Object structure

Title:

Aktualny stan i program ochrony torfowisk w Polsce

Creator:

Jasnowski, Mieczysław (1920-1993)

Contributor:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1977

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 28-29 ; ISSN 0009-6172

Subject and Keywords:

torfowiska ; Biebrzański Park Narodowy

References:

1. Bogdanowski J. i zespół 1975. Koncepcja systemu Parków Krajobrazowych Polski. Maszynopis.
2. Ilnicki P. 1974 Międzynarodowe Sympozjum Torfowe. Biul. Inf. Torf. 3, 42 : 64-73.
3. Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis, 1,3 : 193-208.
4. Jasnowski M. 1972. Threat to peatlands and their protection in Poland. The 4-th International Peat Congress, Vol. 1: 149-158. Otaniemi, Finland.
5. Jasnowski M. 1974. Program ochrony torfowisk w Polsce. Min. Roln., Dep. Gosp. Wodn. i Mel. maszynopis : 1-32, wyd. met. kserograficzną.
6. Jasnowski M. 1975. Torfowiska i tereny bagienne w Polsce. Rozdz. w książce N. J. Kaca „Bagna kuli ziemskiej”. PWN. Warszawa.
7. Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. R. 33: 69-124.
8. Jasnowski M., Pałczyński A. 1976. Problem of protection of nature and peat resources in Poland. W książce „Peatlands and their utilization in Poland”, V International Peat Congress: 61-75. Poznań.
9. Koncepcja lokalizacji obszarów chronionego krajobrazu w Polsce dla potrzeb planowania przestrzennego w skali krajowej i regionalnej do 1990 r. Praca zespołowa pod kierunkiem prof. dra K. Zabierowskiego. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Maszynopis.
10. Oświt J. 1973. Warunki rozwoju torfowisk w dolinie Dolnej Biebrzy na tle stosunków wodnych. Rocz. Nauk. ROL, Ser. D, Monogr., Vol. 143.
11. Pałczyński A. 1968. Projekt utworzenia obszarów ochronnych na torfowiskach biebrzańskich. Chrońmy Przyr. 5 : 5-15.
12. Pałczyński A. 1975. Bagna Jaćwieskie. Pradolina Biebrzy. Rocz. Nauk. Rol. Ser. D, Monogr., Vol. 145.
13. Pałczyński A. 1975. Bagna archiwami przyrody. Przyr. Pol. z. 11 : 18-21. LOP.
14. Sokołowski A. W. 1975 Zbiorowiska leśne Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Pr. Biał. Tow. Nauk. Nr 17 : 67-83.
15. Tołpa S. 1972. Stimulators and inhibitors isolated from peat and possibilities of their application in plant production and animal breeding as well as in animal and human therapeutics. The Proc. of the 4-th International Peat Congress, 4 : 31-36. Otaniemi, Finland.
16. Tołpa S., Jasnowski M., Pałczyński A. 1967. System genetyczny klasyfikacji torfów występujących w złożach Europy Środkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 76 : 9-100.

Relation:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Volume:

33

Issue:

3

Start page:

18

End page:

29

Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa