Object structure
Title:

Textile Finds from the Early Medieval Cemetery in Glinno, Sieradz District. New Data for the Research on Textile Production in Central Poland

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 31 (2018)

Creator:

Antosik, Łukasz ; Kurasiński, Tomasz

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2018

Description:

ill., 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cemetery ; early Middle Ages ; archaeological textiles ; weaving techniques ; burial rites ; Central Poland

Abstract:

The present paper is devoted to a detailed discussion of a set of textile remains (5 fragments) from the inhumation cemetery in Glinno, Site 15, Sieradz District, Łódzkie Voivodeship (mid-11th – mid-12th century). They were discovered in Graves 1-2 and 18. All discussed textile remains were found to be in a poor state of preservation. Despite that, the analysis revealed that these were local products characteristic for domestic production whose quality does not differ from other products from Central Poland. Their function is not clear; however, the textile fragments from the inside of a knife sheath and the knife possibly indicate technical textile (lining). In the case of other textile finds, a funeral function should be generally presumed, considering a high probability that the objects were wrapped in a piece of cloth

References:

Abramowicz A. 1955. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku Łęczyca-Emaus, “Studia Wczesnośredniowieczne” 3, 294-297
Antosik Ł. 2014. Glinno, pow. sieradzki, woj. łódzkie, karty z wynikami analiz, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź
Antosik Ł. 2015a. Wczesnośredniowieczne tekstylia z Polski środkowej w świetle analiz technologicznych i surowcowych, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź
Antosik Ł. 2015b. Średniowieczne tekstylia archeologiczne z terenu ziemi wieluńskiej, “Rocznik Wieluński” 15, 31-40
Antosik Ł. 2018. Średniowieczne tekstylia archeologiczne ze Śląska. Stan i perspektywy badań. In: A. Ulanowska, M. Woź¬niak, M. Żuchowska (eds.), Archeologia włókiennictwa w Polsce – nowe badania, nowi badacze, 27-28 marca 2018, Warszawa. Konferencja ogólnopolska. Książka abstraktów, Warszawa, 2
Chudziak W., Bojarski J., Stawska V. 2010. Wyposażenie pochówków. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4), Mons Sancti Laurentii 5, Toruń, 79-103
Dąbrowska E. 1997. Liturgia śmierci a archeologia: uwagi o wyborze miejsca pochowania, orientacji, ułożenia ciała i jego ubiorze w średniowiecznej Europie łacińskiej, “Kwartalnik Historyczny” 104, 3-14
Gardawski A., Miszkiewicz B. 1956. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gnieszowicach pow. Sandomierz, “Materiały Wczesnośredniowieczne” 4, 163-170
Grömer K. 2016. The Art of Prehistoric Textile Making. The Development of Craft Traditions and Clothing in Central Europe, Veröffentlichungen der Prähistorischen Abteilung 5, Vienna
Grupa M. 2004. Textiles from the Early Medieval Cemetery at Kałdus, Pomerania, Poland. In: J. Maik (ed.), Priceless Inven¬tion of Humanity – Textiles. North European Symposium for Archaeological Textiles VIII, Acta Archaeologica Lodziensia 50 (1), Łódź, 101-104
Grupa M. 2007. Wczesnośredniowieczne tkaniny z Kałdusa. In: G. Nawrolska (ed.), XV Sesja Pomorzoznawcza: materiały z konferencji 30 listopada-02 grudnia 2005, Elbląg, 275-279
Husár M. 2008. Niektoré aspekty včasnostredovekých kopijí a oštepov z územia Slovenska – otázky násad a odtlačkov textílií, “Archaeologia Historica” 33, 457-470
Kamińska J., Nahlik A. 1958. Włókiennictwo gdańskie X-XIII w., Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 6, Łódź
Kowalska A. B. 2016a. Skórzane elementy stroju w pochówkach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bodzi. In: A. Buko (ed.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, Warszawa, 253-264
Kowalska A. B. 2016a. Możliwość rekonstrukcji stroju osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bo¬dzi. In: F. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk (eds.), Śmierć w dziejach człowieka. Starożytność i średniowiecze. Mo-nografia oparta na materiałach z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin, 31 lipca-2 sierpnia 2015, Toruń, 164-186
Krzyszowski A. 1992. Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A, “Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 1, 83-102
Krzyszowski A. 1997. Frümittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen, “Germania” 75 (2), 639-671
Krzyszowski A. 2014. Naczynia ceramiczne i wiaderka klepkowe z wczesnopiastowskiego cmentarzyska w Sowinkach k. Po¬znania. In: T. Kurasiński, K. Skóra (eds.), Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, Acta Archaeologica Lodziensia 60, Łódź, 137-158
Kurasiński T. 2008. Nie tylko broń. Drobne przedmioty codziennego użytku na wyposażeniu wczesnośredniowiecznego wo¬jownika w świetle znalezisk grobowych z ziem polskich (X-XIII w.). In: W. Świętosławski (ed.), Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, Acta Archaeologica Lodziensia 54, Łódź, 27-49
Kurasiński T. 2015a. Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie w świetle dotychczasowych znalezisk europejskich, “Slavia Antiqua” 56, 197-214
Kurasiński T. 2015b. Burials with Buckets in Early Medieval Poland: A Pagan or Christian Custom?, “Analecta Archaeologica Ressoviensia” 10, 137-198
Kurasiński T. 2016. Dwa interesujące kabłączki skroniowe z cmentarzyska w Glinnie, pow. sieradzki. Przyczynek do badań nad wczesnośredniowieczną biżuterią z ziem polskich. In: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska (eds.), Meetings at the Borders. Studies Dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia 5, Pułtusk, 175-181
Kurasiński T., Skóra K. 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź
Maik J. 1986. Wczesnośredniowieczne wyroby włókiennicze w Wolinie, “Materiały Zachodniopomorskie” 32, 155-180
Maik J. 1991. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, Warszawa, Łódź
Maik J. 1994. Wyniki badań tkanin wykopaliskowych z cmentarzyska w Sowinkach, woj. poznańskie, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź
Maik J. 2000. Wyniki analiz włókienniczych wczesnośredniowiecznej tkaniny z cmentarzyska w Glinnie, pow. sieradzki, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź
Maik J. 2011. Wyniki analiz tkanin z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, Unpublished manuscript in the Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Łódź
Maik J. 2012. Wyniki analiz tkanin z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. In: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośre¬dniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź, 339-341
Maik J. 2016. Tkaniny z cmentarzyska w Bodzi, stan. 1. In: A. Buko (ed.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, Warszawa, 91-93
Morawski W., Zaitz E. 1977. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzówku, “Materiały Archeologiczne” 17, 53-169
Nahlik A. 1959a. Wyniki analizy tkanin. In: A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 7, Łódź, 140-141
Nahlik A. 1959b. Tkaniny wykopaliskowe z wczesnośredniowiecznego Wolina, “Materiały Zachodniopomorskie” 5, 257-276
Pawlak E., Pawlak P. 2007. Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmetarzysku „szkieletowym” z Poznania-Śródki (Rynek Śródecki 4) w 2001 roku, “Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” 8, 63-93
Peacock E. 2014. Experimental Soil Burial Studies for Archaeological Textile Preservation and Research. In: S. Bergerbrant, S. H. Fossøy (eds.), A Stitch in Time. Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen, Gotarc series A: Gothenburg Archaeological Studies 4, Gothenburg, 1-22
Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie, Szczecin
Rauhut L. 1951-1952. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe z przełomu XI-XII w. w Nieporęcie, “Wiadomości Archeologiczne” 18, 323-344
Samsonowiczowa A. 1977. Ze studiów nad odzieżą ludności zamieszkującej ziemie polskie we wczesnym średniowieczu, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 24, 5-40
Sikorski A. 2000. Wyniki analiz fragmentów tkanin z grobu 17/98 w Dziekanowicach, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 22, “ Studia Lednickie” 6, 213-224
Sikorski A. 2002. „Opakowanie” tekstylne misy mosiężnej z wczesnośredniowiecznego grobu szkieletowego na cmentarzysku „Mały Skansen” w województwie wielkopolskim. In: J. Olczak (ed.), Studia z historii architektury i historii kultury materialnej, Archaeologia Historica Polona 12, Toruń, 135-140
Sikorski A. 2003. Nie tylko o tekstyliach wykopaliskowych z Wielkopolski, “Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 2, 123-142
Sikorski A. 2009. Analiza fragmentów płótna z grobu 11 na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Koninku, stan. 65, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie, “Folia Praehistorica Posnaniensia” 15, 296-298
Sikorski A., Indycka E. 2005. Tkaniny z cmentarzyska szkieletowego w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie (stan. 4), “Studia Lednickie” 8, 207-218
Sikorski A., Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2005. Fragmenty tkanin z dwóch wczesnośredniowiecznych grobów cmentarzyska „Mały Skansen”. Kilka uwag o ubraniu wczesnośredniowiecznym, “Studia Lednickie” 8, 149-166
Trębaczkiewicz T. 1963. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne we wsi Psary, pow. Piotrków Trybunalski, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 9, 131-166
Wiklak H. 1960. Cmentarzysko z XII i XIII w. w Poddębicach, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 5, 183-207
Zawadzka-Antosik B. 2003. Czekanowskie cymelia. In: M. Dulinicz (ed.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, Warszawa, Lublin, 327-333
Žeiere I. 2012. Latvia. In: M. Gleba, U. Mannering (eds.), Textiles and Textile Production in Europe: From Prehistory to AD 400, Ancient Textiles Series 11, Oxford, Oakville, 266-274

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

31

Start page:

125

End page:

133

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI 10.23858/FAH31.2018.010

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: