Object structure
Title:

Mikroregiony osadnicze w pradziejach ziem polskich. Problemy rozwoju gospodarki rolno-hodowlanej

Subtitle:

Archeologia Polski T. 60 (2015) Z. 1-2

Creator:

Niewęgłowski, Andrzej

Contributor:

Zych, Iwona : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poland ; settlement micro-regions ; local groups ; size of economically exploited area ; occupation landscape zones

Abstract:

Author focuses on selected settlement micro-regions (local groups). Indices of economically exploited land in these micro-regions per member of local group are found to correspond to the intensity of farming and livestock breeding, whereas the differentiation of these indices to the developmental (and regressive) changes of this production. These changes are also studied with regard to the degree of settlement in the occupation landscape zones

References:

Antoniewicz J., 1958 Wyniki dotychczasowych badań starożytnego osadnictwa jaćwieskiego w dorzeczu Czarnej Hańczy, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, z. 1–2, s. 1–21
Chochorowski J., Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1999 Encyklopedia historyczna świata, t. 1, Prehistoria, Kraków
Clark G., Piggott S., 1970 Społeczeństwa prahistoryczne, Warszawa
Czerniak L., 1980 Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach, Poznań
Czerniak L., Piontek J., 1980 Próba modelowego opisu form organizacji społecznej i gospodarczej ludności „kultur wstęgowych” na podstawie analizy zespołów osadniczych typu Brześć Kujawski, „APolski”, t. 24, z. 3–4, s. 335–361
Dąbrowski J., 1981 Próba charakterystyki zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach, [w:] Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej, J. Dąbrowski red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Dąbrowski J., 2009 Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa
Gedl M., 1983 Przemiany zasiedlenia na Wyżynie Głubczyckiej i w dorzeczu Liswarty w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 189–206
Gedl M., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje..., t. I:2, s. 685–689
Gedl M., 2002 Wielkie cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Kietrzu, pow. Głubczyce na Górnym Śląsku, [w:] Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, s. 75–116
Godłowski K., 1966 Problem przełomu w technice uprawy ziemi na ziemiach polskich w pierwszym tysiącleciu n.e., Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 77–91
Gedl M., 1969 Kultura przeworska na Górnym Śląsku, Katowice–Kraków
Gurba J., 1989 Organizacja społeczna, [w:] Pradzieje…, t. I:1, s. 367–369
Kaczanowski P., Kozłowski J. K., 1998 Wielka historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków
Kadrow S., 1995 Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków
Kadrow S., 1996 Mikroregionen, Lokalgruppen und Ethnien: Sozialstrukturen Südostpolens in der Frühbronzezeit, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1, s. 163–168
Kozłowski J. K., 1989 Struktura społeczna i wierzenia, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 112–121
Kruc W. A., 1994 Osiedla „giganty” oraz niektóre problemy demograficzne kultury trypolskiej, „APolski”, t. 39, z. 1–2, s. 7–30
Kruk J., Milisauskas S., 1999 Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków
Kulczycka-Leciejewiczowa A., 1979 Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego, [w:] Prahistoria ziem polskich, W. Hensel red., t. II, Neolit, W. Hensel, T. Wiślański red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 19–164
Kurnatowski S., 1966 Przemiany techniki uprawy roli w czasach między epoką brązu i wczesnym średniowieczem, a rozmieszczenie stref zasiedlenia (głos w dyskusji), [w:] Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, t. 8, Warszawa, s. 92–99
Kurnatowski S., 1975 Wczesnośredniowieczny przełom gospodarczy w Wielkopolsce oraz jego konsekwencje krajobrazowe i demograficzne, „APolski”, t. 20, z. 1, s. 145–160
Lityńska-Zając M., 1997 Roślinność i gospodarka rolna w okresie rzymskim. Studium archeologiczne, Kraków
Łowmiański H., 1953 Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa
Łowmiański H., 1967 Początki Polski, t. 3, Warszawa
Makiewicz T., 1979 Z badań nad osadnictwem kultury przeworskiej na terenie zachodniej części Kujaw (rejon Jeziora Pakoskiego), „Slavia Antiqua”, t. 25, s. 1–48
Michalski J., 1983 Typy osad otwartych kultury łużyckiej, ich rozprzestrzenienie na terenie Polski oraz liczba zamieszkującej je ludności, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą a Dnieprem, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 375–390
Niewęgłowski A., 1966 Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu. Studium metodyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków
Niewęgłowski A., 1972 Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Niewęgłowski A., 1987 Stosunki kulturowo-osadnicze we wczesnym okresie przedrzymskim, [w:] Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego (V w. p. n. e. – XII w. n.e.), J. Pyrgała red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 45–82
Ostoja-Zagórski J., 1982 Przemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Ostoja-Zagórski J., 1989 Problematyka demograficzna i gospodarcza ludności kultury łużyckiej na Pomorzu, [w:] Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, T. Malinowski red., Słupsk, s. 155–172
Ostoja-Zagórski J., 1993 Mikroregion Sobiejuchy na Pałukach, Warszawa–Żnin
Przewoźna-Armon K., 1974 Struktura i rozwój zasiedlenia południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej u schyłku starożytności, Warszawa–Poznań
Rodzińska-Nowak J., 2012 Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej, Kraków
Wierciński A., 1989 Badania antropologiczne nad ludnością okresu neolitu w Polsce i na obszarach sąsiednich, [w:] Pradzieje..., t. I:1, s. 369–377
Wiślański T., 1969 Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej, Wrocław–Warszawa–Kraków

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

60

Issue:

1-2

Start page:

53

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: