Object

Title: W sprawie edycji zbiorów pieczęci i opisu wyobrażeń napieczętnych

Creator:

Adamczewski, Marek

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 54 (2016), Dyskusje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 159-170 ; 29 cm ; Summary in English. ; Concerns book: Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu / opracowali: Michał Górny [i dziesięciu pozostałych] ; pod redakcją Piotra Pokory przy współpracy Marcina Hlebionka. - Poznań : Archiwum Państwowe ; [Warszawa] : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2015. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

Two significant sphragistic source publications issued in 2012 and 2015 deal with seals on documents from the State Archive in Bydgoszcz and seal stamps from the State Archive in Poznań. Descriptions of seal images, contained in the cited publications, which could become models for future editions, inclined the author of the article to present his reflections on editing seals. The majority of the remarks pertain to the manner of constructing a description of armorial seals from the viewpoint of heraldry. Theses concerning the method of characterising seal imagery can be presented as follows: 1. A description of the seal image should not double information accessible in the illustration; 2. A description should contain expanding information (e.g. an identification of the motifs of deciphering the symbolic message); 3. All descriptions should possess a unified form and normalised contents; 4. A description must be maintained in a language adapted to the described contents, i.e. heraldic language and terminology must be applied to designate coats of arms, and descriptions of tools should use the names of specialist instruments in accordance with the terminology of suitable crafts and professions; 5. A description of armorial seals must take into account their dual character: a seal with a coat of arms (in the field a shield with an emblem) and a seal with an emblem (in the field an emblem without a shield); names of coats of arms should be used suitably for formulating descriptions of coats of arms; 7. In the course of depicting state emblems on “government’ seals one should take into account legal regulations upon whose basis the described emblem was created or modified. The use of precise terminology will make it possible to avoid interpretation misunderstandings, which at times are the consequences of the ambiguous language of the description.

References:

Adamczewski M., Uwagi w sprawie systemów sfragistycznych i typologii pieczęci miejskich, w: Dawne pieczęcie. ; „Dziennik Urzędowy Królestwa Polskiego” 1860, t. 54, nr 12 ; „Dziennik Ustaw RP” 1919, nr 69, poz. 416; 1927, nr 115, poz. 980; 2005, nr 235, poz. 2000 ; Hlebionek H., Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012 ; Hlebionek H., Pieczęcie na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Zarys problematyki, w: Dawne pieczęcie. Typologia — metody badań — interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 529–551 ; Materiały do polskiego słownika sfragistycznego, oprac. A. Baniecki i in., „Archiwista Polski” 59, 2010, nr 3, s. 43–56 ; Niesiecki K., Herbarz Polski, t. 4, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1839 ; Соболева Н.А., Артамонов В.А., Симболь России, Москва 1993 ; Typologia — metody badań — interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 97–144 ; Винклерь П.П. фонь, Гербы городов, губернiй, областей и посадовь рoссiйской имперiи, С.-Петербургь (br.) ; Wittyg W., Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905–1914 ; Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009. ; Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora (współudział: M. Hlebionek), Poznań 2015 ; Znamierowski A., Elementy herbu polskiego 1295–1995, w: Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1996, s. 85–94

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

54

Start page:

159

End page:

170

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61554 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/54 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/54 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information