RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym

Creator:

Malinowski, Tadeusz

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 59 Z. 1-2 (2014)

Contributor:

Zych, Iwona : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The author indicates terms (and their meaning), borrowed chiefly from English, but also from German, occurring with increasing frequency in archaeological studies published in Polish. They place limitations on the use of some phrases, which have been present for a very long time in Polish archaeological terminology

References:

Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia, t. 32, 2012 , Toruń
„Archäologie Bern / Archéologie bernoise”, R. 2008–2012, Bern
„Archäologie in Sachsen-Anhalt”, t. 5, 6, 2011–2012 , Halle (Saale)
„Archäologisches Korrespondenzblatt”, R. 42, 2012, Mainz
„Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 2, 2002, Zielona Góra
„Archeologické rozhledy”, R. 61–65, 2009-2013, Praha
„Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN”, z. 4, 2005, Wrocław
Berestowski A. 2013. Łyżka dziegciu, „Angora”, R. 24, nr 40 (1216), s. 6
Bralczyk J. 2001. Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa
Bulas K., Whitfield F. J. 1961. The Kościuszko Foundation Dictionary, t. 1, English-Polish, The Hague
Czerniak L. 2008. Najstarsze społeczności rolnicze. Nowa epoka, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 147–201
Dąbrowski J. 2005. Na styku kultur. Specyfika metali epoki brązu w północnej Polsce, „Pomorania Antiqua”, t. 20, s. 73–95
Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa
Domańska L. red. 2011. Spatium archaeologicum 2, t. 1 i 2, Łódź
Doroszewski W. red. 1978. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa
„Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 13/14, 2005, Poznań
Graudonis J. 1994. Arheoloğijas terminu vārdnīca, Rīga
Gruszka B. red. 2008. Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra
Hussong L. 1928. Zur Technik der attischen Gefässkeramik, Heidelberg
„Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte”, t. 89–93, 2005-2009, Halle (Salle)
Keller C. 1999. Gefässkeramik aus Basel: Untersuchungen zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gefässkeramik aus Basel. Typologie, Technologie, Funktion, Handwerk, Basel
Kneisel J., Behnke H. J., Schopper F. red. 2013. Frühbronzezeit – Mittelbronzezeit. Neue Erkenntnisse zur Besiedlung zwischen Elbe und Warthe und angrenzender Regionen (2000–1400 v. Chr.), Bonn
Kostrzewski J. 1921. Słowniczek prehistoryczny niemiecko-polski, Warszawa
Kowalewska B. 2004. Wörterbuch der Ur- und Frühgeschichte. Słownik terminologii prehistorycznej. Deutsch-Polnisch/Polnisch-Deutsch, niemiecko-polski/polsko-niemiecki, Wien
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 34, 1986, Warszawa
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 39, 1991, Warszawa
„Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 9, 2004-2005, Łódź
Malinowski M. 2013. Obcy język polski (611). Inteligentne (urządzenie), „Angora”, R. 24, nr 40 (1216), s. 63
Malinowski M. 2013. Obcy język polski (612). Pomylić się, „Angora”, R. 24, nr 41 (1217), s. 63
Malinowski M. 2013. Obcy język polski (617). Twarde dowody, „Angora”, R. 24, nr 46 (1222), s. 63
Markowski A. red. 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa
„Materiały Zachodniopomorskie”, nowa seria, t. 1, z. 1, 2004, Szczecin
Ostoja-Zagórski J. 2008. Społeczności epoki brązu i żelaza, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 203–242
Owen L. R. 1991. Fachwörterbuch zur Ur- und Frühgeschichte. English-German/Deutsch-Englisch, Tübingen
„Památky archeologické”, t. 100–103, 2009-2012, Praha
Pisarek W. 1978. Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
„Poznańskie Studia Archeologiczne”, t. 6, 2011, Poznań
„Praehistorische Zeitschrift”, t. 82–87, 2007-2012, Berlin–New York
Rukówna J. 1951. Słowniczek prehistoryczny francusko-polski i polsko-francuski, Poznań
Schebek A. 2007 Deutsch-tschechische archäologische Terminologie – Německo-česká archeologická terminologie, Praha
Schild R., Milisauskas S., Kruk J. 2013. Słownik archeologii prehistorycznej (z aneksami przyrodniczymi) polsko-angielski, angielsko-polski, Kraków
„Slovenská archeológia”, t. 67–70, 2009-2012, Nitra
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 58, 2006, Kraków
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 62, 2010, Kraków
Stasiak M. 1994. Ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, Lublin
Tappert C. 2006. Die Gefässkeramik der latènezeitlichen Siedlung Straubing-Bajuwarenstrasse, Kallmünz
Tokarski J. red. 1978. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa
Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

59

Issue:

1-2

Start page:

285

End page:

291

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54918 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information