Object structure
Title:

Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy [Wilkostowo 23/24. Neolithic settlement]. Vol. 1. Tekst [Text], Vol. 2. Katalog źródeł [Remains Catalogue](= Spatium Archaeologicum 8). Seweryn Rzepecki, Łódź, 2014 : [ recenzja]

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 67 (2015)

Creator:

Sznajdrowska, Aleksandra

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archeology - journals

References:

Chachlikowski P. 1997. Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw.
Czebreszuk J, Kośko A. and Szmyt M. 2006. Zasady analizy źródeł ceramicznych z okresu późnego neolitu oraz interstadium epoki neolitu i brązu na Kujawach. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Opatowice. Wzgórze Prokopiaka 1 (= Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 39–64.
Czerniak L. and Kośko A. 1980. Zagadnienie efektywności poznawczej analizy chronologicznej ceramiki na podstawie cech technologicznych. Archeologia Polski 25, 247–280.
Domańska L. 2013. Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (= Spatium Archaeologicum 7). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
Grygiel R. 2008. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 2. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., David E., Osypińska M., Terberger T. and Winiarska-Kabacińska M. 2014. The chronology of t-shaped axes in the Polish lowland. Sprawozdania Archeologiczne 66, 29–56.
Kadrow S. 1991. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część 1. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (= UAM w Poznaniu. Seria Archeologiczna 19). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.
Kośko A., Szmyt M. 2006. Opatowice-Wzgórze Prokopiaka 1–3 (= Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (= Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 12). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Wiślański T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Neolit (= Prahistoria ziem polskich 2). Wrocław: Ossolineum, 165–260.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

67

Start page:

333

End page:

341

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: