Object structure
Title:

Rachunki za pogrzeby sióstr norbertanek klasztoru na Zwierzyńcu (XVII–XVIII wiek) = Accounts of funeral costs in the Norbertine convent in Zwierzyniec (17th–18th c.)

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Creator:

Przybyłowicz, Olga Miriam

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

17th-18th c. -- Poland ; Norbertine (order) ; Norbertine convent (Zwierzyniec, Cracow, Poland) ; funerals of nuns in modern period ; cost of monastic funerals ; Cracow, małopolskie voivodeship (Poland)

References:

Pobóg-Lenartowicz A. 1994. Uposażenie i działalność gospodarcza kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w.. Opole
Pobóg-Lenartowicz A. 2007. A czyny ich były liczne i godne pamięci. Konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu. Opole
Przybyłowicz O. M. 2011. Rachunki klasztorne jako źródło do poznania realiów życia klasztornego. Najstarsza zachowana księga rachunkowa klarysek ze Starego Sącza. In A. Barciak (ed.), Realia życia codziennego w Europie Środkowej. Katowice, 197–220
Przybyłowicz O. M. 2013. Jak panny zakonne rozliczały się. Księgi rachunkowe jako źródło do badań nad polskimi klasztorami żeńskimi w XVI–XVIII w.. In M. Derwich (ed.), Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Wrocław, 101–114
Przybyłowicz O. M. 2014. Rękopisy klarysek gnieźnieńskich z Archiwum Archidiecezji w Gnieźnie ze szczególnym uwzględnieniem Księgi spraw wszystkich 1609. Stan wiedzy i możliwości badawcze. In M. Derwich (ed.), Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do1871 r.)
Radzimiński A. 2000. Piętnastowieczne rachunki plebanów z Torunia i Brodnicy jako źródło do badania dziejów parafii w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII, z. 2, 473–482
Radzimiński A. 2003. Rachunki plebana kościoła parafialnego św. Janów w Starym Mieście Toruniu z lat1445–1446, „Roczniki Historyczne”, t. LXIX, 160–188
Radzimiński A. 2004. Przy stole Jana von Ast — plebana św. Janów w Starym Mieście Toruniu. In J. Olczak (ed.), Wyposażenie wnętrz w średniowieczu. Materiały z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Archaelogia Historica Polona, t. 14. Toruń, 157–172
Rajman J. 1993. Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich. Kraków, 35–38
Skierska I. 1997. Finanse kustosza gnieźnieńskiego Wojciecha Skóry. In T. Jasiński, T. Jurek, J. M. Piskorski (eds.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w 65 rocznicę urodzin. Poznań, 379–394
Skierska I. 2006. Ornaty, sierpy i węgiel. O rachunkach łęczyckiej kapituły kolegiackiej w pierwszej połowie XV wieku. In P. Krasa, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak (eds.), Ecclesia — kultura — potestas. Studia z dzie- jów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU. Lublin, 169–184
Słoń M. 1996. Ludzie z rachunków klasztornych. Przykład szpitala św. Ducha we Wrocławiu. In M. Derwichand A. Pobóg-Lenartowicz (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Opole–Wrocław,445–452
Słoń M. 1998. Średniowieczne rachunki szpitali wrocławskich, „Kwartalnik Historyczny”, t. CV, nr 2, 17–32
Słoń M. 2007. Blisko źródła czy czytelnika? Refleksje na marginesie edycji rachunków szpitalnych z 1495 r.,„Studia Źródłoznawcze”, t. XLV, 244, 65–70
Słoń M. and Sowina U. 2010, Die Badestube des Heilig-Geist-Spitals zu Breslau. In M. Scheutz,A. Sommerlechner, H. Weigl, A. S. Weiß (eds.), Quellen zur europäischen Spitalgeschichte in Mittelalter undFrüher Neuzeit. Sources for the History of Hospitals in Medieval and Early Modern Europe. Wien–München,563–580
Szylar A. 2003. Lecznictwo w klasztorze benedyktynek w Sandomierzu, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historica II”. Kraków, 284–288
Szylar A. 2005. Działalność handlowa benedyktynek sandomierskich, „Studia Historyczne”, R. XLVIII, z. 2,167–189
Szylar A. 2005. Rzecz o tym, jak benedyktynki kuchnię prowadziły, „Nasza Przeszłość”, t. 103, 198–224
Szylar A. 2008. Gospodarowanie benedyktynek sandomierskich. Tarnobrzeg
Szylar A. 2009. Kronika bernardynek lubelskich 1618–1885. Lublin, 15–19
Urban W. 1993. Życie klasztoru paulinów na Kazimierskiej Skałce w świetle rachunków z lat 1657–1674, „Studia Claromontana”, t. 13, 345–364
Zdanek M. 2011. Dochody dominikanów krakowskich w 1. połowie XVI w.. In W. Długołęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska (eds.), Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne. Kraków, 259–271
Żerelik R. 2001. Ze studiów nad uposażeniem klasztoru cystersów w Henrykowie w średniowieczu, rejestr czynszów opactwa z pierwszej połowy XIV wieku. In Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, t. CLII, 70–77

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

431

End page:

440

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: