Object structure
Title:

Funkcjonowanie wiejskich cmentarzy parafii katolickichw dobie przedrozbiorowej na przykładzie dekanatów Nowa Góra, Skała i Proszowice z okolic Krakowa = The functioning of Catholic country parish cemeteries before the partitions of Poland : illustrated with the deaneries of Nowa Góra, Skała and Proszowice near Cracow

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Creator:

Wyżga, Mateusz (1981– ) ORCID

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

ill. col. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

18th c. -- Poland ; modern country cemeteries -- Poland ; modern cemeteries -- organization ; Cracow, małopolskie voivodeship-region (Poland)

References:

Ariès Ph. 1989. Człowiek i śmierć. Warszawa, 43
Baszanowski J. 1995. Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846. Gdańsk, 101–105, 267
Bieniarzówna J. and Małecki J.M. 1984. Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII. Kraków, 467
Bukowski W., Dybaś B., Janeczek A., Noga Z. 2011. Edycja mapy topograficznej Galicji i Lodomerii (tzw. MapyMieg’a) z lat 1775–1783, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 1, 101–106
Buśko C. 2006. Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym wKrakowie w 2005–2006 roku, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 19, 67–70
Chojecki D. K. and Włodarczyk E. 2010. Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XXI wieku. Warszawa
Chudzińska B. 1998. Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu. Kraków, 10,47–49
Czerwiński T. 2012. Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa, 40, 298, 314–327
Dąbrowski P., Gronkiewicz S., Kaczmarek R., Krzyżanowska M., Kwiatkowska B., Witkowski J. 1999. Grób księżnej Karoliny z Piastów legnicko-brzeskich w kościele pocysterskim p.w. św. Bartłomieja w Trzebnicy, „Kw. HKM”, R. XLVII, nr 3–4, 435–444
Daniluk M. 2002. Kostnica. In Encyklopedia Katolicka, t. 9. Lublin, 969
Dziobek-Romański J. 1999. Cmentarze — zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, XIII, 3–32
Fijałkowski P. 1999. Polska parafia luterańska w Królewcu w XVI–XIX w. Materialne podstawy funkcjonowania wspólnoty religijnej, „Kw.HKM”, R. XLVII, nr 3–4, 354-370
Filarska B. and Pałka P. 1979. Cmentarz. In Encyklopedia Katolicka, III, Lublin, 517–521
Fischer A. 1921. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów, 354–365
Gieysztorowa I. 1971. Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII–XVIII wieku,„Kw HKM”, R. XIX, nr 4, 557–603
Girtler K. 1971. Opowiadania. Pamiętniki z lat 1832–1857, II. Kraków, 196 i n
Górny M. 1985. Stan zachowania pałuckiej rejestracji metrykalnej XVI–XIX w. Staropolski powiat kcyński,„Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 16, 207–208
Grodziska K. 1982. Powstanie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN i PAUw Krakowie”, R. 27, 5–17
Grodziska-Ożóg K. 1983. Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Kraków–Wrocław
Grodziska-Ożóg K. 2003. Dwieście lat krakowskiej nekropolii. In Cmentarz Rakowicki w Krakowie, KrakowskaTeka Konserwatorska, III. Kraków, 12, 14, 21
Grodziski S. and Dwornicka I. (wyd.) 1987. Chronografia albo dziejopis żywiecki. Żywiec, 396
Informator Archeologiczny. Badania 1996. Warszawa 2005, 249, 276, 292, 293, 298, 301, 308, 309
Insadowski H. 1929. Kościelne prawo pogrzebowe, „Ateneum Kapłańskie”, t. 23–24
Kaczanowski K., Gołąb H., Wiśniewska-Niedźwiecka E. 2001. Analiza antropologiczna szczątków ludzkichz kościoła św. Marka w Krakowie. In Z. Kliś (ed.), Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie. Kraków,93–127
Karbownik H., Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285–1918. Lublin 1995, 25–26, 57–58, 86–90
Karpiński A. 1983. Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku. Warszawa, 161
Karpiński A. 2000. W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI– XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne. Warszawa, 92–94, 163–167 i n.
Kazusek S. 2013. Rynek regionalny Krakowa w drugiej połowie XVII wieku. In P. Guzowski and K. Boroda(eds.), Rynki lokalne i regionalne w XV–XVIII wieku. Białystok–Kraków, 129–151
Kizik E. 1997. Naenia funebris. Pogrzeby w Gdańsku wczesnonowożytnym (XVI–XVIII wiek). In S. Salmonowicz(ed.), Mieszczaństwo gdańskie. Gdańsk, s. 288, 292, 294
Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej.Gdańsk, 71, 99, 142, 208
Kleczyński J. (wyd.) 1894. Spis ludności diecezji krakowskiej z r. 1787. „Archiwum Komisji HistorycznejAkademii Umiejętności”, VII, Kraków
Klonder A. 2011. Koszty pogrzebu w testamentach oraz inwentarzach pośmiertnych mieszczan w dawnej Rzeczypospolitej, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3–4, 415–416
Kołodziejski S. 1995. Późne średniowiecze. In Pradzieje i średniowiecze. Natura i kultura w krajobrazie Jury, t. 4. Kraków, 151–159
Kowalski M. 2004. „Do zmartwychwstania swego za pewnym wodzem Kristusem…”. Staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski. Kielce, 84–87
Kozik J. S., Wyżga M. 2012. Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesności. Igołomia-Wawrzeńczyce, 133 i n.
Kracik J. 1989. Miasto zatrzymuje umarłych. Krakowskie nekropolie a kultura duchowa XVII–XVIII wieku. InJ. M. Małecki (ed.), Z przeszłości Krakowa. Warszawa–Kraków, 165–182
Kracik J. 1991. Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków
Kramarska-Anyszek K. 1977. Dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840,„Nasza Przeszłość”, t. 47, 108
Krasnowolski B. 2013. Leksykon zabytków architektury Małopolski. Warszawa, 246
Krawczuk W., Miodunka P. , Nabiałek K. 2009. Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku. Wojnicz, 44–45
Kuklo C. 2009. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa, 99–101, 123–129, 249–261
Litak S. 2004. Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne iedukacyjne. Lublin, 168–173
Łuszczkiewicz W. 1898. Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego, „Rocznik Krakowski”, R. 1, 10–11
Madurowicz H. and Podraza A. 1958. Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIIIwieku. Wrocław
Małecki J. M. 1963. Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku. Warszawa, 61
Marchewka J., Majchrzak Ł., Przybyłok A., Jarzębak K., Mucha N. 2014. „Śmierć puka jednako”. Analiza archeologiczno-antropologiczna cmentarza przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie (XVII–XVIII w.) — sezon2011. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds.), Królowie i biskupi, rycerze i chłopi — identyfikacja zmarłych. Funeralia Lednickie — spotkanie 16. Poznań, 465–477
Myszka M. 2003. Dawne cmentarze Krakowa w świetle badań archeologicznych. In Cmentarz Rakowicki wKrakowie, Krakowska Teka Konserwatorska, III. Kraków, 121–143
Noga Z. 1997. Osadnictwo i stosunki własnościowe w XVI–XVIII wieku. In Z. Noga (ed.), Osadnictwo i krajobraz od schyłku średniowiecza po współczesność. Natura i kultura w krajobrazie Jury, t. 5. Kraków, 13
Nowicki T. 2011. Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku. Lublin,84–85, 154–155, 261, 383–384
Orgelbranda S. Encyklopedia Powszechna z ilustracjami, III. Warszawa 1898, 591
Pankiewicz A. (ed.) 2012. Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim weWrocławiu (lata 1621–1670). Wratislavia Antiqua. Studia z Dziejów Wrocławia, t. 17. Wrocław
Pasiecznik J. 1980. Działalność klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Krakowie 1625–1978. Kraków, 21–30
Puchalski F. 1927. O cmentarzach. Warszawa
Smoczyński W. 1888. Kartka z dziejów Tenczynka. Kraków, 25, 53–54 i n
Stoksikówna J. 1975. Galicyjski kataster gruntowy. Jego geneza, dzieje i spuścizna aktowa, „Archeion”, LXIII,165–187
Sułowski Z. 1997. Księgi zgonów parafii Kijany i Bystrzyca z drugiej połowy XVIII w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 67, 271–299
Sułowski Z. 1997. Wartość badawcza wybranych ksiąg zgonów z Lubelszczyzny w XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 20, 115
Szostek K., Kondycja biologiczna XVII w. populacji mieszczan krakowskich na podstawie analiz chemicznych pochówków przy kościele św. Marka w Krakowie. In Z. Kliś (ed.), Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie. Kraków 2001, 129–137
Szulc D., „Zastosowanie rejestracji metrykalnej zgonów w badaniach krypt i cmentarzy szkieletowych na przykładach z dekanatów urzędowskiego i chodelskiego z XVII–XVIII w. Możliwości i perspektywy”
Tunia K. and Niewiarowski S. 2013. Pałac w Igołomi. Przeszłość i współczesność. Igołomia, 55–63, 69
Wachowski K. 2002. Problematyka cmentarzy przykościelnych w średniowiecznym Wrocławiu. In C. Buśko, J. Klápště, L. Leciejewicz, S. Moździoch (eds.), Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej. Wrocław–Praga, 113–122
Więcek A. and Gotfryd M. 2004. Cmentarze Krakowa. Kraków
Wiślicz T. 1997. Chłopskie pogrzeby w Polsce od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, „Kw.HKM”, R. XLV, nr 3–4, 351–369
Wiślicz T. 1999. „Miejsca cudowne” w Małopolsce w XVI–XVIII w., „Kw.HKM”, R. XLVII, nr 3–4, 339–344
Wiślicz T. 2001. Ile kosztował pogrzeb chłopa w Polsce XVII–XVIII wieku (i kto za to płacił?). In H. Suchojad(ed.), Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci. Warszawa, 273–286
Wiślicz T. 2001. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIIIwieku. Warszawa, 23–27, 46–47, 104–113
Wiślicz T. 2012. Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wrocław, 69
Wiśniewski J. 1917. Dekanat miechowski. Radom, 60, 70, 82, 256, 268, 287
Wiśniowski E. 2004. Parafie w średniowiecznej Polsce. Lublin, 265, 266
Wojcieszak M. 2012. Nekropole średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wratislavia Antiqua. Studia z Dziejów Wrocławia, t. 15. Wrocław
Wojcieszak M., Cmentarz św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w świetle ksiąg parafialnych. In Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim…, 47–48
Wójcik W. 1958. Prawo cmentarne w Polsce do połowy XVI wieku, „Polonia Sacra”, nr 10, 165–218
Wyżga M. 2011. Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Rudawie pod Krakowem. In Małopolska.Regiony — regionalizmy — małe ojczyzny, t. 13. Kraków, 165–188
Wyżga M. 2011. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej. Kraków
Wyżga M. 2011. Żydówka z Sieborowic pochowana w kościele, „Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa”, nr 1–2, 44
Wyżga M. 2012. Teraz robak, proch i nic. Cmentarze wiejskie pod Krakowem w czasach staropolskich. InM. Wyżga (ed.), O dziedzictwie kulturowym wsi podkrakowskiej. Kraków–Raciborowice, s.73–94
Wyżga M. 2013. Szlachta w księgach zmarłych parafii Gorzków z lat 1727–1797. In Małopolska. Regiony —regionalizmy — małe ojczyzny, t. 15. Kraków, 67–75
Zań-Ograbek G. 2000. Historia Krakowa kapliczkami pisana. In B. Wierzbicka (ed.), Święci przydrożni, patroni przyuliczni. Materiały sesji naukowej. Warszawa, 20–21 maja 1999 roku. Warszawa, 240, 243, 250
Zaremska H. 1974. Żywi wobec zmarłych. Brackie i cechowe pogrzeby w Krakowie w XIV–pierwszej połowieXVI w., „Kwart. Hist.”, R. LXXXI, z. 1, 742, 743
Zoll-Adamikowa H. 1967. Małopolskie cmentarzyska z X–XII w. a kwestia recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce, „Kw. HKM”, R. XV, nr 1, 43-53
Zoll-Adamikowa H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, t. II, Wrocław,142–144

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

441

End page:

462

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; fre ; eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: