: