Object structure
Title:

Children’s burials from the early medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Creator:

Kurasiński, Tomasz ; Skóra, Kalina

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2015

Description:

il. ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

cmentarzysko ; średniowiecze wczesne ; pochówki dzieci ; dzieciństwo ; obrządek pogrzebowy

Abstract:

The paper discusses discoveries of children’s burials from the inhumation cemetery in Radom, which was excavated in the 1960s. Data on post-mortem treatment of children from groups of infans I and infans II was discussed against the general background of burial rites in the territory of Poland in the Early Middle Ages, taking the issue of socialization of children into consideration. It was expressed by the community in funeral customs, chiefly including the problem of grave goods

References:

Abramek B. 1980. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Masłowicach, woj. Sieradz. „Sprawozdania Archeologiczne” 32, 227-246
Baxter J.E. 2008. The Archaeology of Childhood. „Annual Review of Anthropology” 37, 75-91
Beilke-Voigt I. 2004. Kinderdefizite und Kinderfriedhöfe – Zur Sonderstellung des Kindes im Bestattungsritual anhand archäologischer und ethnologischer Quellen. „Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift” 45, 271-272
Bieńkowska A. 2014. Wyniki podstawowych badań antropologicznych. In: H. Karwowska (ed.), Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951-1978) 2. Białystok, 41-47
Bogucki M. 2012. Monety wczesnośredniowieczne z cmentarzyska w Radomiu, stan. 4 [unpublished]
Caselitz P. 1980. Schwangerschaft im archäologischen Befund. „The archaeological Advertiser“ Spring 1980, 21-26
Delimata M. 2004. Dziecko w średniowiecznej Polsce. Poznań
Delimata M. 2004. Czy w średniowieczu istniała więź emocjonalna między rodzicami a dziećmi (Na marginesie hipotezy Philippe’a Arièsa). „Przegląd Humanistyczny” 58 (1), 105-116
Drozd A., Janowski A., Poliński D. 2010. Niezwykły pochówek podwójny z nowożytnego cmentarzyska w Pniu koło Bydgoszczy. In: K. Skóra, T. Kurasiński (eds.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archeologica Lodziensia 56. Łódź, 97-104
Drozd-Lipińska A., Kozłowski T. 2015. Analysis of the Skeletal Population from the Cemetery of Bodzia. In: A. Buko, D. Cyngot (eds.), Bodzia. A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland. Leiden, Boston, 143-159
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/b9789004281325_008 -
Dzik M. 2014. Układ pochówków. In: H. Karwowska (ed.), Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951-1978) 2. Białystok, 27-39
Fahlander F. 2011. Subadult or subaltern? Children as serial categories. In: M. Lally, A. Moore (eds.), (Re)Thinking the Little Ancestor: New Perspectives on the Archaeology of Infancy and Childhood. BAR International Series 2271, 14-23
Fojtík P., Prokeš L. 2004. Pohřby těhotných žen a fenomén posmrtného „porodu v rakvi”. Nález z Prostějova, Okružní ulice, v archeologických analogiích a medicínských souvislostech. „Pravěk. Nová řada” 14, 225-236
Foltyn E. M. 2008. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Tychach-Cielmicach. Tyskie Zeszyty Historyczne 2. Tychy
Fuglewicz B. 2010. Osadnictwo wczesnośredniowieczne ziemi radomskiej. In: A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 74-79
Fuglewicz B. 2010. Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych. „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 44 (1-4), 109-127
Fuglewicz B. 2011. Studia nad początkami radomskiego zespołu osadniczego w dolnie rzeki Mlecznej. In: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (eds.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Radom. Korzenie miasta i regionu 2. Warszawa, 9-33
Gardeła L., Kajkowski K. 2014. Groby podwójne w Polsce wczesnośredniowiecznej. Próba rewaluacji. In: T. Kurasiński, K. Skóra (eds.), Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej. Acta Archaeologica Lodziensia 60. Łódź, 103-120
Gąssowski J. 1950. Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu. „Materiały Wczesnośredniowieczne” 2, 71-175
Gąssowski J. 1950-1951. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Radomiu. „Wiadomości Archeologiczne” 17 (4), 305-326
Hanuliak M. 2004. Vel’komoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska. Nitra
Henneberg M., Puch A. E. 1989. Charakterystyka demograficzna i morfologiczna ludności pochowanej na cmentarzysku w Dziekanowicach stan. 2. „Studia Lednickie” 1, 147-161
Jaskanis D. 2008. Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno-wschodnim Mazowszu. Warszawa
Kaczanowski K. 1977. Monografia antropologiczna wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie-Zakrzówku. „Materiały Archeologiczne” 17, 171-193
Kalniuk T. 2014. Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku. Toruń
Kamp K. A. 2001. Where have all the children gone? The archaeology the childhood. „Journal of Archaeological Method and Theory” 8, 1-34
Kölbl S. 2004. Das Kinderdefizit im frühen Mittelalter – Realität oder Hypothese? Zur Deutung demographischer Strukturen in Gräberfeldern. Tübingen
Koperkiewicz A. 2004. „Dusze maluczkie” z Daniłowa. In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie 6. Poznań, 119-129
Kozak J. 2004. Przemiany w umieralności dzieci na terenie ziem polskich od neolitu do współczesności. In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie 6, Poznań, 225-230
Kozłowski T. 2010. Ludzkie szczątki kostne. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie. Mons Sancti Laurentii 5. Toruń, 47-53
Kozłowski T., Drozd A. 2006. Ludzkie szczątki kostne. In: W. Chudziak (ed.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1). Mons Sancti Laurentii 3. Toruń, 39-48
Kurasiński T. 2009. Militaria jako element wyposażenia wczesnośredniowiecznych pochówków dziecięcych – próba interpretacji na przykładzie znalezisk z ziem polskich. „Archeologia Polski” 64 (2), 209-248
Kurasiński T. 2010. Pochówki dzieci z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Lubieniu (charakterystyka wstępna). In: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie 12. Poznań, 321-332
Kurasiński T., Skóra K. 2012. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź
Kurasiński T., Skóra K. 2012. Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4. „Acta Militaria Mediaevalia” 8, 69-89
Kurasiński T., Skóra K. 2013. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. In: Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Radom. Korzenie miasta i regionu 4. Warszawa, 145-156
Kurasiński T., Skóra K. 2013. A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. In: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (eds.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wrocław, 637-648
Lechowicz Z. 2010. Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne. In: A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 31-53
Lechowicz Z. 2011. Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie. Radom
Lillehammer G. 2010. Archaeology of Children. „Complutum” 21, 15-45
Łuczak B. 1992. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego (Płock-Podolszyce). „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Archeologia” 15, 97-117
Myśliwski G. 2001. Starość i długowieczność w średniowiecznej Polsce do połowy XVI w. na tle porównawczym. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 49(3), 169-198
Pawleta M. 2009. An Archaeology of Childhood. „Sprawozdania Archeologiczne” 61, 9-38
Pawleta M. 2013. An archaeology of childhood – a new subfield of study. In: P. Romanowicz (ed.), Child and childhood in the light of archaeology. Wrocław, 9-28
Pollex A. 2000. Betrachtungen zu jungslawischen Mehrfachbestattungen. „Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift” 41(3), 407-422
Porzeziński A. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie. Szczecin
Rogaczewska A. 1998. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na Górze Zamkowej w Będzinie. Stanowisko 2. „Zeszyty Zagłębiowskie” 4, 41-113
Rosiński B. 1950-1951. Charakterystyka antropologiczna kostnych szczątków ludzkich cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu. „Wiadomości Archeologiczne” 17(4), 327-340
Sayer D., Dickinson S. D. 2013. Reconsidering obstetric death and female fertility in Anglo-Saxon England. „World Archaeology” 45 (2), 285-297
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00438243.2013.799044 -
Sofaer Derevenski J. 1994. Where are the Children? Accessing Children in the Past. „Archaeological Review from Cambridge” 13(2), 7-20
Staecker J. 2009. Geschlecht, Alter und materielle Kultur. Das Beispiel Birka. „Historia Archaeologica” 70, 475-500
https://www.degruyter.com/view/books/9783110223385/9783110223385.475/9783110223385.475.xml -
Stoodley N. 2002. Multiple Burials, Multiple Meanings? Interpreting the Early Anglo-Saxon Multiple Interment. In: S. Lucy, A. Reynolds (eds.), Burial in Early Medieval England and Wales. London, 103-121
Sulkowska-Tuszyńska K. 2007. Kres na początku Drogi. Pochówki dzieci na cmentarzu w Strzelnie (XII-XIX wiek). In: D. Karczewski (ed.), Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów. Strzelno, 39-55
Teterycz-Puzio A. 2012. Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313. Słupsk
Trzeciecki M. 2010. Stanowisko 6 w Radomiu – wstępne wyniki badań terenowych i analiz materiałów. In A. Buko, D. Główka (eds.), Badania 2009. Radom. Korzenie miasta i regionu 1. Warszawa, 115-141
Wachowski K. 1992. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe. In: K. Wachowski, G. Domański, Wczesnopolskie cmentarzysko w Starym Zamku. Wrocław, 7-99
Wilczyńska M. 1967. Ziemia radomska między Mazowszem a Sandomierzem w średniowieczu. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 15 (1), 105-117
Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1998. Odtworzenie stanu i dynamiki biologicznej ludności pochowanej na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym Dziekanowice, stanowisko 22. „Studia Lednickie” 5, 29-40
Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1998. Próba interpretacji struktury społecznej ludności na cmentarzysku. Doniesienia wstępne. „Studia Lednickie” 5, 13-27
Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2000. Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach. „Studia Lednickie” 6, 141-160
Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2002. Rekonstrukcja zjawisk demograficznych dla serii wczesnośredniowiecznej populacji użytkującej cmentarzysko w Dziekanowicach. „Studia Lednickie” 7, 63-75
Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2002. Pochówki dzieci najmłodszych infans I na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Dziekanowicach. In: M. Dąbrowska, A. Klonder (eds.), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce 1. Od średniowiecza do wieku XVIII. Warszawa, 269-284
Wrzesiński J. 1989. Cmentarzysko szkieletowe w Dziekanowicach, gm. Łubowo, st. 2. „Studia Lednickie” 1, 103-146
Zawadzka-Antosik B. 1982. Z problematyki pochówków dziecięcych odkrytych na cmentarzysku w Czekanowie, woj. siedleckie. „Wiadomości Archeologiczne” 47 (1), 25-57
Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski 2. Analiza. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

28

Start page:

41

End page:

52

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, sygn. P III 368 ; IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: